0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Znak towarowy - jak uzyskać jego ochronę?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Znakiem towarowym może być każde oznaczenie, które można przedstawić w sposób graficzny, jeżeli nadaje się ono do odróżnienia towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa. Może być to zatem w szczególności wyraz, rysunek, ornament, kompozycja kolorystyczna, forma przestrzenna, w tym forma towaru lub opakowania, a także melodia lub inny sygnał dźwiękowy. Na znak towarowy może zostać udzielone prawo ochronne. Jak je uzyskać? Dowiesz się z niniejszego artykułu!

Kiedy UPRP odmówi ochrony?

Zanim podejmiesz decyzję o zarejestrowaniu znaku towarowego, musisz sprawdzić, czy na gruncie ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej jest to możliwe. Nie każde oznaczenie może bowiem taką ochronę uzyskać. W niektórych przypadkach Prawo własności przemysłowej wprost zakazuje jej udzielania.

WAŻNE!
Zanim zażądasz udzielenia ochrony na twój znak towarowy, sprawdź, czy jego rejestracja jest zgodna z przepisami prawa.

Zgodnie z ustawą ochrona nie przysługuje na oznaczenie, które:

 • nie może być znakiem towarowym;

 • nie nadaje się do odróżniania w obrocie towarów, dla których zostało zgłoszone;

 • składa się wyłącznie z elementów mogących służyć w obrocie do wskazania w szczególności rodzaju towaru, jego pochodzenia, jakości, ilości, wartości, przeznaczenia, sposobu wytwarzania, składu, funkcji lub przydatności;

 • składa się wyłącznie z elementów, które weszły do języka potocznego lub są zwyczajowo używane w uczciwych i utrwalonych praktykach handlowych;

 • stanowi kształt towaru, który jest uwarunkowany wyłącznie jego naturą, jest niezbędny do uzyskania efektu technicznego lub zwiększa znacznie wartość towaru;

 • zostało zgłoszone w złej wierze;

 • jest sprzeczne z porządkiem publicznym lub dobrymi obyczajami;

 • zawiera element będący symbolem, w szczególności o charakterze religijnym, patriotycznym lub kulturowym, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową;

 • zawiera symbol Rzeczypospolitej Polskiej (godło, barwy lub hymn), znak sił zbrojnych, organizacji paramilitarnej lub sił porządkowych, reprodukcję polskiego orderu, odznaczenia lub odznaki honorowej, odznaki lub oznaki wojskowej bądź innego oficjalnego lub powszechnie używanego odznaczenia i odznaki, w szczególności administracji rządowej lub samorządu terytorialnego albo organizacji społecznej działającej w ważnym interesie publicznym, gdy obszar działania tej organizacji obejmuje cały kraj lub znaczną jego część, jeżeli zgłaszający nie wykaże się uprawnieniem, w szczególności zezwoleniem właściwego organu państwa albo organu samorządu terytorialnego lub zgodą organizacji na używanie oznaczenia w obrocie;

 • zawiera symbol (herb, flagę, godło) obcego państwa, nazwę, skrót nazwy bądź symbol (herb, flagę, godło) organizacji międzynarodowej lub przyjęte w obcym państwie urzędowe oznaczenie, stempel kontrolny lub gwarancyjny, jeżeli zakaz taki wynika z umów międzynarodowych, chyba że zgłaszający wykaże się zezwoleniem właściwego organu, które uprawnia go do używania takiego oznaczenia w obrocie;

 • zawiera urzędowo uznane oznaczenie przyjęte do stosowania w obrocie, w szczególności znak bezpieczeństwa, znak jakości lub cechę legalizacji, w zakresie, w jakim mogłoby to wprowadzić odbiorców w błąd co do charakteru takiego oznaczenia, o ile zgłaszający nie wykaże, że jest uprawniony do jego używania;

 • ze swojej istoty może wprowadzać odbiorców w błąd, w szczególności co do charakteru, jakości lub pochodzenia geograficznego towaru;

 • stanowi chronioną nazwę odmiany roślin i odnosi się do odmiany roślin tego samego lub pokrewnego gatunku.

W odniesieniu do wyrobów alkoholowych, znak towarowy zawierający element geograficzny niezgodny z pochodzeniem wyrobu uważa się za znak wprowadzający odbiorców w błąd. Ponadto nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy zawierający element geograficzny prawdziwy w sensie dosłownym co do terytorium, regionu lub miejsca, z którego towar pochodzi, który mógłby wprowadzić odbiorców w błąd, że towar pochodzi z innego, słynącego z danych wyrobów terenu. W przypadku homonimicznych oznaczeń geograficznych dla wina i piwa ochrona może być przyznana, z tym że Urząd Patentowy wezwie osobę, która dokonała zgłoszenia później, do dokonania w znaku odpowiednich zmian pozwalających na odróżnienie go od znaku wcześniejszego.

Ustawa wskazuje także, że nie udziela się prawa ochronnego na znak towarowy dla towarów identycznych lub podobnych, jeżeli znak ten jest identyczny lub podobny do zarejestrowanego oznaczenia geograficznego, nazwy pochodzenia, określenia tradycyjnego dla wina lub oznaczenia geograficznego napoju spirytusowego, których ochrona jest przewidziana na podstawie przepisów prawa i w zakresie w nich przewidzianym.

Czy twój znak towarowy wystarczająco się wyróżnia?

Twój znak nie może być identyczny lub podobny do innego już zarejestrowanego znaku. Takiego podobieństwo lub identyczność może być podstawą do sprzeciwu wobec twojego zgłoszenia. Może się także zdarzyć, że twoje prawo ochronne zostanie po czasie z tego względu unieważnione. By uniknąć takiej sytuacji, warto przed zgłoszeniem znaku zbadać dostępne rejestry pod kątem istnienia podobnych znaków towarowych do tego, który chcesz zarejestrować.

Obecnie znaki towarowe, na które udzielono praw ochronnych można wyszukać w:

 • bazie znaków krajowych UPRP,

 • bazie znaków Unii Europejskiej,

 • bazie znaków międzynarodowych.

Powyższe rejestry są dostępne elektronicznie pod adresami:  http://regservtd.uprp.pl/register/advancedSearch?lng=de oraz https://www.tmdn.org/tmview/welcome.html?lang=pl.

WAŻNE!
Nim przystąpisz do procedury rejestracyjnej, sprawdź, czy twój znak towarowy nie jest zbyt podobny do innych zarejestrowanych znaków. Możesz to zrobić za pomocą baz danych dostępnych elektronicznie.

Zgłoszenie znaku towarowego

Jeżeli badanie rejestrów przebiegło pomyślnie i twój znak towarowy wyróżnia się na tyle, że jego rejestracja jest możliwa, pora na kolejny krok – sporządzenie zgłoszenia.

Powinno ono zawierać oznaczenie zgłaszającego, określenie znaku towarowego i wskazanie towarów, dla których jest on przeznaczony. UPRP udostępnia formularze, z których można korzystać przy zgłaszaniu znaku.

Należy pamiętać, że wykaz towarów i usług w zgłoszeniu powinien zostać wskazany zgodnie z klasyfikacją nicejską. Odpowiednie klasy towarowe można wyszukać pod adresem: http://tmclass.tmdn.org/ec2/.

WAŻNE!
Przygotowując podanie, pamiętaj o określeniu klas towarów lub usług, w ramach których zastrzegasz znak towarowy. Muszą być one zgodne z klasyfikacja nicejską. Baza klas jest dostępna elektronicznie.

Jedno zgłoszenie może dotyczyć tylko jednego znaku. W przypadku znaków barwnych za jeden znak uważa się oznaczenie obejmujące jedno zestawienie kolorów.

Do zgłoszenia wspólnego znaku towarowego, wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego lub zgłoszenia znaku w celu uzyskania wspólnego prawa ochronnego dołącza się regulamin znaku. Powinien w szczególności określać sposób jego używania, wspólne właściwości towarów, dla których oznaczania znak ten jest przeznaczony, zasady kontroli tych właściwości oraz skutki naruszenia postanowień regulaminu. Regulamin wspólnego znaku towarowego gwarancyjnego powinien dodatkowo określać szczegółowe kryteria oraz tryb uznawania przez uprawnioną organizację prawa przedsiębiorców do używania znaku.

Koszty zgłoszenia znaku towarowego

Wraz z wniesieniem podania należy uiścić opłatę, która jest warunkiem wszczęcia postępowania o udzielenie prawa ochronnego. W razie nieopłacenia zgłoszenia UPRP wezwie zgłaszającego do uzupełnienia opłaty. Należy ją wnieść w ciągu 1 miesiąca od otrzymania takiego wezwania.

Od zgłoszenia znaku towarowego dla towarów i usług, które zaklasyfikowane są zgodnie z obowiązującą klasyfikacją:

 • w jednej klasie towarowej – 450 zł;

 • za każdą następną klasę towarową – 120 zł.

Procedura udzielania prawa ochronnego

Opłacone zgłoszenie powoduje wszczęcie postępowania o udzielenie ochrony na znak towarowy. Nie później niż w terminie 2 miesięcy od daty zgłoszenia UPRP w bazie RegisterPlus ujawnia informacje o znaku towarowym, dacie pierwszeństwa, dacie i numerze zgłoszenia, wykazie towarów i usług, imieniu i nazwisku lub nazwie zgłaszającego, jego miejscu zamieszkania lub siedzibie oraz kodzie kraju.

Następnie zgłoszenie przechodzi wstępną ocenę, czy nie występują przeszkody do rejestracji, o których była mowa powyżej. Gdy UPRP stwierdzi brak przeciwwskazań, niezwłocznie dokonuje ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego o zgłoszeniu znaku towarowego. Od tego momentu biegnie termin 3 miesięcy, w którym każdy kto uważa, że twój znak towarowy narusza jego prawa, może zgłosić sprzeciw wobec rejestracji.

WAŻNE!
W ciągu 3 miesięcy od publikacji ogłoszenia w Biuletynie Urzędu Patentowego każdy może zgłosić sprzeciw wobec rejestracji twojego znaku, jeżeli naruszałaby ona jego prawa.

Po bezskutecznym upływie terminu na zgłaszanie sprzeciwu lub po uprawomocnieniu się decyzji odmawiających uwzględnienia sprzeciwu – UPRP wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego. Jest ona publikowana w Wiadomościach UPRP: http://portal.uprp.pl/wydawnictwa.html.

Udzielenie prawa ochronnego następuje pod warunkiem uiszczenia opłaty za dziesięcioletni okres ochrony. Za każdą klasę towarową według obowiązującej klasyfikacji towarów i usług wnosi się opłatę okresową za 10-letni okres ochronny w wysokości 400 zł. W razie nieuiszczenia opłaty w wyznaczonym terminie Urząd Patentowy stwierdza wygaśnięcie decyzji o udzieleniu prawa ochronnego.

WAŻNE!
Ochrona jest udzielana na okres 10 lat.

Po upływie 10-letniego okresu ochrony, by go przedłużyć, trzeba złożyć wniosek o przedłużenie i wnieść kolejne opłaty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów