0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pośrednictwo w sprzedaży części samochodowych a ryczałt - jak opodatkować?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych jest korzystną formą opodatkowania z uwagi na niższe stawki podatkowe. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wykonywanie pewnych czynności powoduje wykluczenie prawa do ryczałtu. Pośrednictwo w sprzedaży części samochodowych a ryczałt, czy działalność w zakresie pośrednictwa w sprzedaży części samochodowych wyklucza prawo do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych? Wyjaśniamy w artykule.

Pośrednictwo w sprzedaży części samochodowych a ryczałt - czynności wykluczające z prawa do ryczałtu 

Jak wskazaliśmy na wstępie, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych nie ma charakteru nieograniczonego, ponieważ w ustawie o zryczałtowanym podatku mamy katalog czynności wykluczających tą formę opodatkowania.

W interesującym nas zakresie zauważmy, że zgodnie z art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku ryczałt nie ma zastosowania do działalności gospodarczej w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. 

W tym miejscu zauważmy, że w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych istotne znaczenie ma poprawne określenie kodów PKWiU dla danych czynności. Jak bowiem wynika z treści art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy o zryczałtowanym podatku, działalność usługowa oznacza pozarolniczą działalność gospodarczą, której przedmiotem są czynności zaliczone do usług zgodnie z Polską Klasyfikacją Wyrobów i Usług (PKWiU). Warto również pamiętać, że wysokość stawki ryczałtu, jak również kwalifikacja danej czynności pod kątem przepisów o zryczałtowanym podatku nie jest zależna od kodu PKD. Jak czytamy w objaśnieniach do rozporządzenia w sprawie PKWiU pkt 5.3.2, każdą usługę należy zaliczać do odpowiedniego grupowania zgodnie z jej charakterem, niezależnie od symbolu PKD, pod którym został zaklasyfikowany w krajowym rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej REGON podmiot gospodarczy wykonujący usługę.

Jak wskazał NSA w wyroku z 4 czerwca 2013 roku (II FSK 2172/11), aby daną działalność uznać za działalność w zakresie handlu częściami i akcesoriami do pojazdów samochodowych w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f ustawy, przedmiotem sprzedaży muszą być towary handlowe, a więc takie, które zostały zakupione w celu ich dalszej odsprzedaży w stanie nieprzetworzonym. Istotny jest w związku z tym zamiar, z jakim podatnik dokonuje zakupu części bądź akcesoriów do pojazdów samochodowych.

W konsekwencji możliwość opłacania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych uzyskanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zależy wyłącznie od faktycznego rodzaju świadczonych w ramach tej działalności usług lub wytwarzanych wyrobów. Zatem konieczne jest każdorazowe przypisanie rodzaju wykonywanych czynności do określonego grupowania PKWiU. 

Kwalifikacji poszczególnych przychodów ze świadczonych usług do określonego symbolu PKWiU dokonuje sam podatnik. Kwestii tej nie regulują przepisy prawa podatkowego. Natomiast w przypadku trudności w ustaleniu właściwego grupowania m.in. usług według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług zainteresowany podmiot może zwrócić się z wnioskiem do Urzędu Statystycznego w Łodzi, który udziela informacji w zakresie stosowania takiej klasyfikacji na podstawie wniosku podatnika, w którym zawarte są informacje dotyczące zakresu i charakteru planowanej działalności gospodarczej.

Z zakresu ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych wykluczona jest działalność w postaci handlu częściami i akcesoriami do pojazdów mechanicznych. Kwalifikacji czynności należy jednak dokonywać pod kątem regulacji dotyczących PKWiU.

Pośrednictwo w sprzedaży części samochodowych a ryczałt

Jeżeli przedmiotowe zagadnienie przeanalizujemy pod kątem klasyfikacji PKWiU, to można dojść do wniosku, że pośrednictwo w sprzedaży nie jest tożsame z handlem.

Wskażmy zatem, że pod kodem PKWiU 45.32.29.0 wskazano: „Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana”. Grupowanie to obejmuje: 

  1. sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych prowadzoną: 
    • w niewyspecjalizowanych sklepach, 
    • na straganach i targowiskach;
  2. pozostałą sprzedaż detaliczną części i akcesoriów do pojazdów samochodowych, gdzie indziej niesklasyfikowaną. 

Natomiast z drugiej strony pod kodem PKWiU 74.90.12.0 znajdują się „Usługi pośrednictwa komercyjnego i wyceny, z wyłączeniem wyceny nieruchomości i ubezpieczeń”. Grupowanie to obejmuje:

  • usługi pośrednictwa w interesach, tj. organizowanie zaopatrzenia lub sprzedaży dla małych i średnich firm, włączając praktykę zawodową;
  • usługi wyceny antyków, biżuterii itp.

Co istotne, dla organów podatkowych wiążąca jest przyjęta przez podatnika klasyfikacja PKWiU, ponieważ jak wskazuje treść interpretacji Dyrektora KIS z 31 stycznia 2018 roku (nr 0113-KDIPT2-1.4011.420.2017.2.AP): „Przedmiotem działalności Wnioskodawcy nie jest bowiem handel artykułami i częściami samochodowymi, lecz pośrednictwo w handlu częściami samochodowymi i akcesoriami na rzecz firmy X. Mając zatem na uwadze przedstawione we wniosku zdarzenie przyszłe oraz powołane wyżej przepisy prawa, stwierdzić należy, że skoro jak wskazał Wnioskodawca, przedmiotem Jego działalności gospodarczej są usługi sklasyfikowane w PKWiU jako 45.32.29.0 – Pozostała sprzedaż detaliczna części i akcesoriów do pojazdów samochodowych (z wyłączeniem motocykli), gdzie indziej niesklasyfikowana, to do działalności gospodarczej w ww. zakresie ma zastosowanie wyłączenie, o którym mowa w art. 8 ust. 1 pkt 3 lit. f) ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W związku z tym osiąganie przychodów z tego tytułu wyklucza Wnioskodawcę z opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych”.

Zwróćmy zatem uwagę, że choć podatnik faktycznie wykonywał usługi pośrednictwa w sprzedaży, to jednak dla Dyrektora KIS wiążąca była przyjęta klasyfikacja PKWiU, jaką wskazał podatnik. To zatem pokazuje, jak ważne w przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych jest przyjęcie odpowiedniego kodu PKWiU do świadczonych czynności w ramach działalności gospodarczej.

Pośrednictwo w sprzedaży części i akcesoriów do pojazdów samochodowych nie wyklucza możliwości zastosowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych do prowadzonej działalności gospodarczej.

Stawka podatkowa dla usług pośrednictwa w sprzedaży części i akcesoriów samochodowych

Ustawa o zryczałtowanym podatku nie zawiera szczególnej stawki podatkowej dla usług pośrednictwa w sprzedaży towarów. Jak wynika z interpretacji Dyrektora KIS z 15 grudnia 2021 roku (nr 0112-KDIL2-2.4011.778.2021.2.MM), do usług sklasyfikowanych w PKWiU 74.90.12.0 zastosowanie ma stawka 8,5% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 lit. a) ustawy o zryczałtowanym podatku.

Przykład 1.

Pan Andrzej prowadzi działalność gospodarczą polegającą na poszukiwaniu klientów dla firmy zajmującej się sprzedażą części samochodowych. Jego wynagrodzeniem jest prowizja od każdej sprzedaży. Czy w takim przypadku mężczyzna może opodatkować swoją działalność ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

W sytuacji, gdy działalność pana Andrzeja opiera się na świadczeniu usługi pośrednictwa, a zatem nie występuje on w obrocie gospodarczym jako sprzedawca części samochodowych (nie zawiera umów sprzedaży), może on wybrać ryczałt jako formę opodatkowania działalności gospodarczej. W takim przypadku kwota prowizji będzie podlegać opodatkowaniu stawką 8,5%.

Pośrednictwo w sprzedaży części oraz akcesoriów do pojazdów samochodowych podlega opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych według stawki 8,5%.

Podsumowując przeprowadzone rozważania, możemy wskazać, że usługa pośrednictwa w sprzedaży części samochodowych nie wyklucza prawa do ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, ponieważ nie jest to czynność tożsama z handlem częściami lub akcesoriami do takich pojazdów. Ważne jednak, aby w tym zakresie przedsiębiorca zadbał o poprawną klasyfikację czynności względem regulacji PKWiU, ponieważ ciężar klasyfikacji spoczywa na podatniku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów