0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawa własności intelektualnej - zmiany w opodatkowaniu dochodu

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zmiany podatkowe w 2019r. obfitują zarówno w dużą ich ilość jak i zróżnicowanie. Rozsiane po wielu ustawach podatkowych powodują spore zastanowienie wśród podatników prowadzących działalność gospodarczą. Jedną z tych zmian jest wprowadzenie opodatkowania na korzystnych warunkach kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jakie korzyści będzie miał z tego podatnika? Jaki przedmiot opodatkowania będzie objęty nowym podatkiem?

Prawa własności intelektualnej

Ustawodawca począwszy od stycznia 2019r. wprowadził możliwość opodatkowania preferencyjnym podatkiem dochodowym PIT dochodu z tzw. kwalifikowanych praw własności intelektualnej (zwane dalej KPWI), czyli takie prawa, które zostały wytworzone, rozwinięte lub ulepszone przez podatnika w ramach prowadzonej przez niego działalności badawczo-rozwojowej i które podlegają ochronie czy to na podstawie przepisów odrębnych ustaw lub ratyfikowanych
Do grupy KPWI ustawodawca zaliczył:

 1. patent,
 2. prawo ochronne na wzór użytkowy,
 3. prawo z rejestracji wzoru przemysłowego,
 4. prawo z rejestracji topografii układu scalonego,
 5. dodatkowe prawo ochronne dla patentu na produkt leczniczy lub produkt ochrony roślin,
 6. prawo z rejestracji produktu leczniczego i produktu leczniczego weterynaryjnego dopuszczonych do obrotu,
 7. wyłączne prawo, o którym mowa w ustawie z dnia 26 czerwca 2003 r. o ochronie prawnej odmian roślin,
 8. autorskie prawo do programu komputerowego.

Wykorzystanie preferencyjnego opodatkowania dla kwalifikowanych praw własności intelektualnej znajdzie także zastosowanie w odniesieniu do dochodów z licencji do korzystania z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej przysługującej podatnikowi na podstawie umowy. Jednakże w umowie licencyjnej w której zastrzeżono wyłączność korzystania przez podatnika z licencji, podatnik przeprowadził wcześniej prace badawczo-rozwojowe, których skutkiem jest powstanie kwalifikowane prawa własności intelektualnej, będącego przedmiotem tej licencji.

Dochód z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej

Zgodnie z art. 30ca ust. 7 ustawy o PIT Dochód (strata) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej może zostać uzyskany z:

 1. z opłat lub należności wynikających z umowy licencyjnej, która dotyczy kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 2. ze sprzedaży kwalifikowanego prawa własności intelektualnej,
 3. z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej uwzględnionego w cenie sprzedaży produktu lub usługi,
 4. z odszkodowania za naruszenie praw wynikających z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej, jeżeli zostało uzyskane w postępowaniu spornym, w tym postępowaniu sądowym albo arbitrażu.

Dochód (strata) z kwalifikowanych praw własności intelektualnej należy obliczyć na zasadach rozliczania dochodu (straty) z pozarolniczej działalności gospodarczej w zakresie, w jakim został osiągnięty. Zatem dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów.
W myśl art. 30ca ust. 9 ustawy o PIT w sytuacji, gdy podatnik nie jest w stanie ustalić dochodu, który przypada na poszczególne kwalifikowane prawa własności intelektualnej, wówczas ma możliwość dokonać obliczenia kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej dla tego samego rodzaju produktu lub usługi lub dla tej samej grupy produktów lub usług, w których zostało wykorzystane kwalifikowane prawo własności intelektualnej.
Podatnik ma prawo pomniejszyć dochód podatkowy o stratę osiągniętą z kwalifikowanych praw własności intelektualnej w najbliższych kolejno następujących po sobie 5 latach podatkowych jednakże musi ona pochodzić z tego samego kwalifikowanego prawa (praw) własności intelektualnej co ten dochód.

Prawa własności intelektualnej a stawka podatku

W myśl art. 30ca ust. 1 ustawy o PIT podatek od osiągniętego przez podatnika w ramach pozarolniczej działalności gospodarczej kwalifikowanego dochodu z kwalifikowanych praw własności intelektualnej wynosi 5% podstawy opodatkowania.

Podstawa opodatkowania

Podstawa opodatkowania stanowi suma kwalifikowanych dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej osiągniętych w roku podatkowym.
Dla obliczenia właściwej kwoty dochodu z sumy KPWI należy pomnożyć:

 1. dochód z KPWI, osiągnięty w roku podatkowym przez
 2. wartość otrzymaną z wskaźnika (nie większą niż 1) obliczonego według wzoru:

(a + b) * 1,3 / a + b + c + d

gdzie a, b, c, d oznaczają faktycznie poniesione przez podatnika koszty, tzn. litera:

 1. a stanowi koszty działalności badawczo-rozwojowej prowadzonej bezpośrednio przez podatnika i powiązanej z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej,
 2. b stanowi koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu niepowiązanego,
 3. c oznacza koszty nabycia wyników prac badawczo-rozwojowych związanych z kwalifikowanym prawem własności intelektualnej, innych niż wymienione w lit. d, od podmiotu powiązanego (podmioty, z których jeden podmiot wywiera znaczący wpływ na co najmniej jeden inny podmiot czyli małżonek, krewny, spółka niemająca osobowości prawnej i jej wspólnicy, podatnik i jego zakład zagraniczny),
 4. d to koszty nabycia przez podatnika kwalifikowanego prawa własności intelektualnej.

Należy podkreślić, że do ww. kosztów podatnik nie doda wydatków nie związanych bezpośrednio z KPWI np. odsetek, opłat finansowych oraz kosztów związanych z nieruchomościami.

Prawa własności intelektualnej - wykazanie dochodu w zeznaniu rocznym

Podatnicy, którzy będą korzystać z preferencyjnego opodatkowania kwalifikowanych praw własności intelektualnej, będą zobligowani do wykazania dochodu (straty) z danego kwalifikowanego prawa własności intelektualnej w zeznaniu rocznym, w którym ten dochód bądź stratę podatnik osiągnął.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów