0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku gdy w firmie zdarzą się problemy z płynnością finansową na tyle duże, że przedsiębiorca nie jest w stanie zapłacić podatku, którego termin już minął, można złożyć do urzędu skarbowego wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej.

Ubieganie się o odroczenie płatności podatku - przepisy

Prawo do ubiegania się o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej wynika z Ordynacji podatkowej. Zgodnie z art. 67a § 1 organ podatkowy, na wniosek podatnika, w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym może odraczać terminy przewidziane w przepisach prawa podatkowego. Zatem przedsiębiorca może złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej, dotyczącej np. VAT czy podatku dochodowego.

Ordynacja podatkowa nie wyjaśnia natomiast pojęć ważnego interesu podatnika i interesu publicznego. Orzecznictwo w tym zakresie ukształtowało pewien kierunek.

Ważny interes podatnika dotyczy indywidualnie danej osoby/podmiotu i związany jest z jej prawidłowym funkcjonowaniem. Dotyczy to przede wszystkim sytuacji losowych i nadzwyczajnych, które nie pozwalają na uregulowanie zaległości podatkowych.

Wyjaśnieniem pojęcia “ważny interes publiczny” zajął się m.in. WSA w Gliwicach w wyroku z 15.07.2010 r. (sygn. I SA/Gl 906/09 ). W wyroku wskazano:

(...) W konsekwencji ustalenie przez organ podatkowy kwestii istnienia przesłanki "interesu publicznego" wiąże się z koniecznością ważenia relacji w dwóch płaszczyznach: jedną płaszczyznę tworzy zasada, jaką jest terminowe płacenie podatków w pełnej wysokości, drugą - wyjątek od zasady, polegający na zastosowaniu indywidualnej ulgi podatkowej. Organ w danym przypadku winien ustalić, co jest korzystniejsze z punktu widzenia interesu publicznego (dochodzenie należności czy też zastosowanie ulgi). Oczywiście bywają sytuacje, w których sam rachunek ekonomiczny przemawia za zastosowaniem ulgi podatkowej (np. nie ma możliwości ściągnięcia podatku w pełnej wysokości, a np. sytuacja zdrowotna podatnika wyklucza możliwość radykalnej poprawy jego sytuacji finansowej w dającym się przewidzieć okresie czasu). Organ podatkowy, ustalając istnienie przesłanki "interesu publicznego" nie może jednak abstrahować od innych wartości wspólnych dla całego społeczeństwa, jak sprawiedliwość, zasady etyki, zaufanie do organów państwa itp. (...).

Tym samym każdy wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej jest rozpatrywany indywidualnie, oceniane są każdorazowo zarówno ważny interes podatnika, jak i interes publiczny.

Wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej - wzór o pobrania

Do pobrania:

TER-Z.pdf
TER-Z.docx

Jakie płatności podlegają odroczeniu

Podatnik może się ubiegać o odroczenie zapłaty:

  • zaległości podatkowej z naliczonymi odsetkami,

  • odsetek od niezapłaconych zaliczek (dotyczy podatku dochodowego), gdy w postępowaniu podatkowym zostanie stwierdzona niedopłata zaliczek.

Obowiązkowe elementy wniosku

Wniosek dotyczący odroczenia terminu zapłaty zaległości podatkowej powinien zawierać co najmniej informacje na temat:

  • danych podatnika: imię i nazwisko (lub nazwę), adres zamieszkania (lub siedziby), numer NIP,

  • organu podatkowego, do którego kierowany jest wniosek,

  • rodzaju zaległości podatkowej,

  • okresu, którego dotyczy zaległość podatkowa,

  • kwoty, o której odroczenie stara się wnioskodawca,

  • proponowanego terminu spłaty zaległości podatkowej,

  • uzasadnienia odroczenia w zapłacie (ze wskazaniem ważnego interesu podatnika),

  • załączników dołączanych do wniosku.

Dodatkowo wniosek musi posiadać podpis podatnika.

Załączniki do wniosku

Do wniosku należy dołączyć dokumenty, które będą stanowić poparcie argumentów wskazanych w uzasadnieniu. Tutaj warto załączyć takie dowody, które będą potwierdzać trudną sytuację (np. dokument poświadczający pobyt w szpitalu).

Dodatkowe opłaty

Odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej powoduje konieczność poniesienia dodatkowej opłaty prolongacyjnej. Wynosi ona 50% stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych. Wysokość opłaty prolongacyjnej oblicza się przy zastosowaniu stawki opłaty prolongacyjnej obowiązującej w dniu wydania decyzji.

Ordynacja podatkowa wskazuje, że nie ustala się opłaty prolongacyjnej, gdy przyczyną wydania decyzji do złożonego wniosku były klęska żywiołowa lub wypadek losowy.

Dlaczego warto złożyć wniosek o odroczenie terminu płatności zaległości podatkowej?

Za niepłacenie podatków oprócz odsetek podatkowych przedsiębiorcy może grozić kara grzywny. Nieopłacanie w terminie może zostać bowiem uznane za wykroczenie lub przestępstwo skarbowe, w zależności od kwoty tej zaległości (wykroczenie występuje, gdy  zaległość nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia).

Jeżeli wniosek o odroczenie terminu płatności zostanie pozytywnie rozpatrzony przez organ skarbowy, to może pomóc w uniknięciu dodatkowych kar.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów