0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Twój e-PIT czyli za kogo w 2022 roku urząd sporządzi zeznanie roczne?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda osoba osiągająca przychody jest zobligowana do sporządzenia zeznania rocznego po zakończonym roku podatkowym. Bez znaczenia pozostaje fakt, czy jest to osoba fizyczna prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, wspólnik spółki osobowej, spółka handlowa czy pracownik otrzymujący wynagrodzenie za pracę. W związku z tym, że sporządzenie zeznania rocznego jest powszechnym obowiązkiem, Ministerstwo Finansów wprowadziło od 2019 roku usługę „Twój e-PIT”, przy której pomocy deklaracja roczna jest wypełniana przez urząd, a nie jak to miało miejsce wcześniej czyli przez podatnika. Kto może skorzystać z usługi „Twój e-PIT” i na czym dokładnie polega? Sprawdźmy!

Na czym polega usługa „Twój e-PIT”?

Ministerstwo Finansów chce realizować strategię 3xP czyli prostych, przejrzystych i przyjaznych podatków, a tym samym wychodzić naprzeciw oczekiwaniom podatników. W związku z tym, że w roku 2018 do urzędów wpłynęło ok ⅔ zeznań rocznych w formie elektronicznej, Ministerstwo Finansów poszło o krok dalej i ułatwiło podatnikom rozliczanie się z fiskusem. Dlatego też została uruchomiona usługa „Twój e-PIT”, dzięki której obowiązek podatnika związany z rozliczeniem rocznym został ograniczony do minimum, ponieważ na koncie podatnika w Portalu Podatkowym znajduje się wypełniony przez urząd formularz zeznania rocznego.

Zgodnie z ustawą z dnia 5 czerwca 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne oraz niektórych innych ustaw podatnicy mają możliwość sporządzenia korekty zeznania rocznego za pomocą usługi Twój e-PIT od 1 lipca 2020 r. Wprowadzenie i zapisanie zmian w zeznaniu rocznym jest równoznaczne ze złożoną przez podatnika korektą.

Kto może skorzystać z usługi „Twój e-PIT”?

Usługa „Twój e-PIT” została udostępniona podatnikom od 15 lutego 2019 roku. W związku z tym podatnicy mogli skorzystać z niej w celu złożenia PIT-u już za 2018 rok. Pytanie, które nieprzerwanie stawiają sobie przedsiębiorcy, brzmi: czy usługa będzie dostępna dla wszystkich? Ministerstwo Finansów w tej kwestii wprowadziło podział na podatników składających zeznania roczne na formularzach PIT-37 i PIT-38 oraz przedsiębiorców rozliczających się na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-28.

W przypadku posiadania przez Krajową Administrację Skarbową tzw. KAS danych kontaktowych podatnika (np. adres e-mail, nr telefonu), otrzyma on informację o sporządzonym zeznaniu podatkowym dostępnym na Portalu Podatkowym. Podatnik ma dostęp do przygotowanej przez organ deklaracji oraz może wprowadzić poprawki we własnym zakresie, a po wysyłce do urzędu pobrać urzędowe poświadczenie odbioru deklaracji, tzw. UPO.

„Twój e-PIT” – skąd urząd weźmie dane do wypełnienia zeznania rocznego?

Do wypełnienia zeznania rocznego podatników korzystających z usługi „Twój e-PIT”, urząd korzysta z danych zgromadzonych przez KAS oraz rejestrów instytucji zewnętrznych, czyli:

 • informacji posiadanych od płatników,
 • ubiegłorocznych zeznań podatkowych (np. ulga na dzieci).
 • informacji posiadanych od płatników,
 • informacji o wpłaconych przez podatnika zaliczkach na PIT,
 • danych z rejestrów państwowych, np. KSI ZUS, PESEL itp.

W przypadku zeznań rocznych z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej podatnicy będą musieli ręcznie wprowadzić informacje dotyczące uzyskanych przychodów oraz poniesionych kosztów uzyskania przychodów w danym roku.
Wypełnioną przez urząd deklarację podatkową podatnik może zweryfikować i zaakceptować bez wprowadzania zmian lub zmodyfikować, wprowadzając np. inną OPP, na której rzecz chce przekazać 1,5% podatku.
Jeżeli podatnik nie zrobi nic, czyli nie zaakceptuje wypełnionego zeznania, zostanie ono automatycznie uznane za zaakceptowane z końcem okresu rozliczeniowego.

Korzyści z wprowadzenia usługi „Twój e-PIT”

Usługa „Twój e-PIT”, niesie za sobą szereg udogodnień dla podatników, m.in.:

 • urząd przygotowuje za podatnika zeznanie roczne,
 • podatnik może zweryfikować i dokonać zmian w przygotowanej deklaracji,
 • łatwiejsze rozliczenie ulg – pobranie danych z systemów informacyjnych KAS i z innych rejestrów państwowych ma znieść obowiązek dostarczania do US dokumentów potwierdzających prawo do skorzystania z odliczenia lub ulgi,
 • podatnik nie musi podpisywać zeznania – jeżeli zgadza się z deklaracją wypełnioną przez urząd i nie korzysta z ulg podatkowych i odliczeń,
 • zeznanie roczne zawsze zostanie złożone w obowiązującym terminie.

Podatnicy, którzy nie chcą wykorzystywać usługi „Twój e-PIT” w celu rozliczenia się z fiskusem, mogą skorzystać z dotychczasowych kanałów składania deklaracji, a więc w formie papierowej lub elektronicznej.

Termin złożenia zeznania rocznego a usługa „Twój e-PIT”

Od 1 stycznia 2019 r. wraz z nowelizacją ustawy o PIT, zmianie uległ termin składania zeznań rocznych. W związku z nowym brzmieniem art. 45 ust. 1 ustawy o PIT, podatnicy są zobowiązani do złożenia zeznania rocznego za miniony rok podatkowy w terminie od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

Zeznania roczne złożone przed 15 lutym uznawało się za złożone 15 lutego.

Przykład 1.

Pani Anna prowadzi od 5 lat działalność gospodarczą opodatkowaną na zasadach ogólnych. Po zakończonym roku podatkowym zawsze składa zeznanie roczne w pierwszym tygodniu nowego roku podatkowego, a więc do 7 stycznia. Czy składając w takim terminie zeznanie roczne za 2022 rok, pani Anna dopełni obowiązku sprawozdawczego?

Co do zasady zeznanie roczne złożone przed 15 lutego jest uznawane za złożone dopiero 15 lutego. Tak więc złożenie deklaracji przed tym terminem jest postępowaniem prawidłowym i pani Anna wywiąże się z obowiązku sprawozdawczego, jednak jej zeznanie roczne będzie uznane za przyjęte dopiero 15 lutego 2022 roku.

Twój e-PIT a prowadzenie księgowości w systemie wFirma.pl

Aby dopełnić obowiązków sprawozdawczych związanych z końcem roku, przedsiębiorcy nie muszą logować się do zewnętrznych platform udostępnionych przez Ministerstwo Finansów. Korzystając z systemu wFirma.pl możliwe jest wygenerowanie zeznania rocznego PIT-28, PIT-36 lub PIT-36L dotyczącego prowadzonej działalności gospodarczej. Formularz zeznania uzupełniany jest automatycznie na podstawie danych jakie znajdują się w ewidencjach oraz informacji o opłaconych składkach ZUS. W celu wygenerowania zeznania rocznego należy przejść do zakładki: START » PODATKI » DEKLARACJE ROCZNE » DODAJ DEKLARACJĘ i wybrać formularz odpowiedni dla stosowanej w danym roku formy opodatkowania:

 • Roczna deklaracja podatku dochodowego na zasadach ogólnych (PIT-36),
 • Roczna deklaracja liniowego podatku dochodowego (PIT-36L),
 • Roczna deklaracja zryczałtowanego podatku dochodowego (PIT-28).

twój e-pit

Wygenerowane zeznanie roczne może zostać wysłane bezpośrednio z systemu. W tym celu wystarczy zaznaczyć je na liście i z górnego menu wybrać opcję WYŚLI DO URZĘDU.

twój e-pit

Po pozytywnej wysyłce zeznania rocznego do urzędu, obok formularza pojawi się zielona ikona koperty która oznacza, że możliwe jest pobranie z systemu tzw. UPO czyli Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. W tym celu należy zaznaczyć zeznanie roczne na liście i z górnego menu wybrać opcję Pobierz UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów