0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Import usług zwolnionych z VAT w pliku JPK_V7

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Dokonując zakupu usług od zagranicznego podatnika, z reguły mamy do czynienia z importem usług, który podlega opodatkowaniu VAT w Polsce, zgodnie z art. 28b ustawy o VAT. Według jego treści miejscem opodatkowania usługi nabytej od kontrahenta-obcokrajowca jest co do zasady miejsce, w którym usługobiorca posiada siedzibę działalności gospodarczej. Od tej ogólnej zasady występuje szereg odstępstw określonych w art. 28c-o ustawy (dotyczą m.in. usług turystycznych, usług związanych z nieruchomościami itp.). W artykule przedstawiamy sposób rozliczenia importu usług oraz wykazania go w pliku JPK V7, omawiając również import usług zwolnionych z VAT.

Import usług - zasady rozliczeń

Zgodnie z obowiązującymi przepisami w przypadku importu usług, który podlega regulacjom określonym w art. 28b ustawy o VAT, polski podatnik posiadający siedzibę firmy w Polsce jest zobligowany do opodatkowania transakcji na jej terytorium.

Import usług należy opodatkować odpowiednią krajową stawką podatku VAT przewidzianą dla danej usługi. W większości przypadków jest to stawka podstawowa, wynosząca obecnie 23%.

Podstawę opodatkowania co do zasady stanowi wartość usługi wyrażona na fakturze (rachunku). Czynny podatnik VAT wykazuje podatek związany z importem usług w rejestrze sprzedaży VAT. Co ważne, jeżeli podatnikowi przysługuje prawo do jego odliczenia, ujmuje go również w rejestrze zakupu VAT. Wówczas transakcja jest neutralna na gruncie podatku od towarów i usług.

Czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia podatku VAT w sytuacji, gdy nabyte usługi służą działalności opodatkowanej.

Import usług regulowany art. 28b w pliku JPK V7M (rozliczenia miesięczne) lub JPK V7K (rozliczenie kwartalne) należy wykazać zarówno po stronie podatku należnego w pozycji Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy,

import usługjak i po stronie podatku naliczonego w pozycji Nabycie towarów i usług pozostałych, jeśli zakup dokonany jest w związku z prowadzeniem działalności opodatkowanej.

import usług

Podmiot zwolniony z VAT również jest zobligowany do rozliczenia importu usług i tym samym jego opodatkowania. W tym przypadku rozliczenie może odbyć się na jednym z dwóch druków: VAT-8 lub VAT-9M. Pierwszy formularz, czyli VAT-8, przeznaczony jest dla podmiotów niezarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT, które oprócz importu usług zdecydowały się na opodatkowanie WNT zgodnie z art. 10 ust. 6 ustawy o VAT. Na druku VAT-8 przedsiębiorca wykazuje import usług regulowany art. 28b w pozycji Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy w części C formularza.

import usług

Pozostali przedsiębiorcy niebędący czynnymi podatnikami VAT składają w urzędzie skarbowym deklarację VAT-9M. Pozycjami odpowiednimi do wykazania importu usług, do którego stosuje się art. 28b ustawy o VAT, jest również pozycja zatytułowana Import usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy w części C formularza.

import usług

Podmioty zwolnione z VAT, które dokonują opodatkowania importu usług, uiszczony podatek mogą zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów z chwilą jego opłacenia. Koszt ten należy wykazać w kol. 13 KPiR - pozostałe wydatki.

Dokonując importu usług, który nie podlega regulacjom art. 28b, przedsiębiorca wykazuje go w powyższych deklaracjach (JPK V7M, JPK V7K, VAT-8, VAT-9M) w wierszach dotyczących importu usług. Wiersz ten standardowo zatytułowany jest Import usług z wyłączeniem usług nabywanych od podatników podatku od wartości dodanej, do których stosuje się art. 28b ustawy.

W związku z tym, że począwszy od roku 2014 r., przepisy ustawy o VAT nie odnoszą się do kwestii faktur wewnętrznych, przedsiębiorcy nie mają obowiązku ich sporządzania w celu opodatkowania importu usług. Odpowiednich adnotacji można dokonać na dokumencie źródłowym. Jednak jeżeli podatnik chce na tę okoliczność wystawić dokument wewnętrzny, nic nie stoi na przeszkodzie - wówczas należy spiąć go z fakturą zakupu.

Podmiot dokonujący importu usług od kontrahenta z Unii Europejskiej jest zobligowany do rejestracji jako podatnik VAT UE. W tym celu należy złożyć druk VAT-R w urzędzie skarbowym.

Jak rozliczyć import usług które są zwolnione z VAT w Polsce?

W praktyce gospodarczej zdarza się, że polscy przedsiębiorcy nabywają od zagranicznych kontrahentów usługi, które w naszym kraju podlegają zwolnieniu z podatku VAT, jak np. usługi finansowe czy nauczanie języków obcych. Czy wówczas import usług podlega wykazaniu w pliku JPK_V7?

Żadne przepisy nie wskazują na wyjątek w wykazywaniu i rozliczaniu podatku VAT od importu usług, które w Polsce podlegają zwolnieniu z VAT. Przy imporcie usług przedsiębiorca zobowiązany jest do opodatkowania transakcji według właściwej dla danego typu usługi stawki obowiązującej w kraju. W sytuacji gdy usługa podlega pod zwolnienie z obowiązku naliczania podatku VAT, właściwym wydaje się wykazanie transakcji według krajowych zasad, a więc nienaliczanie podatku VAT. Podatnik powinien wykazać wartość dotyczącą importu usług w odpowiedniej części deklaracyjnej pliku JPK V7M / JPK V7K lub VAT-8 albo VAT-9M, gdzie pola dotyczące podatku należnego i naliczonego dla tychże transakcji należy pozostawić puste.

Import usług zwolnionych z VAT - księgowane w wFirma.pl

System wFirma.pl przystosowany jest do tego, aby w jak najprostszy sposób umożliwić zaksięgowanie tego rodzaju wydatku.

Aby import usług zwolnionych z VAT został prawidłowo wykazany w pliku JPK_V7, w przypadku czynnych podatników VAT fakturę do systemu należy wprowadzić poprzez: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku i następnie wartość faktury w oryginalnej walucie wprowadzić w polu netto, z listy stawek VAT wybierając “zw” .

import usługW kolejnym kroku należy przejść do podzakładki IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE i zaznaczyć pozycję Import usług art. 28b lub Import usług w zależności od tego, z jakiego kraju nabyta została usługa. W podzakładce tej dokonuje się również wyboru waluty, w jakiej wystawiona została faktura. Po zapisaniu system sam dokonuje przeliczenia na PLN.

import usług
Wprowadzenie dokumentu w wyżej opisany sposób sprawi, że import usług zwolnionych z VAT zostanie wykazany w odpowiedniej pozycji JPK_V7 bez wykazywania wartości podatku VAT.

Podatnicy zwolnieni z VAT fakturę do systemu wprowadzają poprzez WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » WYDATEK, gdzie należy wybrać odpowiedni rodzaj wydatku. Następnie należy przejść do podzakładki ZAAWANSOWANE, wybrać właściwą walutę oraz opcję Import usług art.28b lub Import usług. Zostaną dodane pola do wyboru stawki VAT oraz wykazania wartości tego podatku. Z listy rozwijanej ze stawką VAT należy wybrać “zw” i wprowadzić wartość faktury w polu netto.

import usług
Wprowadzenie wydatku w ten sposób sprawi, że zostanie on wskazany w odpowiedni sposób w deklaracji VAT-8/VAT-9M oraz ujęty w wydatkach.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów