0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Obowiązkowe ubezpieczenie OC biur rachunkowych w 2018 r.

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podmioty wykonujące działalność gospodarczą polegającą na usługowym prowadzeniu ksiąg rachunkowych są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia dotyczącego odpowiedzialności cywilnej w razie wystąpienia szkody wyrządzonej na skutek prowadzenia tej formy działalności. Ile wynosi suma gwarancyjna takiego ubezpieczenia oraz jaki zakres powinno obejmować ubezpieczenie OC biur rachunkowych? Odpowiedź w poniższym artykule.

Kogo obejmuje ubezpieczenie OC biur rachunkowych?

Obowiązkiem zawarcia ubezpieczenia OC zostały dotknięte podmioty, które prowadzą usługowo księgi rachunkowe. Natomiast podmioty świadczące wyłącznie usługi prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, sporządzania ewidencji i deklaracji podatkowych, listy płac czy prowadzenia dokumentacji dla potrzeb ZUS, nie są zobowiązane do zawarcia ubezpieczenia OC. Mogą jednak tego dokonać dobrowolnie.

Natomiast usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych w ramach działalności gospodarczej polega na świadczeniu usług w zakresie czynności wymienionych w art. 4 ust. 3 pkt 2-6 ustawy o rachunkowości. W ich skład wchodzi:

  • prowadzenie na podstawie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, ujmujących zapisy zdarzeń w porządku chronologicznym i systematycznym;

  • okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogą inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywów i pasywów;

  • wycena aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku finansowego;

  • sporządzanie sprawozdań finansowych;

  • gromadzenie i przechowywanie dowodów księgowych oraz pozostałej dokumentacji przewidzianej ustawą.

Zakres ubezpieczenia OC biur rachunkowych

Zasady odnoszące się do obowiązkowego ubezpieczenia OC biur rachunkowych zostały zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 6 listopada 2014 r. w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1616). Zakresem ubezpieczenia została w nim objęta odpowiedzialność cywilna przedsiębiorców wykonujących usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych, co dotyczy głównie biur rachunkowych, w ramach wyrządzonej szkody za działania lub zaniechania ubezpieczonego, w okresie ubezpieczenia, w ramach prowadzonej działalności.

Natomiast ubezpieczenie OC biur rachunkowych nie obejmuje szkód:

  • uszkodzenia, zniszczenia lub utraty mienia, wyrządzonych przez ubezpieczonego małżonkowi,wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu oraz powinowatemu w tej samej linii lub stopniu, osobie pozostającej w stosunku przysposobienia, jak również jej małżonkowi i osobie, z którą ubezpieczony pozostaje we wspólnym pożyciu;

  • wyrządzonych przez ubezpieczonego, który przestał spełniać warunki, o których mowa w art. 76a ust. 3 ustawy o rachunkowości, chyba że szkoda została wyrządzona w związku z prowadzoną działalnością w czasie, w którym ubezpieczony spełniał te warunki;

  • dotyczących zapłaty kar umownych;

  • powstałych wskutek działań wojennych, stanu wojennego, rozruchów i zamieszek, a także aktów terroru.

Ile wynosi minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biura?

Suma gwarancyjna ubezpieczenia jest uzależniona od zakresu wykonywanych przez biuro czynności. Zgodnie z przepisami § 4 ust. 1 rozporządzenia, minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC podmiotów wykonujących usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte umową ubezpieczenia OC wynosi 10.000 euro. Przeliczenie na złotówki należy dokonać według średniego kursu euro ustalonego przez Narodowy Bank Polski po raz pierwszy w roku, w którym umowa ta została zawarta.

W 2018 r. minimalna suma gwarancyjna ubezpieczenia OC biur rachunkowych w przeliczeniu na złote według kursu średniego euro ogłoszonego przez NBP z dnia 2 stycznia 2018 r. wynosi 41.701 zł.

 

Należy pamiętać, że obowiązek ubezpieczenia OC powstaje nie później niż przed dniem poprzedzającym dzień rozpoczęcia wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg. W praktyce przyjmuje się, że dzień też nie może być późniejszy niż podpisanie umowy z klientem. W przypadku, gdy podmiot wykonujący usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych nie dopełni obowiązku zawarcia ubezpieczenia OC będzie podlegał karze grzywny lub karze ograniczenia wolności, jak wynika z art. 79 pkt 7 ustawy o rachunkowości.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów