0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Podatek od środków transportowych jako koszt uzyskania przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatek od środków transportowych dotyczy przedsiębiorców użytkujących w działalności m.in. samochody ciężarowe czy autobusy. W jaki sposób ustalić wysokość tego podatku, jakich formalności należy dopełnić oraz w jaki sposób ująć wartość zobowiązania podatkowego w KPiR? Odpowiedzi w niniejszym artykule!

Co to jest podatek od środków transportowych i kto go opłaca?

Podatek od środków transportowych to podatek lokalny. Zasady jego opłacania zawarte zostały w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych.

Zgodnie z art. 8 tej ustawy, opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

  1. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  2. samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;
  3. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;
  4. ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;
  5. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  6. przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;
  7. autobusy.

Osobami zobowiązanymi do uiszczania podatku od środków transportowych są osoby fizyczne, osoby prawne i inne podmioty będące właścicielami powyższych środków transportowych.

Jeżeli środek transportowy stanowi współwłasność dwóch lub więcej osób fizycznych lub prawnych, obowiązek podatkowy w zakresie podatku od środków transportowych ciąży solidarnie na wszystkich współwłaścicielach.

Zakup środka transportowego a podatek

W przypadku sprzedaży środka transportu podlegającego obowiązkowi odprowadzania podatku od środków transportowych, obowiązek ten ciąży na poprzednim właścicielu do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności. Dopiero od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty, obowiązek podatkowy zostaje przeniesiony na nowego właściciela zarejestrowanego wcześniej środka transportowego.

W razie nabycia nowego środka transportowego, obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Formalności związane z podatkiem od środków transportowych

Przedsiębiorcy opłacający podatek od środków transportowych zobowiązani są do złożenia deklaracji DT-1 wraz z załącznikiem DT-1/A w terminie do 15 lutego za dany rok podatkowy. Jeśli obowiązek podatkowy powstanie później, odpowiednią deklarację należy dostarczyć w terminie do 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku. Deklarację DT-1 z załącznikiem DT-1/A należy dostarczyć do organu podatkowego (gminy), na którego terenie znajduje się miejsce zamieszkania lub siedziba podatnika.

Stawki podatku właściwe dla poszczególnych środków transportowych określa rada gminy. W art. 10 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wymienione zostały maksymalne roczne stawki podatku w odniesieniu do jednego środka transportowego. Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych ustala Minister Rozwoju i Finansów.
Podatek od środków transportowych obliczony w deklaracji DT-1 wpłacić należy na rachunek bankowy właściwego organu podatkowego, czyli gminy. Zobowiązanie podatkowe z tytułu użytkowania środków transportowych regulowane jest w dwóch ratach proporcjonalnie do czasu trwania obowiązku podatkowego, w terminie do 15 lutego i do 15 września każdego roku.
Jeżeli obowiązek podatkowy powstał lub wygasł w ciągu roku, podatek za ten rok ustala się proporcjonalnie do liczby miesięcy, w których istniał obowiązek.
Przykład 1.

Pan Henryk użytkował w działalności gospodarczej od 1 stycznia 2015 roku autobus o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22. 18 stycznia 2018 roku pojazd został sprzedany.W jakiej wysokości Pan Henryk będzie zobowiązany opłacić podatek od środków transportowych? Dla uproszczenia przyjmijmy, że rada gminy pana Henryka określiła stawkę podatku za 2018 rok równą górnej granicy stawki tego podatku ustalonej przez Ministra Rozwoju i Finansów za ten rok.

Dla autobusu o liczbie miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy mniejszej niż 22, roczna stawka podatku od środków transportowych wynosi 1937,37 zł. Na panu Henryku obowiązek podatkowy z tytułu użytkowania pojazdu ciążył do końca miesiąca, w którym nastąpiło przeniesienie własności, czyli do końca stycznia 2018 roku. Oznacza to, że pan Henryk zobowiązany jest do zapłaty następującej kwoty podatku:

1/12 x 1937,37 zł = 161,45 zł

Kiedy ująć w KPiR podatek od środków transportowych?

Podatek od środków transportowych może stanowić koszt uzyskania przychodów w działalności gospodarczej, o ile środki transportowe, od których uiszczane jest zobowiązanie podatkowe, są wykorzystywane do celów firmowych.

Podatek od środków transportowych należy zaksięgować w podatkowej księdze przychodów i rozchodów zgodnie z datą sporządzenia deklaracji DT-1.

Zgodnie z art. 22 ust. 6b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych
Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów w przypadku podatników, o których mowa w ust. 6, z zastrzeżeniem ust. 5e, 6ba, 6bb i 7b, uważa się dzień wystawienia faktury (rachunku) lub innego dowodu stanowiącego podstawę do zaksięgowania (ujęcia) kosztu.
Dokumentem stanowiącym podstawę do zaksięgowania kosztu związanego z podatkiem od środków transportowych jest deklaracja DT-1, zatem moment ujęcia tego zobowiązania podatkowego w kosztach to dzień sporządzenia deklaracji.

Data zapłaty podatku od środków transportowych nie ma znaczenia w odniesieniu do momentu rozliczenia kosztu w podatkowej księdze przychodów i rozchodów.

W razie nieterminowego opłacenia podatku od środków transportowych, przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczenia tego podatku wraz z odsetkami za zwłokę. Odsetki te nie mogą zostać rozliczone w KPiR, ponieważ zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odsetek za zwłokę z tytułu nieterminowych wpłat należności budżetowych.
Podsumowując podatek od środków transportowych należy wpłacić do urzędu w przypadku, gdy przedsiębiorca posiada określone w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych. Wówczas taki podatek może stanowić koszt uzyskania przychodu dla przedsiębiorcy. 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów