Poradnik Przedsiębiorcy

Import usług zwolnionych z VAT w deklaracji VAT

Dokonując zakupu usług od zagranicznego podatnika, z reguły mamy do czynienia z importem usług, który podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Według jego treści miejscem opodatkowania usługi nabytej od kontrahenta-obcokrajowca jest co do zasady miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej ogólnej zasady występuje szereg odstępstw określonych w art. 28c-o ustawy (dotyczą m.in. usług turystycznych, usług związanych z nieruchomościami itp.). W artykule przedstawiamy sposób rozliczenia importu usług oraz wykazania go w deklaracji VAT, omawiając również import usług zwolnionych z VAT.

Import usług - zasady rozliczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku importu usług, który podlega regulacjom określonym w art. 28b ustawy o VAT, polski podatnik posiadający siedzibę firmy w Polsce jest zobligowany do opodatkowania transakcji na jej terytorium.

Import usług należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT przewidzianą dla danej usługi. W większości przypadków jest to stawka podstawowa, wynosząca obecnie 23%.

Podstawę opodatkowania co do zasady stanowi wartość usługi wyrażona na fakturze (rachunku). Czynny podatnik VAT wykazuje podatek związany z importem usług w rejestrze sprzedaży VAT. Co ważne, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia, ujmuje go również w rejestrze zakupu VAT. Wówczas transakcja jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Ważne!

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy nabyte usługi służą działalności opodatkowanej.

Import usług regulowany art. 28b w deklaracji VAT-7 oraz VAT-7K należy wykazać zarówno po stronie podatku należnego w pozycji Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

Import usług - poz. 30

jak i po stronie podatku naliczonego w pozycji Nabycie towarów i usług pozostałych, jeśli zakup dokonany jest w związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej.

Import usług - poz. 46

Podmiot zwolniony z VAT również jest zobligowany do rozliczenia importu usług i tym samym jego opodatkowania. W tym przypadku rozliczenie może odbyć się na jednym z dwóch druków: VAT-8 lub VAT-9M. Pierwszy formularz, czyli VAT-8, przeznaczony jest dla podmiotów niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, które oprócz importu usług zdecydowały się na opodatkowanie WNT zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT. Na druku VAT-8 przedsiębiorca wykazuje import usług regulowany art. 28b w pozycji Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy w części C formularza.

Import usług - poz. 15

Pozostali przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT składają w urzędzie skarbowym deklarację VAT-9M. Pozycjami odpowiednimi do wykazania importu usług, do którego stosuje się art. 28b ustawy o VAT, jest również pozycja zatytułowana Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy w części C formularza.

Import usług - poz. 13

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT, które dokonują opodatkowania importu usług, uiszczony podatek mogą zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego opłacenia. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Dokonując importu usług, który nie podlega regulacjom art. 28b, przedsiębiorca wykazuje go w powyższych deklaracjach (VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M) w wierszach dotyczących importu usług. Wiersz ten standardowo zatytułowany jest Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.

W związku z tym, że począwszy od roku 2014 r., przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do kwestii faktur wewnętrznych, przedsiębiorcy nie mają obowiązku ich sporządzania w celu opodatkowania importu usług. Odpowiednich adnotacji można dokonać na dokumencie źródłowym. Jednak jeżeli podatnik chce na tę okoliczność wystawić dokument wewnętrzny, nic nie stoi na przeszkodzie - wówczas należy spiąć go z fakturą zakupu.

Ważne!

Podmiot dokonujący importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej jest zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu należy złożyć druk VAT-R w urzędzie skarbowym.

Jak rozliczyć import usług które są zwolnione z VAT w Polsce?

W praktyce gospodarczej zdarza się, że polscy przedsiębiorcy nabywają od zagranicznych kontrahentów usługi, które w naszym kraju podlegają zwolnieniu z podatku VAT, jak np. usługi finansowe czy nauczanie języków obcych. Czy wówczas import usług podlega wykazaniu w deklaracji VAT?

Żadne przepisy nie wskazują na wyjątek w wykazywaniu i rozliczaniu podatku VAT od importu usług, które w Polsce podlegają zwolnieniu z VAT. Przy imporcie usług przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania transakcji według właściwej dla danego typu usługi stawki obowiązującej w kraju. W sytuacji gdy usługa podlega pod zwolnienie z obowiązku naliczania podatku VAT, właściwym wydaje się wykazanie transakcji według krajowych zasad, a więc nienaliczanie podatku VAT. Podatnik powinien wykazać wartość dotyczącą importu usług w odpowiedniej deklaracji - VAT-7/ VAT-7K lub VAT-8 albo VAT-9M, gdzie pola dotyczące podatku należnego i naliczonego dla tychże transakcji należy pozostawić puste.