Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-37 - darmowy wzór z omówieniem

Kto, kiedy i gdzie składa PIT-37?

Formularz PIT-37 dotyczy podatku od osób fizycznych, odnosi się do przychodów uzyskiwanych i rozliczanych za pośrednictwem płatników. Wypełnia go więc każdy, kto jest zatrudniony i z tego tytułu uzyskuje dochody.

PIT-37 wypełniają osoby, które

 • są zatrudnione z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy (w tym spółdzielczego stosunku pracy) oraz pracy nakładczej,

 • otrzymują świadczenia przedemerytalne,

 • korzystają z rent i emerytur,

 • pobierają należności za przynależność w produkcyjnych spółdzielniach rolniczych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • pobierają stypendia,

 • pobierają zasiłki,

 • uzyskują dochody za działalność wykonywaną osobiście (umowy zlecenia, kontrakty menadżerskie, działalność w radach nadzorczych, działalność sportowa i pełnienie obowiązków społecznych),

 • uzyskują dochody z tytułu praw autorskich,

 • korzystają ze świadczeń z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych  lub Świadczeń Pracowniczych,

 • otrzymują należności z tytułu umowy aktywizacyjnej,

 • otrzymują należności za pacę wykonywaną w areszcie.

Zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 za rok 2016 musi być złożone do 2 maja 2017 roku w przypisanym podatnikowi urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem poczty. Jednak wygodniejszym sposobem złożenia deklaracji PIT-37 jest dokonanie tego online. Należy pamiętać, że uchybianie terminowi zostanie uznane przez organy podatkowe za uchylanie się od obowiązku podatkowego, a w konsekwencji podatnikowi będą groziły kary finansowe.

PIT-37 - rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Jeśli podatnik chce rozliczyć PIT-37 wspólnie z małżonkiem, musi dopilnować, żeby zostały spełnione następujące przesłanki:

 • małżonkowie pozostają w związku małżeńskim przez cały rok rozliczeniowy,

 • przez cały rok rozliczeniowy istnieje między nimi ustrój wspólności majątkowej.

Zatem samo zawarcie małżeństwa w danym roku rozliczeniowym nie uprawnia jeszcze do wspólnego rozliczenia podatku na formularzu PIT-37. Podatnik sam decyduje, czy w odpowiednim polu w formularzu jako dane podatnika wpisze swoje dane, a w polu dane małżonka odpowiednio - dane małżonka czy może odwrotnie. Należy jednak przy tym zachować konsekwencję i w dalszym wypełnianiu deklaracji pozostać przy pierwszym wyborze.

Możliwość wspólnego rozliczenia małżonków istnieje także w przypadku śmierci jednego z nich, gdy, obok istnienia między małżonkami wspólności majątkowej, zostaną spełnione następujące przesłanki:

 • podatnik złożył odpowiedni wniosek,

 • związek małżeński został zawarty przed rozpoczęciem roku podatkowego, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego albo

 • małżonkowie pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy, a małżonek zmarł po upływie roku podatkowego przed złożeniem zeznania podatkowego.

Ważne!

Co do zasady, małżonkowie nie mogą skorzystać ze wspólnego opodatkowania, gdy mają wobec nich zastosowanie przepisy ustawy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej podatkiem liniowym oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym. Wyjątki od tej zasady dotyczą przychodów osiągniętych z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te są zawierane poza prowadzoną działalnością gospodarczą,  osiągnięte przychody są opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jeśli małżonkowie chcą rozliczać się wspólnie, nie jest konieczne składanie odrębnego wniosku - wystarczy zaznaczenie w formularzu PIT-37 odpowiedniej rubryki. W formularzu PIT-37 w rubryce dotyczącej sposobu opodatkowania w pozycji 6 należy zaznaczyć kwadrat nr 3.

PIT-37 - rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Ta preferencyjna forma rozliczenia pozwala uznać dziecko za członka rodziny i rozliczyć się razem z nim. Rodzic samotnie wychowujący dziecko jest uprawniony o skorzystania z tej preferencji, w związku z tym zapłaci podatek w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy swoich rocznych dochodów. Wynika z tego, że może skorzystać z niższej stawki podatku porównując z tą, którą zastosowałby rozliczając się samemu. Należy zaznaczyć, że, aby móc skorzystać z tej formy rozliczenia, nie jest wymagane, aby dziecko samodzielnie zarabiało.

Do pobrania:

pdf
PIT 37 - darmowy wzór z omówieniem .pdf druk do ręcznego wypełnienia