0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT-37 - w jaki sposób dokonać rozliczenia

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, uzyskujące przychody m.in. z pracy na etacie czy umowy cywilnoprawnej, płacą w trakcie roku zaliczki na podatek dochodowy za pośrednictwem pracodawców (płatników). Rozliczenia tych dochodów uzyskanych w trakcie roku osoby fizyczne dokonują w zeznaniu rocznym PIT-37. Jak wypełnić zeznanie roczne PIT-37? O tym – w artykule!

Kto jest zobowiązany do złożenia PIT-37?

Do złożenia zeznania rocznego PIT-37 zobowiązani są podatnicy, którzy w trakcie roku uzyskali przychody i rozliczają się z urzędem skarbowym za pośrednictwem płatników. Ma to miejsce w przypadku uzyskanych przychodów w ramach np. wynagrodzenia z tytułu zawartej umowy o pracę, umowy-zlecenia czy umowy o dzieło, w ramach którego płatnik pobiera zaliczkę na podatek dochodowy i wpłaca w imieniu podatnika do urzędu skarbowego. Po zakończonym roku płatnik sporządza imienną informację podatkową o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy, podlegających opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Dokonuje on tego na druku PIT-11.

Funkcję płatnika może pełnić także inny podmiot, np. Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który wówczas również będzie obowiązany do sporządzenia imiennej informacji podatkowej. ZUS sporządza druk PIT-11A (w sytuacji pobierania zasiłku) lub PIT-40A (w przypadku pobierania emerytury).

Przychody, które zobowiązują do złożenia PIT-37, to m.in.:

 • wynagrodzenia ze stosunku służbowego, stosunku pracy oraz pracy nakładczej,

 • wynagrodzenia z tytułu pracy wykonywanej osobiście, m.in. z tytułu umowy-zlecenia, kontraktu menedżerskiego, 

 • przychody z tytułu wypłaconych rent i emerytur krajowych,

 • przychody z tytułu zasiłków i świadczeń przedemerytalnych,

 • przychody z tytułu wypłaconych zasiłków z ZUS,

 • należności otrzymane z tytułu członkostwa w rolniczych spółdzielniach produkcyjnych lub innych spółdzielniach zajmujących się produkcją rolną,

 • otrzymane stypendia,

 • przychody z tytułu praw majątkowych, w tym praw autorskich,

 • otrzymane świadczenia z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Szczegółowe informacje na temat wypełniania zeznania rocznego PIT-37 wraz z omówieniem zostały opisane w artykule: PIT-37 krok po kroku.

Kiedy należy złożyć PIT-37?

Podatnicy zobowiązani do rozliczenia zeznania rocznego PIT-37 powinni je złożyć do 30 kwietnia kolejnego roku w odpowiednim urzędzie skarbowym ze względu na miejsce zamieszkania, w ostatnim dniu roku podatkowego, który podlega rozliczeniu. Złożenie zeznania rocznego nie wymaga od podatnika stawienia się do urzędu skarbowego osobiście – można tego dokonać także w formie elektronicznej. Zeznanie roczne PIT-37 można zatem złożyć do urzędu:

 • osobiście,

 • przez Pocztę Polską,

 • elektronicznie,

 • korzystając z usługi „Twój e-PIT”.

Zeznania roczne PIT-37 składane są do 30 kwietnia roku kolejnego. Za 2020 r. zeznanie składa się w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia 2021 r.

Składając elektronicznie zeznanie roczne PIT-37, należy pamiętać o konieczności zachowania potwierdzenia przekazania go do urzędu, tzw. UPO. Potwierdzenie to jest szczególnie istotne, gdy deklaracja jest składana na ostatnią chwilę – wówczas stanowi ono formę poświadczenia o złożeniu zeznania w wyznaczonym terminie.

W przypadku złożenia PIT-37 elektronicznie i pojawienia się nadpłaty w zeznaniu rocznym zostanie ona zwrócona w skróconym terminie 45 dni.

PIT-37 – rozliczenie wspólnie z małżonkiem

Podatnicy będący małżonkami, posiadający wspólność majątkową mają możliwość rozliczenia się z uzyskanych w danym roku dochodów łącznie na jednym PIT-37. Należy pamiętać, że o wspólnym rozliczeniu nie decyduje jedynie fakt zawarcia małżeństwa – jest ono możliwe wówczas, gdy małżonkowie:

 • posiadali nieograniczony obowiązek podatkowy,

 • pozostawali przez cały rok w związku małżeńskim,

 • przez cały rok mieli wspólność majątkową,

 • uzyskali dochody opodatkowane skalą podatkową (przy czym żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej).

Zawarcie małżeństwa przez podatnika w trakcie roku nie upoważnia do wspólnego rozliczenia z małżonkiem za ten rok, w którym związek małżeński został zawarty.

Ustawa przewiduje także możliwość wspólnego rozliczenia ze zmarłym małżonkiem w sytuacji, gdy istniała wspólność majątkowa, a małżonek zmarł w trakcie roku podatkowego, który podlega rozliczeniu.

W przypadku, gdy jeden z małżonków prowadzi działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych, wspólnego rozliczenia dokonuje się w zeznaniu PIT-36.

Małżonkowie nie mogą rozliczać się wspólnie w przypadku, gdy jeden z nich uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem liniowym lub ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. Wyjątek stanowi tu przychód uzyskany z najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem.

Jeśli małżonkowie chcą rozliczać się wspólnie, nie jest konieczne składanie odrębnego wniosku – wystarczy zaznaczenie w formularzu PIT-37 odpowiedniego pola w pozycji 6. dotyczącej sposobu opodatkowania.

PIT-37 - rozliczenie z małżonkiem

PIT-37 – rozliczenie jako osoba samotnie wychowująca dziecko

Podatnik, który samotnie wychowuje dziecko, może skorzystać ze wspólnego rozliczenia osiąganych przychodów wraz z nim. Wówczas w składanym zeznaniu wykazywane są przychody rodzica i dziecka jako pełnoprawnego członka rodziny, co pozwala na zwiększenie kwoty pierwszego progu podatkowego do wartości 171 056 zł (2 × 85 528 zł) odnoszącej się do łącznych dochodów rodzica i dziecka. Ze wspólnego rozliczenia z dzieckiem mogą skorzystać podatnicy będący: panną, kawalerem, wdową, wdowcem, rozwódką, rozwodnikiem, osobą, w stosunku do której orzeczono separację, lub osobą pozostającą w związku małżeńskim, gdy małżonek został pozbawiony praw do dziecka lub przebywa w zakładzie karnym, w danym roku podatkowym, podlegającym rozliczeniu, w ramach którego dziecko znajduje się pod opieką podatnika.

Rozliczenie z dzieckiem jest możliwe w przypadku, gdy dziecko:

 • jest małoletnie (do ukończenia 18. roku życia), 

 • otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną (wiek nie jest istotny),

 • uczy się w szkole lub uczelni wyższej do 25. roku życia i nie uzyskało w trakcie roku dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych lub z kapitałów pieniężnych, w kwocie wyższej niż 3089 zł.

Z jakich ulg i odliczeń można skorzystać przy składaniu zeznania PIT-37?

Podatnicy składający zeznanie roczne PIT-37 oprócz wspólnego rozliczenia z małżonkiem bądź jako samotny rodzic mogą skorzystać z ulg podatkowych wpływających na zmniejszenie pośrednio dochodu lub bezpośrednio podatku do zapłaty. Odliczeniu od dochodu podlegają:

 • IKZE (wpłaty na konto emerytalne) – odliczenie przysługuje na podstawie potwierdzenia zapłaty składek, w wartości nie więcej niż 6272,40 zł;

 • ulga na badanie i rozwój – na podstawie prowadzonej ewidencji kosztów kwalifikowanych oraz dowodów ich poniesienia, w wartości 100–150% poniesionych kosztów;

 • składki ZUS – na podstawie potwierdzenia zapłaty, w wartości pobranych lub zapłaconych w danym roku;

 • zwrot nienależnych świadczeń – na podstawie dowodu zwrotu świadczeń, w wartości faktycznie otrzymanej;

 • ulga na leki – na podstawie potwierdzenia poniesionych wydatków, w wartości stanowiącej nadwyżkę powyżej kwoty 100 zł za miesiąc;

 • ulga na sprzęt rehabilitacyjny – na podstawie dowodu potwierdzenia wydatku, w wartości faktycznie opłaconej;

 • ulga na samochód – na podstawie aktu własności/współwłasności pojazdu, w wartości do 2280 zł;

 • darowizny na cele charytatywno-opiekuńcze – na podstawie potwierdzenia zapłaty, do wysokości 100% dochodu;

 • darowizny na poczet kultu religijnego – na podstawie potwierdzenia wpłaty, w wysokości maksymalnie 6% dochodu;

 • darowizny na organizacje społeczne – na podstawie potwierdzenia wpłaty, w wysokości maksymalnie 6% dochodu;

 • krwiodawstwo – na podstawie potwierdzenia z centrum krwiodawstwa, w wysokości maksymalnie 6% dochodu;

 • oddanie osocza - na podstawie potwierdzenia z centrum krwiodawstwa, w wysokości maksymalnie 350 zł / l. czyli rocznie 8750 zł;
 • Darowizna na cele walki z COVID-19 - na podstawie umowy darowizny lub w przypadku darowizny przekazywanej za pośrednictwem organizacji pożytku publicznego na podstawie pisemnej informacji o miesiącu przekazania środków pochodzących z darowizny oraz nazwie podmiotu, który ją ostatecznie otrzymał, do wysokości 100% dochodu;
 • darowizna na cele edukacji zawodowej – na podstawie umowy darowizny składników majątku, w wysokości maksymalnie 6% dochodu;

 • ulga na internet – na podstawie potwierdzenia zapłaty, w wysokości maksymalnie 760 zł (odliczenie przysługuje w dwóch następujących bezpośrednio po sobie latach).

Dodatkowym warunkiem do skorzystania z ulgi podatkowej na sprzęt rehabilitacyjny oraz ulgi na samochód jest posiadanie ważnego orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Natomiast w przypadku ulgi na leki dodatkowo należy posiadać zaświadczenie lekarskie informujące o konieczności stosowania leków.

Podatnik może także skorzystać z ulg podlegających odliczeniu od podatku, do których należą:

 • ulga prorodzinna – na podstawie aktu urodzenia bądź prawa opieki nad dzieckiem, w wysokości maksymalnie 1112,04 zł na jedno dziecko – jeżeli dochody rodzica nie przekraczają kwoty 56 000 zł (112 000 zł w przypadku rodziców rozliczających się wspólnie); 1112,04 zł na drugie dziecko; 2000,04 zł na trzecie dziecko; 2700 zł na czwarte i kolejne dziecko;

 • składki zdrowotne – na podstawie dokumentu potwierdzającego wpłatę, w wysokości faktycznie zapłaconych lub pobranych składek;

 • ulga abolicyjna – na podstawie dokumentu z zagranicy o wysokości przychodów, kosztów, opłaconych składek i zaliczek, w wysokości kwoty podatku zapłaconego za granicą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów