Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Import usług zwolnionych z VAT w deklaracji VAT-7

Import usług - miejsce opodatkowania

Dokonując zakupu usług od zagranicznego podatnika, z reguły mamy do czynienia z importem usług, który podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, zgodnie z art. 28b Ustawy o podatku od towarów i usług. Według jego treści miejscem opodatkowania usługi nabytej od kontrahenta - obcokrajowca jest co do zasady miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej.  Od tej ogólnej zasady występuje szereg odstępstw określonych w art. 28c-o ustawy (dotyczą m.in. usług turystycznych, usług związanych z nieruchomościami itp.).

Import usług - zasady rozliczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku importu usług podlegającym regulacjom określonym w art. 28b ustawy o VAT polski podatnik posiadający siedzibę firmy w Polsce jest zobligowany do opodatkowania transakcji na jej terytorium.

Import usług (art. 28b) należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT przewidzianą dla danej usługi. W większości przypadków jest to stawka podstawowa, wynosząca obecnie 23%.

Podstawę opodatkowania co do zasady stanowi wartość usługi wyrażona na fakturze (rachunku). Czynny podatnik VAT wykazuje podatek związany z importem usług w rejestrze sprzedaży VAT. Co ważne, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia, ujmuje go również w rejestrze zakupu VAT. Wówczas transakcja jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Ważne!

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy nabyte usługi służą działalności opodatkowanej.

Import usług regulowany art. 28b w deklaracji VAT-7 (14) oraz VAT-7K (8) należy wykazać zarówno po stronie podatku należnego w poz. 27 i poz. 28, jak i w poz. 29 i poz. 30 oraz po stronie podatku naliczonego w poz. 41 i 42.

Podmiot zwolniony z VAT również jest zobligowany do rozliczenia importu usług i tym samym jego opodatkowania. W tym przypadku rozliczenie może odbyć się na jednym z dwóch druków: VAT- 8 lub VAT- 9M. Pierwszy formularz, czyli VAT- 8, przeznaczony jest dla podmiotów niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, a które zdecydowały się na opodatkowanie WNT zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT. Na druku VAT- 8 (5) przedsiębiorca wykazuje import usług regulowany art. 28b w poz. 12 oraz poz. 13, a także w poz. 14 oraz poz. 15 deklaracji. Pozostali przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT składają w urzędzie skarbowym deklarację VAT- 9M. Pozycjami odpowiednimi do wykazania importu usług, do którego stosuje się art. 28b ustawy o VAT, będą poz. 10 i poz. 11, a także poz. 12 oraz poz. 13 formularza VAT- 9M (3).

Ważne!

Podmioty zwolnione z VAT, które dokonują opodatkowania importu usług, uiszczony podatek mogą zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego opłacenia. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Dokonując importu usług, który nie podlega regulacjom art. 28b, przedsiębiorca wykazuje go w powyższych deklaracjach (VAT-7, VAT- 7K, VAT- 8, VAT- 9M) jedynie w wierszach dotyczących importu usług.

W związku z tym, że począwszy od roku 2014 r., przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do kwestii faktur wewnętrznych, przedsiębiorcy nie mają obowiązku ich sporządzania w celu opodatkowania importu usług. Odpowiednich adnotacji można dokonać na dokumencie źródłowym. Jednak jeżeli podatnik chce na tę okoliczność wystawić dokument wewnętrzny, nic nie stoi na przeszkodzie - wówczas należy spiąć go z fakturą zakupu.

Ważne!

Podmioty dokonujące importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej są zobligowane do rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu należy złożyć druk VAT-R w urzędzie skarbowym.