Poradnik Przedsiębiorcy

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

 

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - ile wynosi?

W 2016 roku kwota odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych nie zmieniła się, w związku z tym do jej ustalenia należy przyjąć przeciętne wynagrodzenie miesięczne w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2010 r. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych będzie wynosił tyle samo co w latach 2011-2015, czyli 2917,14 zł.

Jak ustalić odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych?

Jeżeli w przedsiębiorstwie został utworzony Fundusz Świadczeń Socjalnych, wówczas w danym roku należy przekazać na konto ZFŚŚ kwotę odpowiadającą liczbie zatrudnionych pracowników wg stanu zatrudnienia na 31 grudnia poprzedniego roku, pomnożoną przez kwotę przypadającą na jednego pracownika.

 

Odpis

Kwota

Kwota przeciętnego wynagrodzenia

2917,14 zł

                                              Odpis obligatoryjny

na jednego zatrudnionego w tzw. normalnych warunkach pracy: 37,50%

1093,93 zł

na jednego pracownika wykonującego prace w szczególnych warunkach lub prace o szczególnym charakterze – w rozumieniu przepisów o emeryturach pomostowych: 50%

1458,57 zł

na jednego pracownika młodocianego:

– I rok nauki: 5%

– II rok nauki: 6%

– III rok nauki: 7%


145,86 zł

175,03 zł

204,20 zł

                                     Zwiększenia fakultatywne (uznaniowe)

na każdą osobę zatrudnioną, w stosunku do której orzeczono znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności: 6,25%

182,32 zł

na każdego emeryta i rencistę, nad którym zakład sprawuje opiekę: 6,25%

182,32 zł

*na każdą zatrudnioną osobę, pod warunkiem przeznaczenia całości tego zwiększenia na prowadzenie żłobka lub klubu dziecięcego: 7,5%

*dotyczy to pracodawców, którzy utworzyli zakładowy żłobek lub klub dziecięcy oraz przeznaczą na ten cel z odpisu podstawowego kwotę odpowiadającą

218,79 zł