0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ponoszenie kosztów przy braku przychodów

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą i rozliczam się w oparciu o podatkową księgę przychodów i rozchodów, koszty rozliczam w oparciu o metodę uproszczoną. Działalność została założona we wrześniu 2015 roku. Pierwszy przychód uzyskałem w lutym 2016 roku. Wcześniej ponosiłem jednak koszty związane z promocją firmy oraz zakupem towarów w celu poszerzenia asortymentu i zwiększenia konkurencyjności firmy. Stąd moje pytanie: czy możliwe jest ponoszenie kosztów przy braku przychodów?

Jeremiasz, Toruń

 

Brak dochodu w danym roku podatkowym nie wyklucza ponoszenia wydatków, które zostaną uwzględnione w kosztach firmowych.

W przypadku rozliczania się w oparciu o metodę uproszczoną rozliczania kosztów, wydatki księguje się w dacie ich poniesienia. Za datę poniesienia wydatku uznaje się dzień wystawienia faktury lub innego dokumentu, który może stanowić podstawę do ujęcia wydatku w kosztach firmowych. Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania przychodów albo zabezpieczenia źródła przychodów z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ustawy.

Zatem jeżeli poniesione przez Pana koszty spełniają warunki wymienione powyżej, mogą one zostać zaksięgowane do wydatków firmowych.

Należy pamiętać, że wydatki poniesione w roku 2015 powinny zostać ujęte w kosztach w tym samym roku. Jeśli w danym roku nie został osiągnięty przychód, nie ma obowiązku dokonywania na koniec roku wyksięgowania wprowadzonych kosztów. Ponadto na koniec roku konieczne jest sporządzenie spisu z natury, w którym ujmuje się towary, materiały, półwyroby, wyroby gotowe, produkcję w toku oraz odpady. Sporządzony spis będzie brany pod uwagę przy wyliczaniu powstałej straty w danym roku. Poniesiona strata może zostać rozliczona w najbliższych następujących po sobie 5 latach podatkowych. Należy pamiętać, że w jednym roku podatkowym można odliczyć maksymalnie 50% poniesionej straty.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów