0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Pożyczka w walucie obcej a rozliczenie różnic kursowych

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy udzielają sobie pożyczek. Forma najczęściej przybiera postać pożyczki pieniężnej (czasem jej przedmiotem są też papiery wartościowe). Zdarza się, że zostaje udzielona pożyczka w walucie obcej. Kiedy w takim wypadku powstaną od niej różnice kursowe? W którym momencie pojawią się u pożyczkobiorcy?

Czym są różnice kursowe?

Różnice kursowe to po prostu różnica w kursie danej waluty, jaka wystąpi między tytułem do zapłaty a samą zapłatą.

Pojawi się więc w momencie dokonania albo otrzymania zapłaty. Nie powstanie jeszcze w sytuacji wystąpienia samego tytułu do zapłaty, którym może być choćby powstanie należności lub zobowiązania.

Różnice kursowe występują tylko wtedy, kiedy zarówno należność jest wyrażona w walucie obcej, jak i zapłata tej należności.

Podobnie rzecz ma się ze zobowiązaniem. Różnice kursowe powstaną wtedy, kiedy zobowiązanie oraz jego zapłata są wyrażone w walucie obcej.

Należy podkreślić, że:

 1. dodatnie różnice kursowe zwiększają przychody podatkowe,
 2. ujemne różnice kursowe zwiększają koszty uzyskania przychodu.

Podstawowa reguła powstania różnic kursowych przy dokumencie sprzedaży (u sprzedawcy)

Wartość przychodu z dokumentu sprzedaży (faktury) przeliczona na PLN

Różnice kursowe

WIĘKSZA NIŻ ZAPŁATA

Ujemne

MNIEJSZA NIŻ ZAPŁATA

Dodatnie

Podstawowa reguła powstania różnic kursowych u odbiorcy (koszt)

Wartość kosztu z otrzymanego dokumentu sprzedaży (faktury) przeliczona na PLN

Różnice kursowe

MNIEJSZA NIŻ ZAPŁATA

Ujemne

WIĘKSZA NIŻ ZAPŁATA

Dodatnie

Możliwe dwa warianty dodatnich i ujemnych różnic kursowych od kredytów, pożyczek przedstawia poniższa tabela.

Dodatnie i ujemne różnice kursowe przy pożyczkach wyrażonych w walucie obcej

Dodatnie różnice kursowe

Ujemne różnice kursowe

Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego udzielenia jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego zwrotu przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest wyższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Wartość kredytu (pożyczki) w walucie obcej w dniu jego otrzymania jest niższa od wartości tego kredytu (pożyczki) w dniu jego spłaty przeliczonej według faktycznie zastosowanego kursu waluty z tych dni

Pożyczka w walucie obcej

Jeżeli przedsiębiorca bierze pożyczkę w walucie obcej, to odsetki od niej stanowią koszty uzyskania przychodu w momencie spłaty raty pożyczki. Natomiast spłata części kapitałowej nie stanowi kosztu uzyskania przychodu.

Nie inaczej jest w przypadku otrzymania pożyczki w walucie obcej, a następnie jej spłaty. Niemniej różnica polega na jednej kwestii. W przypadku pożyczki w walucie obcej różnice kursowe, które będą stanowić przychód albo koszt podatkowy, powstają zarówno od części kapitałowej, jak i odsetkowej, a zatem od całej spłacanej raty.

Różnice kursowe w przypadku pożyczki w walucie obcej (innej niż polski złoty) powstaną tylko wtedy, gdy pożyczka zostanie udzielona w walucie obcej, a także jej spłata nastąpi w walucie obcej.

Spłata pożyczki może następować w innej walucie niż tej, w której udzielono pożyczki (istotne są warunki umowy pożyczki). Istotne jest, aby spłata nie następowała w polskich złotych.

Powyższe oznacza, że jeśli pożyczka zostanie udzielona w walucie obcej, a spłata raty, kilku rat lub całej pożyczki nastąpi w polskich złotych, wówczas każda spłata pożyczki w polskich złotych – czy to jednej raty, kilku rat bądź całej pożyczki – sprawi, że nie wystąpią różnice kursowe.

Tak samo, gdy pożyczka zostanie udzielona w polskich złotych, a jej spłata będzie następować w walucie obcej. W tym wypadku także nie wystąpią różnice kursowe.

Należy uważać jednak na jeden przypadek. Jeżeli pożyczki udzielono w walucie obcej, a spłata jej następuje z konta złotówkowego, ale spłacający za pośrednictwem banku (lub innej instytucji):

 1. nabywa walutę obcą,
 2. dokonuje przewalutowania,
 3. w inny sposób transferuje złotówki na walutę pożyczki

– to powstaną różnice kursowe w dniu spłaty raty albo pożyczki.

Różnice kursowe od pożyczki w walucie obcej

Wartość pożyczki w walucie obcej w dniu jej otrzymania

WYŻSZA OD WARTOŚCI SPŁATY POŻYCZKI W DNIU TEJ SPŁATY

NIŻSZA OD WARTOŚCI SPŁATY POŻYCZKI W DNIU TEJ SPŁATY

dodatnia różnica kursowa

ujemna różnica kursowa

Jaki kurs waluty należy przyjąć do przeliczania pożyczki w walucie obcej?

Przeliczenia wartości pożyczki i jej spłaty przedsiębiorca powinien dokonać według faktycznie zastosowanego kursu waluty:

 • z dnia udzielenia pożyczki,
 • z dnia spłaty pożyczki.

Jeżeli przedsiębiorca nie ma takiej możliwości (przeliczenie według kursu na dany dzień nie ma miejsca), to w takiej sytuacji przedsiębiorca zastosuje średni kurs ogłaszany przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień otrzymania, udzielenia pożyczki oraz spłaty, otrzymania raty pożyczki.

Przykład 1.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą otrzymał 1 marca 2024 roku pożyczkę od swojego kontrahenta. Jej kwota to 30 000 USD. Spłata następuje z rachunku walutowego firmy przedsiębiorcy.

Wartość w polskich złotych kwoty otrzymanej pożyczki przedsiębiorca przelicza według średniego kursu NBP dla USD z 29 lutego 2024 roku (Tabela nr 043/A/NBP/2024 z 29 lutego 2024 roku). Kurs ten wynosi 3,9803 zł.

30 000 USD × 3,9803 zł = 119 409 zł.

Do tej pory przedsiębiorca spłacił 2 raty. Spłaty i powstałe różnice kursowe od tych spłat zaprezentowano w poniższej tabeli.

Obliczenia różnic kursowych do przykładu 1.

Nr rat

Data spłaty

Kwota spłaty

Kurs USD spłaty

Kurs USD pożyczki

Różnica kursowa

1

2.04.2024 r.

3000 USD

3,9886 zł*
z 29.03.2024 r.

3,9803 zł*
z 29.02.2024 r.

- 24,90 zł
(koszt podatkowy)

2

2.05.2024 r.

3000 USD

4,0341 zł*
z 30.04.2024 r.

3,9803 zł*
z 29.02.2024 r.

- 161,40 zł
(koszt podatkowy)

* zastosowano średni KURS NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania, zapłaty raty / otrzymania (przekazania) pożyczki

Różnice kursowe u przedsiębiorcy będącego pożyczkobiorcą obliczono w następujący sposób:

 • 3000 USD × (3,9803 zł - 3,9886 zł) = -24,90 zł – różnica stanowi koszt podatkowy;
 • 3000 USD × (3,9803 zł - 4,0341 zł) = -161,40 zł – różnica stanowi koszt podatkowy.

Przykład 2.

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą udzielił 10 marca 2024 roku pożyczki dla swojego kontrahenta w kwocie 50 000 EUR. Zarówno udzielenie pożyczki, jak i wpływ rat będą następowały na konto walutowe przedsiębiorcy będącego pożyczkodawcą.

Wartość w polskich złotych kwoty otrzymanej pożyczki przedsiębiorca przelicza według średniego kursu NBP dla EUR z 8 marca 2024 roku (Tabela nr 049/A/NBP/2024 z 8 marca 2024 roku). Kurs ten wynosi 4,3079 zł.

50 000 EUR × 4,3079 zł = 215 395 zł.

Do tej pory przedsiębiorca otrzymał 2 raty pożyczki. Wpływy ze spłat rat pożyczki i powstałe różnice kursowe od tych spłat zaprezentowano w poniższej tabeli.

Obliczenia różnic kursowych do przykładu 2.

Nr rat

Data spłaty

Kwota spłaty

Kurs EUR spłaty

Kurs EUR pożyczki

Różnica kursowa

1

10.04.2024 r.

2000 EUR

4,2588 zł*
z 9.04.2024 r.

4,3079 zł*
z 8.03.2024 r.

- 98,20 zł
(koszt podatkowy)

2

10.05.2024 r.

2000 EUR

4,2993 zł*
z 9.05.2024 r.

4,3079 zł*
z 8.03.2024 r.

- 17,20 zł
(koszt podatkowy)

* zastosowano średni KURS NBP z dnia poprzedzającego dzień otrzymania, zapłaty raty / otrzymania (przekazania) pożyczki

Różnice kursowe u przedsiębiorcy będącego pożyczkodawcą obliczono w następujący sposób:

 • 2000 EUR × (4,2588 zł - 4,3079 zł) = -98,20 zł;
 • 2000 EUR × (4,2588 zł - 4,3079 zł) = -17,20 zł.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów