0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązki właściciela pojazdu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Aby pojazd był dopuszczony do ruchu, jego właściciel powinien posiadać dowód rejestracyjny lub pozwolenie czasowe. Pojazd musi odpowiadać warunkom technicznym, mieć zalegalizowane tablice rejestracyjne i nalepkę kontrolną. W przypadku pojazdu samochodowego o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony z przyczepą, autobusu i przyczep, dowód rejestracyjny powinien zawierać odpowiednią adnotację. Dowiedz się, jakie są najważniejsze obowiązki właściciela pojazdu.

Obowiązki właściciela pojazdu - rejestracja 

Aby dokonać rejestracji pojazdu, należy posiadać:

  • dowód własności pojazdu;
  • kartę pojazdu, jeżeli została wydana;
  • dowód rejestracyjny, jeżeli pojazd był już wcześniej zarejestrowany;
  • dodód odprawy celnej przywozowej, jeżeli pojazd został sprowadzony z za granicy i wcześniej nie był rejestrowany.

W niektórych przypadkach rejestracja wymaga również przedstawienia wyciągu ze świadectwa homologacji lub decyzji zwalniającej z homologacji i zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego. Jeżeli pojazd jest rejestrowany w Polsce nie ma konieczności posiadania wyciągu ze świadectwa homologacji. W przypadku zakupienia pojazdu po przepadku na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego albo zakupionego od policji, wojska, nie trzeba przedstawiać poprzedniego dowodu rejestracyjnego. Gdy właściciel samochodu zgubi dowód rejestracyjny, powinien posługiwać się stosownym zaświadczeniem, wydanym przez organ rejestrujący. Zaświadczenie to powinno potwierdzać dane zawarte w zgubionym dowodzie. Za rejestrację pojazdu jest odpowiedzialny starosta, zgodnie z miejscem zamieszkania właściciela pojazdu. Starosta wydaje dowód rejestracyjny, tablicę rejestracyjną i nalepkę kontrolną.

Starosta dokonuje również rejestracji czasowej, wydając pozwolenie czasowe i tablicę rejestracyjną. Rejestracja czasowa wydawana jest na 30 dni, aby na przykład umożliwić właścicielowi wywóz pojazdu za granicę, czy przejazdy pojazdu z miejsca jego kupienia na terytorium Polski.

Badania techniczne pojazdów

Przeprowadzenie badania technicznego pojazdu jest jednym z obowiązków właściciela pojazdu. To właściciel pojazdu opłaca koszty za wykonanie takiego badania. Pierwsze badanie techniczne pojazdu powinno być przeprowadzone jeszcze przed jego rejestracją. Później takie badanie powinno być przeprowadzane raz do roku. Wyjątkiem są samochody osobowe i ciężarowe oraz przyczepy o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 ton - pierwsze badanie okresowe przeprowadza się w terminie do 3 lat od rejestracji, następnie do 2 lat od pierwszego badania i każde następne corocznie. Może zaistnieć konieczność przeprowadzenia dodatkowego badania technicznego pojazdu. Na dodatkowe badanie pojazd może być skierowany przez organ kontroli drogowej lub starostę, jeżeli pojazd, np. zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowemu lub środowisku.

Ubezpieczenie komunikacyjne OC

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dla właścicieli pojazdów jest obowiązkowe. Posiadacz pojazdu ma prawo zawrzeć umowę ubezpieczeniową z dowolnym zakładem ubezpieczeń, który prowadzi działalność ubezpieczeniową w zakresie OC. Przeważnie umowę z zakładem ubezpieczeń OC podpisuje się na rok czasu, wyjątkiem są tylko umowy dotyczące pojazdu zarejestrowanego czasowo lub za granicą. Ubezpieczenie OC powinno być zawarte w dniu rejestracji pojazdu.

Właścicielowi pojazdu przysługuje z ubezpieczenia OC odszkodowanie za szkodę powstałą w związku z ruchem drogowym, która skutkuje śmiercią, uszkodzeniem ciała, rozstrojem lub utratą zdrowia, zniszczeniem lub uszkodzeniem mienia. Są to również szkody powstałe przy wsiadaniu i wysiadaniu z pojazdu, przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu, podczas postoju, zatrzymania lub garażowania. Odpowiedzialnością cywilną z tytułu ubezpieczenia OC objęta jest każda osoba, która wyrządziła szkodę kierując pojazdem w czasie trwania ochrony ubezpieczeniowej. Ubezpieczenie nie dotyczy utraty na przykład gotówki, biżuterii, czy papierów wartościowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów