Poradnik Przedsiębiorcy

Twój e-PIT czyli za kogo w 2019 roku urząd sporządzi zeznanie roczne?

Każda osoba osiągająca przychody jest zobligowana do sporządzenia zeznania rocznego po zakończonym roku podatkowym. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy jest to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej, spółka handlowa czy pracownik otrzymujący wynagrodzenie za pracę. W związku z tym, że sporządzenie zeznania rocznego jest powszechnym obowiązkiem, Ministerstwo Finansów planuje wprowadzić nową usługę „Twój e-PIT”, przy której pomocy deklaracja roczna będzie wypełniana przez urząd, a nie jak do tej pory przez podatnika. Kto będzie mógł skorzystać z usługi „Twój e-PIT” i na czym dokładnie ma ona polegać? Sprawdźmy!

Na czym polega usługa „Twój e-PIT”?

Ministerstwo Finansów chce realizować strategię 3xP czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków, a tym samym wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podatników. W związku z tym, że w roku 2018 do urzędów wpłynęło ok ⅔ zeznań rocznych w formie elektronicznej, Ministerstwo Finansów chce iść o krok dalej i ułatwić rozliczanie się z fiskusem. Dlatego też planuje uruchomić usługę „Twój e-PIT”, dzięki której obowiązek podatnika związany z rozliczeniem rocznym zostanie ograniczony do minimum, ponieważ na koncie podatnika w Portalu Podatkowym będzie znajdował się wypełniony przez urząd formularz zeznania rocznego.

Kto może skorzystać z usługi „Twój e-PIT”?

Zgodnie z zapowiedziami Ministerstwa Finansów usługa „Twój e-PIT” będzie dostępna już 15 lutego 2019 roku. Oznacza to, że podatnicy będą mogli skorzystać z niej w celu złożenia PIT-u za 2018 rok. Pytanie, które stawiają sobie przedsiębiorcy, brzmi: czy usługa będzie dostępna dla wszystkich? Ministerstwo Finansów w tej kwestii wprowadziło podział na podatników składających zeznania roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz przedsiębiorców rozliczających się na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-28. W 2019 roku swój PIT będą mogli złożyć, wykorzystując w tym celu nową usługę udostępnioną przez MF, podatnicy, których dotyczy PIT-37 lub PIT-38.Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą, będą mogli skorzystać z usługi „Twój e-PIT” dopiero od 2020 roku, czyli w rozliczeniu za 2019 rok.W przypadku posiadania przez Krajową Administrację Skarbową tzw. KAS danych kontaktowych podatnika (np. adres e-mail, nr telefonu), otrzyma on informację o sporządzonym zeznaniu podatkowym dostępnym na Portalu Podatkowym. Podatnik będzie miał dostęp do przygotowanej przez organ deklaracji oraz będzie mógł wprowadzić poprawki we własnym zakresie, a po wysyłce do urzędu pobrać urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji, tzw. UPO.

„Twój e-PIT” – skąd urząd weźmie dane do wypełnienia zeznania rocznego?

Do wypełnienia zeznania rocznego podatników z I grupy, a więc osób, które mogą korzystać z usługi „Twój e-PIT” w rozliczeniu za 2018 rok, urząd skorzysta z danych zgromadzonych przez KAS oraz rejestrów instytucji zewnętrznych, czyli:

 • informacji posiadanych od płatników,
 • ubiegłorocznych zeznań podatkowych (np. ulga na dzieci).

W celu wypełnienia pierwszych zeznań rocznych za 2019 rok, w przypadku II grupy podatników, którzy mogą skorzystać z usługi „Twój e-PIT”, urząd będzie wypełniał deklaracje na podstawie:

 • informacji posiadanych od płatników,
 • ubiegłorocznych zeznań podatkowych (np. ulga na dzieci),
 • informacji o wpłaconych przez podatnika zaliczkach na PIT,
 • danych z rejestrów państwowych, np. KSI ZUS, PESEL itp.

W przypadku zeznań rocznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy będą musieli ręcznie wprowadzić informacje dotyczące uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w danym roku.Wypełnioną przez urząd deklarację podatkową podatnik będzie mógł zweryfikować i zaakceptować bez wprowadzania zmian lub zmodyfikować, wprowadzając np. inną OPP, na której rzecz chce przekazać 1% podatku.Jeżeli podatnik nie zrobi nic, czyli nie zaakceptuje wypełnionego zeznania, zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego.

Korzyści z wprowadzenia usługi „Twój e-PIT”

Usługa „Twój e-PIT”, która ma zostać wdrożona w 2019 roku (w pierwszej kolejności jako rozwiązanie dostępne dla osób nieprowadzących działalności gospodarczej), niesie za sobą szereg udogodnień dla podatników, m.in.:

 • urząd przygotowuje za podatnika zeznanie roczne,
 • podatnik może zweryfikować i dokonać zmian w przygotowanej deklaracji,
 • łatwiejsze rozliczenie ulg – pobranie danych z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów państwowych ma znieść obowiązek dostarczania do US dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi,
 • podatnik nie musi podpisywać zeznania – jeżeli zgadza się z deklaracją wypełnioną przez urząd i nie korzysta z ulg podatkowych i odliczeń,
 • zeznanie roczne zawsze zostanie złożone w obowiązującym terminie.

Podatnicy, którzy nie będą chcieli wykorzystywać usługi „Twój e-PIT” w celu rozliczenia się z fiskusem, będą mogli skorzystać z dotychczasowych kanałów składania deklaracji, a więc w formie papierowej lub elektronicznej.

Termin złożenia zeznania rocznego a usługa „Twój e-PIT”

Od 1 stycznia 2019 r. wejdzie w życie nowelizacja ustawy o PIT, zgodnie z którą zmianie ulegną dotychczasowe terminy składania zeznań rocznych. W związku z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1 znowelizowanej ustawy o PIT, podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego za miniony rok podatkowy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.Zeznania roczne złożone przed 15 lutym uznaje się za złożone 15 lutego.

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi od 5 lat działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Po zakończonym roku podatkowym zawsze składa zeznanie roczne w pierwszym tygodniu nowego roku podatkowego, a więc do 7 stycznia. Czy składając w takim terminie zeznanie roczne za 2018 rok, pani Anna dopełni obowiązku sprawozdawczego?

Zgodnie z przyjętą nowelizacją ustawy o PIT, która wejdzie w życie 1 stycznia 2019 r., zeznanie roczne złożone przed 15 lutego jest uznawane za złożone dopiero 15 lutego. Tak więc złożenie deklaracji przed tym terminem jest postępowaniem prawidłowym i pani Anna wywiąże się z obowiązku sprawozdawczego, jednak jej zeznanie roczne będzie uznane za przyjęte dopiero 15 lutego 2019 roku.

Przyjęty projekt o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw wprowadza również ważne zmiany od 1 stycznia 2019 roku w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 21 ust. 2 pkt 2 podatnik rozliczający się na zasadach ryczałtu ma obowiązek złożenia zeznania rocznego w terminie od 15 lutego do końca lutego. Oznacza to, że został wydłużony dotychczasowy termin na złożenie zeznania rocznego z 30 stycznia do ostatniego dnia lutego za rok poprzedni.

Przykład 2.

Pan Jan prowadzi firmę XYZ i rozlicza się na zasadach ryczałtu. 1 lutego 2019 roku spostrzegł, że nie złożył zeznania rocznego za 2018 rok. Czy pan Jan poniesie konsekwencje w związku z niezłożeniem PIT-28 w terminie 30 stycznia 2019 r.?

W związku z nowelizacją ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, która obowiązuje od 1 stycznia 2019 roku, pan Jan ma czas na złożenie zeznania rocznego za 2018 rok do końca lutego (w 2019 roku do 28 lutego).