0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

PKD biura rachunkowego - z doradztwem czy bez?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zakładanie działalności gospodarczej wiąże się z konkretnymi formalnościami. Jedną z nich jest podanie kodów PKD identyfikujących rodzaj prowadzonego biznesu. Czym są owe kody i jak wybrać PKD biura rachunkowego?

Czym są kody PKD?

PKD to skrót od Polskiej Klasyfikacji Działalności, w praktyce są to oznaczenia numeryczne przypisywane do danej branży gospodarczej, które pozwalają ustalić, jaką dokładnie działalnością gospodarczą zajmuje się dany przedsiębiorca.

Kody PKD zostały ujęte w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 roku w sprawie polskiej klasyfikacji działalności (PKD). Na chwilę obecną w Polsce działa 99 kodów PKD, przy czym należy dodać, że w ramach jednego kodu występują liczne podtypy – w praktyce kodów jest więc znacznie więcej.

Podanie kodów PKD przy zakładaniu jakiejkolwiek działalności gospodarczej jest obowiązkowe niezależnie od tego, czy będzie ona prowadzona jednoosobowo, czy też w formie spółki prawa handlowego. Przedsiębiorca ma możliwość podania nielimitowanej liczby kodów PKD, przy czym zawsze powinien wskazać kod swojej działalności podstawowej, niejako identyfikującej prowadzony przez siebie biznes. Kody PKD mogą być dowolnie zmieniane (dodawane lub usuwane) w ramach wykonywanej działalności, dopuszczalna jest także modyfikacja kodu działalności głównej. Ustawodawca nie wprowadza przy tym żadnego limitu czasowego, co oznacza, że przedsiębiorca może teoretycznie zmieniać kody swojej działalności nawet codziennie. Dodajmy jednak, że w przypadku zmiany PKD przy spółkach prawa handlowego podlega ona zawsze pod opłatę sądową – niezależnie od liczby modyfikacji kodów PKD. Zmiany w tym zakresie powinny być więc dokonywane po dokładnym przemyśleniu, tak aby uniknąć niepotrzebnych kosztów.

Jakie jest PKD biura rachunkowego?

Biura rachunkowe są przedsiębiorstwami, które zajmują się szeroko rozumianymi zadaniami z zakresu finansów i rachunkowości. Zgodnie z treścią art. 76a ust. 3 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych mogą wykonywać przedsiębiorcy, pod warunkiem że czynności z tego zakresu będą wykonywane przez osoby, które:

  • mają pełną zdolność do czynności prawnych,
  • nie były skazane prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, mieniu, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi, za przestępstwo skarbowe oraz za przestępstwa określone w rozdziale 9 ustawy o rachunkowości.

Z powyższego wynika, że biuro rachunkowe może założyć nie tylko osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie z zakresu finansów i rachunkowości lub ekonomii. Prawo to przysługuje w zasadzie każdemu człowiekowi, pod warunkiem jednak, że czynności księgowe będą wykonywane przez upoważnione do tego osoby – niezbędne staje się wówczas zatrudnienie pracowników z odpowiednim wykształceniem wyższym.

Zakładając biuro rachunkowe, przedsiębiorca jest zobowiązany do podania odpowiednich kodów PKD swojej działalności. Podstawowym PKD biura rachunkowego będzie kod 69.20.Z, pod którym kryje się działalność rachunkowo-księgowa i doradztwo podatkowe. W ramach powyższego kodu będą mieścić się następujące rodzaje działalności gospodarczej:

  • prowadzenie doradztwa podatkowego i reprezentowania klientów przed urzędem skarbowym,
  • księgowanie transakcji gospodarczych,
  • przygotowywanie oraz kontrola sprawozdań i bilansów finansowych,
  • sporządzanie dokumentacji finansowych firm oraz osób fizycznych.

Wybór jakiegokolwiek kodu PKD nie obliguje przedsiębiorcy do wykonywania wszystkich rodzajów czynności z danego kodu. Innymi słowy, jeśli w przypadku biura rachunkowego wybierzemy PKD 69.20.Z i nie będziemy księgować transakcji gospodarczych, a będziemy prowadzili doradztwo podatkowe, to w żaden sposób nie naruszymy prawa.

Kody PKD są wytycznymi, które mają znaczenie przede wszystkim dla statystyk prowadzonych przez GUS. Częsta zmiana kodów lub ich nieprawidłowy wybór nie wiążą się z żadnymi dolegliwościami dla przedsiębiorców ze strony urzędów państwowych. W niektórych przypadkach osoby prowadzące działalność mogą być jednak poproszone o to, by zaktualizowały swoje kody PKD o faktycznie wykonywane usługi.

Przykład 1.

Iwona zamierza otworzyć biuro rachunkowe, w którym będzie świadczyła wyłącznie usługi doradztwa z zakresu finansów, rachunkowości i podatków. Kobieta nie zamierza podejmować żadnych dodatkowych czynności, w tym przygotowywania jakichkolwiek dokumentów księgowych. Iwona powinna wybrać jako podstawowy PKD swojej działalności kod 69.20.Z.

Przykład 2.

Dawid chce otworzyć biuro księgowe, które będzie zajmowało się przygotowywaniem odpowiedniej dokumentacji rachunkowej dla swoich klientów. Mężczyzna nie zamierza jednak zajmować się szeroko rozumianym doradztwem finansowym lub podatkowym – jego działania nastawione są na dużych klientów będących przedsiębiorstwami państwowymi. W tej sytuacji Dawid powinien wybrać kod PKD 69.20.Z.

Przykład 3.

Jan otworzył biuro rachunkowe i w zgłoszeniu urzędowym podał kod PKD 69.20.Z jako jeden z kodów swojej działalności. Głównym kodem PKD przedsiębiorstwa Jana jest jednak 66.01.Z – Ubezpieczenia na życie. Nawet jeśli podstawowa działalność mężczyzny będzie opierała się na świadczeniu usług księgowych, to podanie podstawowego kodu PKD innego niż 69.20.Z nie będzie błędem i z tego tytułu Jan nie poniesie żadnej odpowiedzialności prawnej.

Czy biuro rachunkowe musi świadczyć usługi doradcze?

Tak naprawdę nie istnieje żaden przepis, który obligowałby biura rachunkowe do świadczenia usług doradczych z zakresu finansów, rachunkowości lub podatków. Tym samym bez względu na to, czy przedsiębiorca wybrał kod PKD 69.20.Z jako kod swojej podstawowej lub ubocznej działalności, nie musi wykonywać usług mieszczących się w tej kategorii.

Prowadzenie biura rachunkowego wymaga uprzedniego podania odpowiedniego kodu PKD przy zakładaniu działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, czy działalność będzie wykonywana w formie jednoosobowej, czy też spółki prawa handlowego. Podstawowym kodem PKD dla biura rachunkowego jest zawsze 69.20.Z – bez względu na to, czy dane biuro będzie wykonywało usługi z zakresu ogólnie rozumianego doradztwa. Kody PKD można modyfikować w każdym czasie prowadzenia działalności, przy czym jeden kod zawsze musi wskazywać na główną działalność danej firmy.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów