0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Po co przedsiębiorcy Urząd Patentowy?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Oficjalnie mówiąc, Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej jest centralnym organem administracji rządowej, którego podstawowym zadaniem jest udzielanie praw wyłącznych na przedmioty ochrony własności przemysłowej, zgodnie z ustawą Prawo własności przemysłowej.

W praktyce, w Urzędzie Patentowym można zastrzec dany wynalazek, znak słowny, graficzny lub słowno-graficzny, np. logo firmy czy wzór przemysłowy.

Jakie zadania realizuje Urząd Patentowy?

Urząd Patentowy RP realizuje swoje podstawowe zadania w zakresie:

 • udzielania ochrony prawnej na przedmioty własności przemysłowej, np. wynalazki i wzory użytkowe,

 • gromadzenia i udostępniania dokumentacji i literatury patentowej,

 • współtworzenia i popularyzacji zasad ochrony własności przemysłowej.

Do ustawowych zadań Urzędu Patentowego RP należy w szczególności:

 • przyjmowanie i badanie zgłoszeń dotyczących wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych, dokonanych w celu uzyskania ochrony;

 • orzekanie w sprawach udzielania patentów i dodatkowych praw ochronnych na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe oraz znaki towarowe, a także praw z rejestracji wzorów przemysłowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych;

 • rozstrzyganie spraw w postępowaniu spornym;

 • prowadzenie rejestru patentowego oraz rejestrów: wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych oraz topografii układów scalonych;

 • wydawanie Biuletynu Urzędu Patentowego;

 • prowadzenie centralnego zbioru polskich i zagranicznych opisów patentowych.

Przedmioty ochrony praw własności przemysłowej (intelektualnej) – co jest czym?

Przedmiotem ochrony własności intelektualnej są wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, znaki towarowe, oznaczenia geograficzne oraz topografie układów scalonych.

Znak towarowy – to każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny (w szczególności wyraz, rysunek, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy), który pozwala na identyfikację firmy, a także na jej odróżnienie od innych. Na znak towarowy przyznawane są prawa ochronne.

Więcej na temat znaku towarowego, przeczytamy w artykule: Znak towarowy – co może nim być? 

Wynalazek – żadna ustawa nie podaje konkretnej definicji, czym jest wynalazek, jednak wskazuje warunki, które muszą być spełnione, aby przyznać ochronę patentową dla wynalazku. Zgodnie z nimi patent może być przyznany na wynalazki, które są nowe, posiadają poziom wynalazczy i nadają się do przemysłowego stosowania.

Wzór przemysłowy – to nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wytworu (każdy wytworzony przedmiot, jak np. opakowanie) nadana mu w szczególności przez cechy linii, konturów, kształtów, kolorystykę, strukturę. Na wzór przemysłowy udziela się prawa z rejestracji.

Wzór użytkowy – to nowe i użyteczne rozwiązanie o charakterze technicznym, dotyczące kształtu, budowy lub zestawienia przedmiotu o trwałej postaci. Na wzory użytkowe Urząd Patentowy przyznaje prawa ochronne. Więcej na temat wzoru użytkowego przeczytamy w artykule: Wzór użytkowy – czym jest i dlaczego warto go chronić?

Jak zastrzec ochronę na swój znak towarowy w Urzędzie Patentowym?

Aby zastrzec dany wytwór prawa własności intelektualnej, wystarczy dokonać zgłoszenia do Urzędu Patentowego.

Aby to zrobić, należy:

 1. przeszukać bazę znaków towarowych (Baza znaków towarowych ), czy taki już nie istnieje.

 2. Złożyć podanie (w formie tradycyjnej lub elektronicznej za pomocą ePUAP), w którym minimalne informacje to:

 • oznaczenie zgłaszającego,

 • znak będący przedmiotem zgłoszenia oraz towary i/lub usługi, dla których znak towarowy jest przeznaczony.

 • Dokonanie opłaty za zgłoszenie:

  • 450 zł – za zgłoszenie znaku w jednej klasie towarowej w formie tradycyjnej,

  • 400 zł – jeśli zgłoszenie jest w formie elektronicznej,

  • 120 zł – za każdą następną klasę towarową,

  • 90 zł – za publikację/przyznanie prawa ochronnego (płatne w II etapie, po zgłoszeniu zatwierdzonym przez Urząd Patentowy, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia decyzji),

  • 400 zł – za pierwszy okres ochronny za każdą klasę towarową.

  Opłaty należy uiszczać oddzielnie dla każdego znaku.

  W ciągu 2 miesięcy od zgłoszenia Urząd Patentowy publikuje podlegający ochronie znak w bazie – jeśli procedura przebiegła pomyślnie.

  Dana ochrona obowiązuje przez 10 lat od jej otrzymania. Potem należy ją przedłużać (200–400 zł za przedłużenie ochrony). Wniosek należy złożyć przed końcem upływającego okresu ochrony, nie wcześniej jednak niż na rok przed jego upływem. Można to zrobić za dodatkową opłatą (300 zł) również w terminie 6 miesięcy po upływie okresu ochronnego. Dodatkowy sześciomiesięczny termin na złożenie wniosku jest terminem nieprzywracalnym.

  Urząd Patentowy nie powiadamia o upływającym okresie ochrony. Nie jest również wydawana decyzja o wygaśnięciu prawa na skutek upływu okresu ochrony. Informacja o wygaśnięciu nie jest publikowana w Wiadomościach Urzędu Patentowego, a zatem trzeba tego terminu pilnować we własnym zakresie.

  Po upływie 6-miesięcznego terminu, w celu ponownej uzyskania ochrony należy na nowo złożyć podanie o rejestrację znaku. Po tym czasie znak nie podlega ochronie, czyli inni mogą go zarejestrować jako swój.

  Artykuły
  Brak wyników.
  Więcej artykułów
  Wzory
  Brak wyników.
  Więcej wzorów