0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PIT 37 krok po kroku - jak prawidłowo wypełnić druk?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, tak samo, jak przedsiębiorcy, w trakcie roku opłacają zaliczki na podatek dochodowy. Odbywa się to za pośrednictwem pracodawcy, który w imieniu pracowników odprowadza podatek do urzędu skarbowego. Finalne rozliczenie z urzędem skarbowym z całości uzyskanych w danym roku przychodów (wykazanych w PIT 11 sporządzanym przez pracodawcę), następuje dopiero w zeznaniu rocznym PIT 37, składanym do 30 kwietnia kolejnego roku. Sprawdź, jak wypełnić PIT 37 krok po kroku!

Kto jest zobowiązany do złożenia zeznania rocznego PIT 37?

Deklaracja PIT 37 jest jednym z najpopularniejszych zeznań rocznych składanych przez podatników uzyskujących przychody m.in. z tytułu umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło, a także z tytułu przychodów uzyskanych w ramach świadczenia emerytalnego i rentowego lub chorobowego z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W zeznaniu rocznym PIT 37 rozlicza się przychody opodatkowane wyłącznie skalą podatkową na podstawie stawek:

  • 17,75 % i 32% (od nadwyżki 85 528 zł) dla 2019 roku,
  • 17% i 32% dla 2020 roku.

Obowiązek PIT-37

Podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane na zasadach ogólnych np. z tytułu umowy o pracę i z tytułu najmu prywatnego opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są do złożenia dwóch zeznań rocznych: PIT 37 (rozliczenie przychodów z tytułu umowy o pracę) oraz PIT 28 (rozliczenie przychodów z tytułu najmu prywatnego).
Wypełnienie zeznania rocznego PIT 37 dokonuje się na podstawie otrzymanego od pracodawcy PIT-11 lub/i Zakładu Ubezpieczeń PIT 11A lub/i PIT-40A, które zależne są od źródeł uzyskiwanych w danym roku przychodów.

Zarówno PIT 11/11A, jak i PIT 40A, obrazuje wartości uzyskanych przychodów, kosztów, składek ZUS oraz pobranych zaliczek w trakcie roku w związku z uzyskanym przychodem w ramach danego źródła. Kwoty wskazane na dokumentach przenosi się następnie do odpowiednich pozycji w zeznaniu rocznym.

W zeznaniu rocznym PIT 37 podatnicy mają możliwość rozliczenia się z uzyskanych przychodów samodzielnie lub wspólnie z małżonkiem (za rok, w którym pozostawali we wspólności małżeńskiej i związku małżeńskim przez cały rok podatkowy). Z uwagi na fakt, że PIT 37 służy do rozliczenia przychodów uzyskanych na zasadach ogólnych, w przypadku, gdy małżonek w danym roku uzyskał przychody z innych źródeł – z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym, kartą podatkową lub ryczałtem ewidencjonowanym – nie ma możliwości rozliczenia się wspólnie na PIT 37

Podatnik prowadzący działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem w zeznaniu rocznym PIT 36.

Wypełnienie PIT 37 krok po kroku

Posiadając PIT 11/11A lub PIT 40A (w zależności od źródeł przychodów), można przystąpić do wypełniania zeznania PIT 37, ponieważ na ich podstawie uzupełniane będą poszczególne pozycje zeznania. Wypełnianie druku powinno nastąpić zgodnie z poniższymi instrukcjami:

  • poz. 1 i 2 – w tych polach podatnik oraz jego małżonek powinni wskazać swoje numery pesel. Jeśli podatnik rozlicza się indywidualnie (bez małżonka), należy uzupełnić jedynie poz. 1.
  • poz. 5 – w tym polu wskazuje się rok, którego dotyczy rozliczenie.
  • poz. 6 – wskazuje się formę rozliczenia podatnika – czy będzie to rozliczenie indywidualne (pkt 1.), wspólnie z małżonkiem, z którym przez cały rok pozostawało się w związku małżeńskim i z którym łączy podatnika wspólność majątkowa (pkt 2), wdowców i wdów (pkt 3), czy osób samotnie wychowujących dzieci (pkt 4).
  • poz. 7 i 8 – pole to zaznaczane jest dodatkowo w przypadku podatnika lub małżonka posiadającego miejsce opodatkowania za granicą kraju, który w danym roku osiągnął przychody opodatkowane na terytorium Polski.

pit 37 krok po kroku 

Część A – wykazuje się w niej urząd skarbowy, do którego kierowane jest zeznanie, odpowiedni ze względu na miejsce zamieszkania podatnika/małżonków. Jeśli podatnicy w trakcie kolejnego roku zmienią miejsce zamieszkania, odpowiednim urzędem jest ten, który był na ostatni dzień roku kalendarzowego podlegającego rozliczeniu. Oprócz urzędu skarbowego należy także wskazać cel złożenia zeznania. Może to być złożenie lub korekta wcześniej złożonego zeznania (należy również określić rodzaj korekty).

pit 37 krok po kroku

Część B – tę część podatnik oraz małżonek (jeśli występuje) musi uzupełnić o dane osobowe oraz adresowe, podając swoje aktualne (na dzień składania zeznania) miejsce zamieszkania.

pit 37 krok po kroku

Część C – dotyczy przychodów zwolnionych od poboru podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 148. m.in. przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26. roku życia, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 85 528 zł.

pit 37 krok po kroku

Część D – dotyczy uzyskanych przez podatnika/małżonka przychodów lub poniesionej straty w danym roku, łącznie z kwotą pobranych w trakcie roku podatkowego zaliczek. Wartości ujmuje się w odpowiednich polach na podstawie otrzymanych od płatników deklaracji tj. PIT 11, PIT 11A, PIT 40A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R.

pit 37 krok po kroku

Należy pamiętać, że podatnik, który nie otrzyma od płatnika informacji o uzyskanych przychodach i pobranych zaliczkach (wraz z kwotami składek ZUS pobranych w imieniu podatnika), za dany rok, nie jest zwolniony z obowiązku jego rozliczenia. W przypadku nieotrzymania PIT-u w terminie pracownik może złożyć pisemne ponaglenie pracodawcy lub zgłosić sprawę do urzędu skarbowego. Można także złożyć zeznanie roczne z szacunkowymi wartościami i skorygować je po otrzymaniu PIT-u, ze wskazaniem w uzasadnieniu, brak przekazania dokumentu w obowiązującym terminie.
Część E – ujmuje się w niej wszelkie możliwe odliczenia od uzyskanego dochodu. Do odliczeń tych zaliczamy składki społeczne (tylko opłacone przez podatnika w roku, który podlega rozliczeniu – nie były ujęte w kosztach), odliczenia od dochodów wskazane w załączniku PIT/O, część B, ulga odsetkowa wykazana w załączniku PIT/D część B.1

pit 37 krok po kroku

Pozycja związana z ulgą odsetkową jest wypełniana tylko przez podatników, którzy na zasadzie praw nabytych korzystają z możliwości odliczenia od dochodu spłaty odsetek od kredytu (pożyczki), który został udzielony na własne potrzeby mieszkaniowe w latach 2002-2006. Korzystając z tej ulgi, podatnik musi podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.
Część F – zawiera obliczenia kwoty podatku na podstawie skali podatkowej tj. 17,75% (za rok 2019, natomiast za rok 2020 – 17%) oraz 32% od nadwyżki powyżej 85 528 zł. Podstawę opodatkowania stanowi kwota przychodu pomniejszonego o koszty wskazane w części D, pomniejszone następnie o odliczenia od dochodu wykazane w części E zeznania.

pit 37 krok po kroku

W przypadku podatnika rozliczającego się wspólnie z małżonkiem do wyliczenia podatku ujmowane są łączne przychody, koszty oraz odliczenia. Zgodnie z tym skala podatkowa obejmuje łączne dochody małżonków przy jednoczesnym zastosowaniu podwójnego limitu tj. 17,75% (za rok 2020 17%) oraz 32% powyżej 171 056 zł.
Część G – w tej części wskazuje się opłaconą w danym roku składkę zdrowotną podatnika oraz małżonka (jeśli występuje) oraz odliczenia mieszkaniowe (jeśli podatnikowi przysługują).

pit 37 krok po kroku - część G

Część H – wskazywana jest kwota do zapłaty lub zwrotu z tytułu podatku dochodowego po wcześniejszym uwzględnieniu stosownych odliczeń.

pit 37 krok po kroku

 Część I – podatnicy, którzy z uwagi na niewystarczające dochody, nie mogli skorzystać z ulgi na dzieci w pełnej wysokości, mogą wykazać nieskompensowaną wartość do zwrotu w tej części zeznania.

pit 37 krok po kroku

Kwota zwrotu niewykorzystanej ulgi na dzieci, nie może przekroczyć kwoty składek na ubezpieczenia społeczne oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne, podlegających odliczeniu, pomniejszonych o składki odliczone w zeznaniu.
Część J – tę część uzupełniają podatnicy, którzy uzyskali w danym roku dochody z odsetek i dyskonta papierów wartościowych, z dywidend i innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub z tytułu udziału w funduszach kapitałowych.

pit 37 krok po kroku - część J

Część K – podatnicy zobowiązani do zapłaty podatku należnego, mogą zadecydować o przekazaniu 1% podatku na rzecz wybranej organizacji pożytku publicznego. Wówczas w tej części zeznania mogą wskazać numer KRS wybranej organizacji oraz przekazaną kwotę.

pit 37 krok po kroku

 Część L – służy do wskazania dodatkowych informacji uzupełniających w zakresie celu szczegółowego dla przekazanego 1%.

pit 37 krok po kroku - część L

 Część M – ujmuje się w niej informacje o ilości i rodzaju dodawanych do zeznania załączników.

pit 37 krok po kroku - część M

 Cześć N – w przypadku, gdy z zeznania wynika nadpłata podatku, w tej części można wskazać aktualny rachunek bankowy lub w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej (SKOK), na który zwrot ma być dokonany.

pit 37 krok po kroku - część N

Część O – jeśli podatnik lub małżonek (jeśli występuje) jest posiadaczem karty dużej rodziny, należy zaznaczyć tę informacje.

pit 37 krok po kroku - część O

Część P – w tej części należy zamieścić podpisy podatnika oraz małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) lub osoby upoważnionej do złożenia zeznania. W przypadku wysyłki elektronicznej nie trzeba wypełniać tych pól.

pit 37 krok po kroku - część P

Rozliczenie PIT 37 – podsumowanie

Z tytułu uzyskanych w danym roku przychodów, opodatkowanych na zasadach ogólnych, podatnicy składają zeznanie roczne PIT 37. Termin na złożenie zeznania mija 30 kwietnia kolejnego roku (w przypadku, gdy dzień 30 kwietnia przypada w święto lub dzień wolny od pracy, termin przenosi się na kolejny dzień roboczy). Jeśli z zeznania rocznego wynika podatek do zapłaty, również w terminie do 30 kwietnia konieczne jest jego uregulowanie.

Rozliczenia rocznego dokonuje się na podstawie przekazanych przez płatnika (podmiotu, który w imieniu podatnika rozlicza PIT w trakcie roku), druków tj. PIT-11, PIT-40A/11A, IFT-1/IFT-1R oraz PIT-R (w zależności od źródła przychodu). Wskazane druki powinny być przekazane przez płatnika w terminie do końca lutego kolejnego roku za rok poprzedni. Stanowią one informacje o wysokości zaliczek na podatek dochodowy pobranych i wpłaconych do urzędu skarbowego w trakcie roku, w tym także składek ZUS.

Wypełniony PIT 37 krok po kroku, zgodnie z instrukcją, należy dostarczyć do urzędu skarbowego właściwego ze względu na adres zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego, za który składane jest zeznanie. Najczęściej stosowaną formą przekazania PIT 37 do urzędu skarbowego jest wysyłka elektroniczna, z pomocą przeznaczonych ku temu programów. PIT 37 można także dostarczyć pocztą lub osobiście. Ponadto od 2019 r. uruchomiona została usługa „Twój e-PIT”, dzięki której urząd skarbowy dokonuje rozliczenia zeznania przez podatnika za jego zgodą. Sporządzone zeznanie roczne jest dostępne na Portalu Podatkowym – na stronie MF. Podatnik ma możliwość dokonania w nim zmian w do 30 kwietnia. Po tym terminie, jeśli zeznanie innymi środkami nie zostało złożone, uznawane jest za zaakceptowane.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów