Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Patenty i prawo autorskie – czyli czym jest ochrona własności intelektualnej

Własna firma jest dla przedsiębiorcy zazwyczaj jedną z najważniejszych rzeczy w życiu. Nie dziwi zatem, że dba on o zabezpieczenia biura czy hali produkcyjnej, wyposażając je w alarmy, kamery, czasem zatrudniając ochronę. Dbałość o bezpieczeństwo przejawia się też w najlepszym oprogramowaniu antywirusowym, skomplikowanych hasłach do komputerów i pancernych szafach na dokumenty. Skoro wartość firmy jest tak wysoka, że właściciel jest skłonny inwestować w jej ochronę naprawdę duże środki, warto postawić sobie pytanie, co z jej innym aspektem – własnością intelektualną? Wynalazki, procedury i know-how, będące często podstawą przewagi konkurencyjnej firmy, są też najczęściej zaniedbywane pod względem bezpieczeństwa. Warto zmienić ten stan rzeczy, nie tylko żeby nie stracić, ale być może także zarobić. Na czym polega ochrona własności intelektualnej?

Własność intelektualna i jej rodzaje

Aby wskazać sposoby ochrony i wykorzystania własności intelektualnej, należy przede wszystkim ustalić, co należy rozumieć przez własność intelektualną. Jak sama nazwa wskazuje, pod pojęciem tym kryją się wszystkie wytwory ludzkiego rozumu i wyobraźni. Ich wartość tkwi w aspekcie niematerialnym – pomyśle, procedurze, sposobie – natomiast najczęściej jest ujmowana w formie materialnych nośników. Co można zaliczyć do wytworów ludzkiego umysłu? Zwykle chodzi tutaj o dzieła z dziedziny literatury, sztuki, nauki lub przemysłu, choć nie da się zamknąć tego katalogu – tak jak nie da się ograniczyć ludzkiej wyobraźni.

Umysł człowieka twórczego to potężne źródło, a jego własność intelektualna może być niemałą wartością. O ile jednak prawo własności materialnej można ustalić bardzo łatwo – wystarczy np. dowód rejestracyjny pojazdu lub akt własności nieruchomości – to już w przypadku własności umysłowej ciężko jest definitywnie stwierdzić i udowodnić, kto jest autorem konkretnego dzieła. Żeby nieco to uprościć, stworzone zostały akty prawne mające na celu ochronę własności intelektualnej. W Polsce są to przede wszystkim cztery ustawy – Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z 16 kwietnia 1993 r., Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z 4 lutego 1994 r., Ustawa Prawo własności przemysłowej z 30 czerwca 2000 r. oraz Ustawa o ochronie baz danych z 27 lipca 2001 r.

Jeśli oprzeć się na podziale wyznaczonym przez akty prawne, własność intelektualna jest chroniona przede wszystkim na zasadach prawa autorskiego oraz własności przemysłowej.

Prawo autorskie chroni dzieła nazywane utworami:

 

Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych
Art. 1 ust. 1 Przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczania i sposobu wyrażenia (utwór).

 

Tym mianem określane są przede wszystkim utwory:

  • wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe),
  • plastyczne,
  • fotograficzne,
  • lutnicze,
  • wzornictwa przemysłowego,
  • architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne i urbanistyczne,
  • muzyczne i słowno-muzyczne,
  • sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne i pantomimiczne,
  • audiowizualne (w tym wizualne i audialne).

Przez własność przemysłową, zgodnie z ustawą należy natomiast rozumieć:

 

Ustawa Prawo własności przemysłowej
Art. 1 ust. 1 Ustawa normuje:
Pkt. 1 Stosunki w zakresie wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń graficznych i topografii układów scalonych.

 

Co kryje się pod wskazanymi w przepisach pojęciami? Otóż za wynalazek uznaje się rozwiązanie nowe, posiadające poziom wynalazczy i nadające się do przemysłowego rozwiązania. Nowe – czyli takie, które przed datą zgłoszenia nie zostało udostępnione do powszechnej wiadomości, w formie ustnego albo pisemnego opisu, przez stosowanie, ujawnienie lub w jakikolwiek inny sposób. Poziom wynalazczy ustala, czy wynalazek nie wynika bezpośrednio z aktualnego stanu techniki, natomiast przemysłowe stosowanie wskazuje, że dzięki odkryciu może być uzyskiwany wytwór albo stosowany sposób w jakiekolwiek gałęzi przemysłu, nie wykluczając rolnictwa.