Faktura w walucie obcej w transakcji krajowej a prawo odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę od kontrahenta krajowego, opodatkowaną krajową 23% stawką podatku VAT, która wystawiona jest w dwóch walutach. Wartość netto faktury wyrażona jest w euro, natomiast kwota podatku VAT przeliczona została na złotówki. Na fakturze nie ma podanego kursu przeliczeniowego. Czy w obrocie krajowym wystawiona faktura w walucie obcej powinna zostać skorygowana?

Łukasz, Katowice

 

Otrzymana faktura, na której wartości podane są w walucie obcej, ale wartość podatku VAT - w złotówkach, jest prawidłowa i nie wymaga korekty.

Przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości wystawienia faktury w walucie obcej w przypadku transakcji krajowej. Co więcej, w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zostały wyszczególnione elementy, jakie powinna zawierać faktura. Jednym z nich jest wartość sprzedaży netto. Ustawodawca nie wskazał, w jakiej walucie kwota ta powinna zostać ujęta na fakturze.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku powinny zostać wykazane w złotówkach i jest to obowiązkowy element każdej faktury.

Art. 106e ust. 11 ustawy o VAT:
Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Potwierdzeniem poprawności wystawionej faktury w walucie obcej w obrocie krajowym jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2010 r., IPPP3-443-1046/10-2/JF, w której czytamy:

(...) ustawodawca tylko w jednym przypadku wyraźnie określa jaka wartość winna być wyrażona w walucie polskiej – jest to kwota podatku. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej. W związku z powyższym, podatnik ma obowiązek wyrazić podatek VAT w PLN, w każdej fakturze wystawionej w walucie obcej. (...)

Faktura w walucie obcej a kurs przeliczeniowy

W katalogu obowiązkowych elementów faktury VAT ustawodawca nie wskazał konieczności podawania kursu przeliczeniowego walut obcych na złotówki. Jednak w myśl art. 31a ust. 1 ustawy o VAT faktura w walucie obcej powinna zostać przeliczona na złotówki według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Pakiet uproszczeń tzw. Slim VAT wprowadził udogodnienie dla podatników od 1 stycznia 2021 roku a mianowicie zgodnie z art. 31a ust. 2a ustawy o VAT kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą stosować ten sam kurs przeliczeniowy dla celów podatku dochodowego i VAT.

Warto podkreślić, że w sytuacji gdy sprzedawca zastosuje błędny kurs przeliczeniowy w stosunku do wartości podatku VAT, nabywca ma prawo odliczyć wartość podatku VAT w wysokości podanej na fakturze. Stanowisko takie potwierdził, wydając interpretację indywidualną, Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu, 9 października 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-239/15-2/BA, w której zostało wskazane, że:

(...) Spółka otrzymuje od kontrahentów wystawione na jej rzecz faktury VAT, przeliczone z waluty obcej na PLN przy zastosowaniu kursu walut niewynikającego z przepisów ustawy o podatku VAT. W efekcie kwota podatku VAT w PLN wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Spółki, jest kwotą wynikającą z przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie obcej na PLN według niezgodnego z przepisami ustawy o podatku VAT, kursu walut. (...) Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku przeliczenia wartości kwoty podatku na fakturze wyrażonej w walucie obcej po błędnym kursie. W takiej sytuacji, podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na tej fakturze. (...) w sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę Spółki błędnego kursu walutowego – Spółka ma prawo w całości do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury w kwocie, jaka została na niej wykazana. (...)

Wartością podatku, jaką nabywca ma prawo odliczyć, jest suma kwot podatku wykazanych na fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.

Jak zaksięgować fakturę w walucie obcej?

W celu zaksięgowania faktury w walucie obcej w systemie wfirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy w polu Waluta wybrać walutę obcą w jakiej została wystawiona faktura i wprowadzić kwotę z faktury w polu Wartość netto.

Faktura w walucie obcej - księgowanie w wfirma.pl

Po zapisaniu system automatycznie dokona przeliczenia na złotówki i ujmie fakturę w ewidencjach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów