0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Polisa na życie i pakiety medyczne dla pracowników w kosztach pracodawcy

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Jednym z elementów pozapłacowego motywowania pracowników są bez wątpienia wykupione przez pracodawcę pakiety medyczne czy polisy na życie. Sprawdź, czy jako przedsiębiorca możesz ująć je w kosztach podatkowych!

Polisa na życie pracowników w kosztach uzyskania przychodu

Możliwość zaliczenia do kosztów podatkowych wydatków składek opłacanych na polisy życiowepracowników uzależnione zostało od określonych warunków. Przede wszystkim umowa ubezpieczeniowa zawarta z pracownikiem musi dotyczyć ryzyka  jednej z grup: 1, 3 i 5 działu I, bądź 1 i 2 działu II wymienionych w załączniku do ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej.

W dziale I powołanego załącznika zawierającym ubezpieczenia na życie umowy te obejmują:

 • grupa 1 - ubezpieczenia na życie,

 • grupa 3 - ubezpieczenie na życie, jeżeli są związane z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym, oraz

 • grupa 5 - ubezpieczenia wypadkowe i chorobowe, jeżeli stanowią uzupełnienie dwóch wyżej wymienionych.

W dziale II (pozostałe ubezpieczenia osobowe oraz ubezpieczenia majątkowe):

 • grupa 1 - ubezpieczenia wypadku, w tym wypadku przy pracy i choroby zawodowej (świadczenie jednorazowe, świadczenia powtarzające się, połączone świadczenie jednorazowe i powtarzający się, przewóz osób)

 • grupa 2 - ubezpieczenia choroby (świadczenia jednorazowe, świadczenia powtarzające się, świadczenia kombinowane).

Dodatkowo zgodnie z przepisami udpof (art. 23 ust. 1 pkt. 57) pracodawca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodów składkę opłacaną na polisy na życiedla pracowników jeżeli uprawnionym do otrzymania świadczenia nie jest pracodawca, a umowa ubezpieczenia w okresie pięciu lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym ją zawarto lub odnowiono, wyklucza:

 • wypłatę kwoty stanowiącej wartość odstąpienia od umowy,

 • możliwość zaciągania zobowiązań pod zastaw praw z niej wynikających,

 • wypłatę z tytułu dożycia wieku oznaczonego w umowie.

Reasumując, aby składka na ubezpieczenie na życie pracowników finansowana przez pracodawcę mogła zostać zaliczona do kosztów uzyskania przychodów, muszą być spełnione łącznie następujące warunki:

 • została zawarta umowa ubezpieczeniowa,

 • umowy ubezpieczeniowej dotyczyła ryzyka jednej z wyżej wymienionych grup,

 • umowa została zawarta z zachowanie warunków określonych w art. 23 ust. 1 pkt. 57 updof.

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na fakt, że to co będzie w tym wypadku kosztem u pracodawcy, będzie jednocześnie przychodem pracownika, na którego rzecz opłacane są składki. Innymi słowy składka na ubezpieczenie na życie opłacana przez pracodawcę  będzie dla pracownika przychodem ze stosunku pracy. Przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

Uwaga!

Wydatki na polisę na życie dla samego przedsiębiorcy, są uznawane już za wydatek osobisty, który nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Pakiety medyczne dla pracowników w kosztach firmowych

Opłacanie swoim pracownikom dodatkowych pakietów medycznych również może stanowić koszt uzyskania przychodu. Warunkiem jest jednak wykazanie związku  poniesionego wydatku z osiągnięciem przychodów lub zachowanie bądź zabezpieczenie źródła przychodów.

Zapewnienie pracownikom prywatnej opieki medycznej zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych jest działaniem związanych choćby z przeciwdziałaniem ewentualnej choroby pracowników. Związana z tym absencja w pracy może skutkować uniemożliwieniem przedsiębiorcy prowadzenia działalności gospodarczej w efekcie czego pozbawieniem przedsiębiorcy przychodu.

Analogicznie jak w przypadku dodatkowej polisy na życie nie będą jednakże stanowiły opłaty związane z pakietem medycznym wykupionym dla samego pracodawcy - właściciela jednoosobowej działalności gospodarczej. Dodatkowo akiet medyczny będący kosztem uzyskania przychodów u pracodawcy jest jednocześnie przychodem pracownika i podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym oraz naliczeniu składek ZUS.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów