0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie roczne gdy etat, podatek liniowy i małoletnie dziecko

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność, która rozliczana jest podatkiem liniowym oraz równolegle pracuję na umowę o pracę. Chciałbym w tym roku podatkowym dokonać rozliczenia z żoną, która pracuje na umowę o pracę. Mamy wspólność majątkową. Dodatkowo jesteśmy rodzicami małoletniego dziecka. Czy możliwe jest rozliczenie roczne, gdy oboje jesteśmy zatrudnieni na umowę o pracę, ja prowadzę działalność opodatkowaną podatkiem liniowym i mamy możliwość odliczenia ulgi prorodzinnej?

Jakub, Gryfów

 

Rozliczenie roczne może być dokonane przez małżonków w sytuacji, gdy posiadali oni wspólność majątkową przez cały rok oraz pozostawali w związku małżeńskim przez cały rok podatkowy. Dodatkowo zgodnie z art. 6 ust. 9 ustawy o PIT małżonkowie nie mogą korzystać w rozliczanym roku podatkowym z różnych form opodatkowania. W związku z tym, że Pańska działalność opodatkowana jest podatkiem liniowym, a przychody z tytułu stosunku pracy opodatkowane są na zasadach ogólnych (skalą podatkową), to zgodnie z ww. przepisem wyklucza to wspólne rozliczenie roczne.

Mimo, że przedsiębiorca oprócz prowadzenia działalności opodatkowanej podatkiem liniowym również uzyskuje przychody z tytułu stosunku pracy, nie może on dokonać rozliczenia rocznego z małżonką. Wyjątkiem jest sytuacja w której podatnik z działalności nie uzyskał w ogóle przychodów i kosztów (jest na "0"), wówczas możliwe jest co do zasady rozliczenie z małżonkiem.

W efekcie za 2023 r. rozliczy się Pan w terminie do 30 kwietnia 2024 roku poprzez złożenie w urzędzie skarbowym 3 formularzy:

 • PIT-37 – wykazując przychody uzyskane z umowy o pracę Pana małżonki,

 • PIT-37 – wykazując przychody uzyskane przez Pana z umowy o pracę,

 • PIT-36L z załącznikiem PIT/B – wykazując przychody z działalności gospodarczej.

Rozliczenie roczne z małżonkiem nie jest możliwe w przypadku, gdy jedno z nich uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem liniowym, wskazują również interpretacje indywidualne. Jedną z nich jest interpretacja indywidualna z 6 kwietnia 2017 r. Dyrektora Krajowej Izby Skarbowej, o sygn. 0461-ITPB2.4511.1069.2016.2.NP, w której przeczytać można:

Z treści art. 6 ust. 8 ww. ustawy, bezspornie wynika, że prawa do łącznego opodatkowania dochodów określonych w art. 9 ust. 1 i 1a pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy w roku podatkowym chociażby do jednego z nich miały zastosowanie przepisy art. 30c tej ustawy. W konsekwencji, już sam fakt dokonania wyboru sposobu opodatkowania dochodów z działalności gospodarczej, na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (nawet bez faktycznego ich uzyskania), stanowi przesłankę do utraty możliwości wspólnego opodatkowania dochodów obojga małżonków.

Natomiast w kontekście prawa do skorzystania z ulgi prorodzinnej, to podatnik może z niej skorzystać, w sytuacji gdy:

 • wykonywał władzę rodzicielską,

 • pełnił funkcję opiekuna prawnego, jeżeli dziecko z nim zamieszkiwało,

 • sprawował opiekę poprzez pełnienie funkcji rodziny zastępczej na podstawie orzeczenia sądu lub umowy zawartej ze starostą.

Co do zasady ulga prorodzinna przysługuje ww. podatnikowi do ukończenia przez dziecko 25. roku życia, w sytuacji gdy uczy się ono w szkołach, o których mowa w przepisach o systemie oświaty, przepisach o szkolnictwie wyższym lub w przepisach regulujących system oświatowy lub szkolnictwo wyższe obowiązujących w innym niż Rzeczpospolita Polska państwie. Przy czym dziecko nie może uzyskać w danym roku podatkowym dochodów w łącznej wysokości przekraczającej kwotę 19 061,28 zł dochodu za 2023 roku, z wyjątkiem renty rodzinnej.

Dodatkowo należy mieć w tym punkcie na uwadze, że ulgę prorodzinną odliczyć można w sytuacji, gdy jeden z rodziców uzyskuje dochody opodatkowane skalą podatkową oraz w przypadku jednej pociechy drugim warunkiem do spełnienia jest nieprzekroczenie limitu kwotowego dochodów w wysokości 112 000 zł. Dochód brany pod uwagę w limicie obejmuje:

 • dochody, do których ma zastosowanie skala podatkowa – 12% i 32%. Można tutaj do nich zaliczyć m.in. dochody z umowy o pracę, działalności wykonywanej osobiście, najmu czy emerytur itp.;

 • dochody określone art. 30b ustawy o PIT wykazywane w PIT-38. Dotyczą one m.in. zbycia akcji, udziałów w spółkach i pochodnych papierów wartościowych oraz praw z nich wynikających;

 • dochody opodatkowane podatkiem liniowym wykazywane w PIT-36L.

pomniejszone o kwotę składek społecznych zapłaconych bądź potrąconych przez płatników w danym roku, uzyskane przez obydwoje małżonków.

Podatnik, aby prawidłowo obliczyć limit, powinien zsumować dochody ze stosunku pracy (jego i małżonki) wraz z dochodami z prowadzonej działalności gospodarczej. Następnie od tej sumy należy odjąć zapłacone (bądź pobrane przez płatników) składki społeczne. Wówczas jeżeli wartość przekroczy limit 112 000 zł, to małżonkowie nie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Przykład 1.

Podatnik wraz z żoną (mają wspólność majątkową) wychowuje małoletnie dziecko. Za 2023 rok uzyskali oni odpowiednio dochód po odliczeniu składek społecznych w wysokości:

 • 100 000 zł – z działalności gospodarczej podatnika,

 • 50 000 zł – z umowy o pracę żony,

 • 25 000 zł – z umowy o pracę podatnika.

W związku z tym łączny dochód małżonków wyniósł 175 000 zł. Czy małżonkowie mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

Nie, ponieważ przekroczyli łącznie limit 112 000 zł.

Przykład 2.

Podatnik wraz z żoną (mają wspólność majątkową) wychowuje małoletnie dziecko. Za 2023 rok uzyskali oni odpowiednio dochód po odliczeniu składek społecznych w wysokości:

 • 40 000 zł – z działalności gospodarczej podatnika,

 • 30 000 zł – z umowy o pracę żony,

 • 22 000 zł – z umowy o pracę podatnika.

W związku z tym łączny dochód małżonków wyniósł 92 000 zł. Czy małżonkowie mają prawo do skorzystania z ulgi prorodzinnej?

Tak, z uwagi że łączny dochód jest niższy małżonkowie mają prawo do ulgi pro rodzinnej.

Kwota ulgi na pierwsze dziecko wynosi 92,67 zł/miesiąc, czyli 1 112,04 zł za dany rok podatkowy przysługuje łącznie dla obojga rodziców (bądź jednego, w przypadku gdy drugi zrezygnuje z odliczenia). Zatem w przypadku podziału ulgi po równo, każdy z rodziców będzie mógł odliczyć w swoim zeznaniu wartość 556,02 zł.

Warto mieć również na uwadze, że rodzice korzystający z ulgi prorodzinnej mogą w dowolnej, ustalonej przez siebie proporcji odliczyć ulgę, niemniej łączne odliczenie w przypadku pierwszego dziecka nie może przekroczyć 1 112,04 zł.

Podsumowując, podatnik zobowiązany będzie do złożenia aż trzech zeznań rocznych (osobne zeznania roczne PIT-37 podatnika i małżonki oraz PIT-36L z tytułu prowadzonej działalności). W sytuacji, gdy nie zostanie przekroczony razem z żoną dochód (po odliczeniu składek społecznych) w wysokości limitu 112 000 zł, małżonkowie będą mogli skorzystać z ulgi prorodzinnej. W przedstawionym przypadku ulgę wskazuje się w proporcji przysługującej małżonkowi (z reguły 50/50) w rozliczeniu rocznym PIT-37 obydwojga małżonków bądź tylko u jednego w pełnej wartości (jest tu dobrowolność) w załączniku PIT/O w części C.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów