0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od środków transportowych 2018

Wielkość tekstu:

Podatek od środków transportowych, co do zasady wpłaca się w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminach do dnia 15 lutego i 15 września każdego roku, na rachunek budżetu gminy. Kwestie z nim związane zostały uwzględnione w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych.

Tabela prezentuje maksymalne stawki podatku od środków transportowych na rok 2018:

 Rodzaj pojazduMaksymalna wysokość podatku

1) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 1, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie
b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie
c) powyżej 9 ton

 

 
   819,59 zł
1.367,26 zł
1.640,70 zł

2) od samochodu ciężarowego, o którym mowa w art. 8 pkt 2
(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 1 do ustawy)
 3.130,90 zł
3) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 31.914,13 zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego, o których mowa w art. 8 pkt 4, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie
b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 2 do ustawy)

2.419,98 zł
3.130,90 zł

5) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 51.640,70 zł

6) od przyczepy lub naczepy, o których mowa w art. 8 pkt 6, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej zespołu pojazdów:

a) do 36 ton włącznie
b) powyżej 36 ton

(z tym że w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia stawki podatku nie mogą być niższe od kwot określonych w załączniku nr 3 do ustawy)

1.914,13 zł
2.419,98 zł

7) od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem
kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca
b) równej lub większej niż 22 miejsca

 


1.937,37 zł
2.449,37 zł

Podatek od środków transportu - przedmiot opodatkowania

Zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych osobami zobowiązanymi do płacenia podatku od środków transportowych podlegają:

  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  • ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  • autobusy.

Organem właściwym w sprawach podatku od środków transportowych jest gmina, na terenie której znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika. Gmina jako organ podatkowy uchwala stawki w granicach zakreślonych przepisami ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów