Poradnik Przedsiębiorcy

Dokumenty do ZUS w celu wypłaty zasiłków

Osoba opłacająca składki na ubezpieczenie chorobowe po spełnieniu określonych warunków może skorzystać ze świadczeń chorobowych. Takie świadczenia przysługują w razie choroby lub macierzyństwa, a także w przypadku konieczności sprawowania opieki nad dzieckiem lub innym chorym członkiem rodziny. W celu otrzymania świadczenia chorobowego należy złożyć odpowiednie dokumenty. W zależności od sytuacji obowiązek ten spoczywa na ubezpieczonym lub na płatniku składek.

Rodzaje świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

W zależności od zaistniałych okoliczności osoba objęta ubezpieczeniem chorobowym ma prawo do skorzystania z:

  • wynagrodzenia chorobowego (w przypadku pracowników),

  • zasiłku chorobowego,

  • świadczenia rehabilitacyjnego,

  • zasiłku wyrównawczego (w przypadku pracowników),

  • zasiłku opiekuńczego,

  • zasiłku macierzyńskiego.

W celu otrzymania powyższych świadczeń konieczne jest spełnienie warunków określonych w art. 92 Kodeksu pracy i w ustawie zasiłkowej oraz złożenie odpowiednich dokumentów.

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane przez pracodawcę wyłącznie osobom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Wynagrodzenie chorobowe jest finansowane ze środków pracodawcy, natomiast pozostałe świadczenia finansuje ZUS. Prawo do wypłaty świadczeń finansowanych ze środków ZUS mają płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczenia chorobowego powyżej 20 osób według stanu na dzień 30 listopada poprzedniego roku kalendarzowego. Jeżeli płatnik składek na ten dzień nie zgłaszał nikogo do ubezpieczenia chorobowego, pod uwagę jest brana liczba osób ubezpieczonych w pierwszym miesiącu, w którym zostało dokonane takie zgłoszenie.

Dokumenty niezbędne do uzyskania świadczeń z ubezpieczenia chorobowego

Dokumenty, które należy przedłożyć w celu uzyskania świadczeń, zostały wymienione w art. 53 i 55 Ustawy zasiłkowej, a także w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie określenia dowodów stanowiących podstawę przyznania i wypłaty zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Jeżeli do wypłaty zasiłku zobowiązany jest ZUS, płatnik składek przedkłada zaświadczenie zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku (art. 61 ust. 3 Ustawy zasiłkowej). Płatnik składek składa odpowiednio formularz:

  • ZUS Z-3 - dla pracownika,

  • ZUS Z-3b - w przypadku ubezpieczonego prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą lub współpracującego z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą albo duchownego,

  • ZUS Z-3a - dla pozostałych ubezpieczonych (m. in. dla zleceniobiorcy),

  • ZUS Z-10 - dla ubezpieczonych w celu uzyskania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego po ustaniu zatrudnienia.

Do formularza płatnik składek dołącza również dowody dostarczone przez ubezpieczonego (np. oryginał zaświadczenia lekarskiego). W zależności od okoliczności może się okazać konieczne przedłożenie dodatkowych dokumentów określonych w rozporządzeniu, które pomogą ustalić prawo do świadczenia, okres należnego świadczenia lub wysokość świadczenia.

Wynagrodzenie chorobowe a dokumenty ZUS

Wynagrodzenie chorobowe jest wypłacane pracownikowi przez pracodawcę (płatnika składek) i finansowane z jego środków. Pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia chorobowego przez okres pierwszych 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w razie jego czasowej niezdolności do pracy w związku z chorobą, a jeżeli pracownik ukończył 50 rok życia, jest to 14 dni w roku kalendarzowym (dopiero po roku, w którym ukończył ten wiek). Niezdolność do pracy pracownik ma obowiązek udokumentować zaświadczeniem lekarskim ZUS ZLA lub spełniającym określone warunki zaświadczeniem zagranicznego zakładu leczniczego bądź lekarza.