0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Dowody księgowe jako podstawa zapisów w księdze

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Kwestia, która bardzo często nurtuje przedsiębiorców, to możliwość zaksięgowania wydatku w sytuacji, gdy np. nie posiadają faktury. Warto wiedzieć, że faktura nie jest jedynym dokumentem, na podstawie którego można zaksięgować wydatek do księgi przychodów i rozchodów. W tej kwestii nie ma jednak pełnej swobody, ponieważ podstawą zapisów w KPiR mogą być wyłącznie dowody księgowe, wymienione w rozporządzeniu ministra finansów.

Dowody księgowe - rodzaje

Dowody księgowe precyzyjnie wymienione są w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23.12.2019 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Stosownie do niego, podstawą zapisów w księdze mogą być:

 • faktury, faktury VAT RR;
 • dokumenty celne;
 • rachunki;
 • faktury korygujące i noty korygujące;
 • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania zbiorczym zapisem;
 • noty księgowe;
 • dowody przesunięć;
 • dowody opłat pocztowych i bankowych;
 • inne dowody opłat, w tym dokonywanych na podstawie książeczek opłat, oraz dokumenty zawierające dane wymagane dla dowodów księgowych;
 • dowody wewnętrzne - jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach;
 • paragony lub dowody kasowe - jednak wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach;
 • opisy lub specyfikacje otrzymanych materiałów lub towarów handlowych.

Kiedy dokumenty mogą być uznane za dowody księgowe?

Za dowody księgowe mogą zostać uznane wyłącznie dokumenty, które posiadają poniższe dane:

 1. wiarygodne określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwę i adresy) uczestniczących w operacji gospodarczej;
 2. datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy, z tym że jeżeli data dokonania operacji gospodarczej odpowiada dacie wystawienia dowodu, wystarcza podanie jednej daty;
 3. przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych;
 4. podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych.

- oznaczone numerem lub w inny sposób, który umożliwia powiązanie dowodu z zapisami księgowymi.

Paragony jako dowody księgowe

Pomimo tego, że przepisy dopuszczają księgowanie wydatków na podstawie paragonów, należy podkreślić, że taka możliwość nie istnieje zawsze, a tylko w ściśle określonych przez przepisy sytuacjach. Zgodnie z rozporządzeniem paragonem fiskalnym mogą być udokumentowane takie wydatki, jak:

 • zakup w jednostkach handlu detalicznego materiałów, środków czystości i BHP oraz materiałów biurowych,
 • wydatki poniesione za granicą na zakup paliwa i olejów.

Wówczas pełną wartość paragonu księguje się do KPiR poprzez dowód wewnętrzny (bez możliwości odliczenia VAT), a do jego wydruku dołącza się paragon.

Dodatkowo za dowód księgowy, zgodnie z § 3 pkt. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur, może zostać uznany paragon za przejazd autostradą, jeśli zawiera następujące dane:

 • numer i datę wystawienia,
 • imię i nazwisko lub nazwę podatnika (sprzedawcy),
 • numer, za pomocą którego sprzedawca jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
 • informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi, w szczególności nazwę autostrady, za którą przejazd pobierana jest opłata,
 • kwotę podatku,
 • kwotę należności ogółem.

Dokumenty te uznawane są wówczas za faktury, co dodatkowo umożliwia podatnikom odliczenie VAT od poniesionego wydatku.

Faktury uproszczone a dowody księgowe

Jeżeli ogólna kwota należności danej transakcji nie przekracza 450 zł lub 100 euro (gdy należność jest wyrażona w walucie euro), zgodnie z art. 106e ust. 5 ustawy o VAT, podatnicy na wystawianej fakturze nie muszą umieszczać:

 • imienia i nazwiska lub nazw nabywcy towarów lub usług oraz jego adresu,
 • miary i ilości (liczba) dostarczonych towarów lub zakres wykonanych usług,
 • ceny jednostkowej towaru/usługi bez podatku (ceny netto),
 • wartości dostarczonych towarów/wykonanych usług, bez kwoty podatku,
 • stawek podatku,
 • sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na sprzedaż objętą poszczególnymi stawkami podatku i sprzedaż zwolnioną od podatku,
 • kwoty podatku od sumy wartości sprzedaży netto, z podziałem na kwoty dotyczące poszczególnych stawek podatku.

Najważniejszym elementem jest jednak umieszczenie na takiej fakturze numeru identyfikacji podatkowej - czyli NIP - nabywcy stawek podatku i jego kwoty. Jest to tzw. faktura uproszczona, która również podlega księgowaniu do ewidencji.

Jak długo przechowywać dowody księgowe?

Dowody księgowe (podatkowe) podatnicy muszą przechowywać przez okres 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku (zatem faktury zaksięgowane w 2021 roku należy przechowywać aż do roku 2027 - czyli 5 lat od końca roku 2022 - w którym to minął termin zapłaty podatku). Nie ma obowiązku obliczania daty końca przechowywania dla każdego dokumentu i deklaracji z osobna, bowiem termin liczony jest od daty płatności podatku, którą wyznacza ostateczny termin złożenia zeznania rocznego PIT.

Dokumenty powinny być poukładane chronologicznie według dat - od najstarszego, który znajduje się na samym spodzie, do najnowszego, który jest na wierzchu całej dokumentacji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów