0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Odwołanie od orzeczenia lekarza ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zdarzają się sytuacje, kiedy osoba posiadająca orzeczenie o niezdolności do pracy wydane przez swojego lekarza prowadzącego zostaje wezwana do stawienia się przed lekarzem orzecznikiem ZUS w celu zweryfikowania, czy jej stan nie uległ poprawie. Opinia ZUS-u może być różna od orzeczenia lekarza prowadzącego oraz od oczekiwań samego ubezpieczonego. Czy w takiej sytuacji pracownik pozostaje bezradny? Nie - jeżeli nie zgadza się on z wydaną decyzją może wnieść od niej odwołanie.

Przymusowy powrót do pracy

W przypadku, kiedy ubezpieczony jest czasowo niezdolny do pracy z powodu choroby, wymagane jest uzyskanie przez niego odpowiedniego zaświadczenia potwierdzającego ten fakt, wydanego przez lekarza prowadzącego na formularzu ZUS ZLA. W takim przypadku ubezpieczonemu przysługuje odpowiednio wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

W przepisach ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa zostały określone sytuacje, kiedy to wypłata świadczenia nie obejmuje całego okresu wyznaczonego w zwolnieniu. Przykładem może być odzyskanie zdolności do pracy, stwierdzone w wyniku kontroli przez lekarza orzecznika ZUS.

Organ rentowy ma bowiem prawo wezwać ubezpieczonego przebywającego na zwolnieniu do stawienia się w wyznaczonym terminie na kontrolne badanie przez lekarza orzecznika ZUS lub też lekarza konsultanta, albo do dostarczenia posiadanych wyników badań pomocniczych. Na podstawie tych czynności, lekarz może określić wcześniejszą datę ustania niezdolności do pracy niż ta, która została wyznaczona w zaświadczeniu lekarskim ZUS ZLA. Odpowiednie oświadczenie zostanie wydane na ZUS ZLA/K.

Co ważne, ignorowanie wezwania nie jest sposobem na uniknięcie kontroli, ponieważ uniemożliwienie przeprowadzenia badania lub dostępu do wyników badań w wyznaczonym terminie jest skutkuje utratą ważności zaświadczenia lekarskiego od dnia następującego po tym terminie.

Odwołanie od decyzji

Ubezpieczony w takiej sytuacji nie pozostaje bezradny. Przysługuje mu prawo do wniesienia odwołania od decyzji lekarza orzecznika ZUS do komisji lekarskiej ZUS w terminie do 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia, również za pośrednictwem jednostki ZUS właściwej ze względu na miejsce zamieszkania.

Sprzeciw może być wniesiony w formie pisemnej, jak i ustnej do protokołu. Protokół taki sporządza pracownik jednostki organizacyjnej ZUS.

Komisja lekarska, rozpatrując sprzeciw lub zarzut wadliwości orzeczenia, dokonuje oceny orzeczniczej na podstawie dokumentacji dołączonej do wniosku oraz po przeprowadzeniu bezpośredniego badania stanu zdrowia osoby, w stosunku do której ma być wydane orzeczenie.

Polecamy

Dowiedz się, czym jest wypadek w drodze do pracy lub z pracy.

Jeżeli orzeczenie komisji lekarskiej ZUS w dalszym ciągu nie będzie zadowalało ubezpieczonego, ma on prawo wnieść odwołanie do sądu. Należy je wnieść w ciągu 30 dni od dnia doręczenia opinii organu rentowego, zgodnie z zawartym w decyzji pouczeniem.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów