0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie - wzór z omówieniem

Wielkość tekstu:

Na odwołanie się od decyzji urzędu skarbowego mamy 14 dni licząc od dnia jej doręczenia. Jeśli termin ten nie zostanie dotrzymany, możemy złożyć wniosek o jego przywrócenie. Jakie warunki muszą być spełnione, żeby termin został przywrócony i jak powinien wyglądać wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie?

Pobierz darmowy wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia odwołania w formacie PDF i DOCX!

Do pobrania:

Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie - wzór.pdf
Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie - wzór.docx

Kiedy złożyć wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie?

Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie trzeba złożyć wtedy, kiedy 14-dniowy termin na złożenie odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego upłynął, a odwołanie nie zostało w tym terminie złożone. Dotyczy to oczywiście osób, które są niezadowolone z decyzji i chcą się od niej odwołać.

Od decyzji organu podatkowego wydanej w pierwszej instancji, można odwołać się do organu podatkowego wyższego stopnia. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od doręczenia stronie decyzji (art.  223 § 2 Ordynacji podatkowej).

Przy obliczaniu terminu na złożenie odwołania, należy stosować następujące zasady:

  • dnia, w którym odebrano decyzję, nie wlicza się do terminu – pierwszym dniem jest dzień następny po dniu doręczenia decyzji,

  • jeśli “w środku” terminu przypadają soboty, niedziele, dni ustawowo wolne od pracy – należy je wliczać do terminu (nie można ich pomijać),

  • tylko, jeśli ostatni dzień terminu przypada na sobotę, niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy – termin ulega przesunięciu na najbliższy dzień nie będący sobotą, niedzielą ani dniem ustawowo wolnym od pracy.

Żeby termin na złożenie odwołania został dotrzymany, należy najpóźniej w ostatnim dniu terminu:

  • wysłać za pośrednictwem Poczty Polskiej (decyduje wtedy data nadania, a nie data faktycznego wpływu do urzędu skarbowego) albo

  • złożyć w organie podatkowym, który decyzję wydał.

Odwołanie wnosi się wprawdzie do organu odwoławczego, ale za pośrednictwem tego organu, który decyzję wydał. To oznacza, że np. odwołanie od decyzji wydanej przez naczelnika urzędu skarbowego składa się wprawdzie do dyrektora izby administracji skarbowej, ale za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego. Należy je więc wysłać do urzędu skarbowego lub złożyć w urzędzie skarbowym.

Jeśli odwołania nie złożono w terminie, ostatnią szansą jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania. Nie ma co liczyć na to, że bez takiego wniosku odwołanie będzie merytorycznie rozpatrywane i niekorzystna decyzja urzędu skarbowego zmieniona.

Wniosek o przywrócenie terminu:
-musi zawierać uprawdopodobnienie, że uchybienie terminu było niezawinione,
-musi zostać złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminowi
-musi być złożony równocześnie z odwołaniem (na złożenie którego termin upłynął).

Gdzie złożyć wniosek o przywrócenie terminu?

Wniosek o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego będzie rozpatrywał dyrektor izby skarbowej (organ nadrzędny nad naczelnikiem urzędu skarbowego). Wniosek o przywrócenie terminu (adresowany do dyrektora Izby Skarbowej)  trzeba jednak złożyć (wraz z odwołaniem) za pośrednictwem naczelnika urzędu skarbowego – czyli wysłać lub złożyć w urzędzie skarbowym.

Jak uzasadnić wniosek o przywrócenie terminu?

Warunkiem przywrócenia terminu jest uprawdopodobnienie we wniosku, że niedotrzymanie terminu nastąpiło bez winy zainteresowanego. To najważniejszy element wniosku – od niego zależy, czy zostanie on uwzględniony.

Jak wskazuje wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Lublinie z 6 grudnia 2017 roku (sygn. akt I SA/Lu 867/17) "organ podatkowy dokonuje oceny, czy strona dopuściła się uchybienia terminu bez swojej winy i bierze pod uwagę, wszystkie okoliczności faktyczne, oceniając winę według obiektywnych mierników staranności. Do okoliczności faktycznych uzasadniających brak winy w uchybieniu terminu przez stronę zalicza się okoliczności nagłe, niespodziewane, których nie można wcześniej przewidzieć, a które uniemożliwiają dokonanie czynności, np. przerwę w komunikacji, nagłą lub obłożną chorobę, która nie pozwoliła na wyręczenie się inną osobą, powódź, pożar."

Jaki jest termin na złożenie wniosku o przywrócenie terminu na odwołanie?

Wniosek o przywrócenie terminu na odwołanie musi zostać złożony w terminie 7 dni od dnia ustania przyczyny uchybienia terminu. Trzeba tego terminu pilnować, bo wniosek złożony po jego upływie nie zostanie rozpatrzony. Nie można też skutecznie złożyć wniosku o przywrócenie terminu do złożenia wniosku o przywrócenie terminu. Wynika to z art. 162 §  3 Ordynacji podatkowej.

Pojawiły się wątpliwości, czy  datą “ustania przyczyny uchybienia terminu” jest dzień, w którym podatnik dowiedział się o wydanej decyzji, czy dopiero dzień, w którym zapoznał się z jej treścią. Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego, decyduje dzień, w którym podatnik dowiedział się o wydanej decyzji:

Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 8 marca 2017 roku (sygn. akt I FSK 1473/15)
"Dzień ustania przyczyny uchybienia terminowi, od którego liczy się 7-dniowy termin, w którym należy wnieść podanie o przywrócenie terminu, przypada na moment powzięcia informacji o wydaniu aktu. Nie może to być data, w której podatnik zapoznał się treścią decyzji, gdyż o dacie, od której należy liczyć ww. termin decydowałby wówczas sam podatnik, a nie przepis prawa."

Co dołączyć do wniosku o przywrócenie terminu?

Do wniosku o przywrócenie terminu należy dołączyć składane po terminie odwołanie. To wymóg formalny. Jeśli odwołanie nie zostanie dołączone do wniosku, organ podatkowy powinien to potraktować jako błąd formalny wniosku o przywrócenie terminu i wezwać do usunięcia tego błędu w 7-dniowym terminie. Jeśli wniosek nie zostanie w terminie uzupełniony, to nie zostanie on rozpatrzony.

Do wniosku o przywrócenie terminu warto też dołączyć dokumenty, które potwierdzają, że niezłożenie wniosku w terminie było niezawinione (np. wypis ze szpitala).

Rozpatrzenie wniosku o przywrócenie terminu

Rozpatrzeniem wniosku o przywrócenie terminu do złożenia odwołania od decyzji naczelnika urzędu skarbowego zajmuje się dyrektor izby skarbowej. Może on wydać postanowienie:

  • o odmowie przywrócenia terminu,

  • o przywróceniu terminu.

Postanowienie jest ostateczne. Ponieważ postanowienie o odmowie przywrócenia terminu kończy postępowanie w sprawie, można na nie złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów