0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pakiety medyczne w podstawie wymiaru składek ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Coraz więcej pracodawców w celu poprawy warunków socjalnych pracy kupuje dla swoich pracowników pakiety medyczne. Mogą z nich korzystać zarówno pracownicy, jak i członkowie ich rodziny. Ma to na celu poprawę warunków zdrowia pracowników poprzez objęcie opieką medyczną w określonym zakresie.

Pakiety medyczne a podstawa wymiaru składek

Podstawą do obliczenia wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest przychód w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Do przychodów pracowników należy również zaliczyć wartości abonamentu medycznego. Jeżeli ZUS uzna, że świadczenie zostało przekazane przez pracodawcę nieodpłatnie, to jego równowartość stanowi opodatkowany i oskładkowany pracowniczy przychód.

 

Uwaga!

Badania profilaktyczne pracownika w ramach pakietu medycznego nie stanowią przychodu pracownika i nie są oskładkowane ani opodatkowane

Nie zawsze trzeba opłacać składki od pakietu medycznego

Przychodem, którego nie bierze się pod uwagę przy obliczaniu podstawy wymiaru składek (na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe) jest taki, który jest korzyścią materialną wynikającą z układów zbiorowych pracy, regulaminów wynagradzania lub innych przepisów o wynagradzaniu, polegającą na uprawnieniu do zakupu po cenach niższych niż detaliczne niektórych artykułów, przedmiotów lub usług. W takim wypadku, jeżeli pracodawca finansuje (nawet w znacznej części) pakiet medyczny i tym samym pozwala pracownikowi uzyskać usługi medyczne po cenach niższych niż rynkowe, zwolniony jest od obowiązku opłacania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne za to świadczenie. Pracownik musi ponieść nawet minimalną odpłatność za takie świadczenia, aby nie opłacać składek. Przepisy nie regulują jednak, w jakiej części ma być finansowana opłata za pakiet medyczny przez pracownika.

 

Ważne!

Wystarczy, że pracownik współfinansuje to świadczenie symboliczną kwotą 1 zł.

 

Jeżeli więc przyznanie pracownikom świadczeń niepieniężnych ma swoje odbicie np. w wewnętrznych regulacjach zakładu pracy dotyczących wynagradzania i pracownik częściowo finansuje ten pakiet medyczny, to wtedy od takiego świadczenia nie należy odprowadzać składek. W praktyce oznacza to, że wolna od składek jest różnica między ceną nabycia usługi a ponoszoną przez pracownika odpłatnością.

Taka składkowa ulga nie będzie możliwa w przypadku gdy regulacje odnośnie sposobu finansowania znajdą się bezpośrednio w treści umowy o pracę danej osoby. Przepisy wprost wskazują, że postanowienie o współfinansowaniu usługi musi się znajdować w przepisach o wynagradzaniu.

Co do zasady pracownik pobierający zasiłek macierzyński – a więc przebywający na urlopie macierzyńskim (podstawowym lub dodatkowym) czy rodzicielskim oraz urlopie wychowawczym podlega ubezpieczeniom społecznym z tego tytułu. Przebywanie na tych urlopach stanowi odrębny tytuł do objęcia obowiązkowymi ubezpieczeniami społecznymi. W takim wypadku nie będzie konieczności opłacenia za takie osoby składek społecznych w przypadku, gdy pracodawca finansuje podczas ich nieobecności pakiety medyczne. W tym przypadku bez znaczenia jest, czy pracownicy częściowo finansują te świadczenie, a prawo do nich wynika z przepisów płacowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów