0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Faktura w walucie obcej w transakcji krajowej a prawo odliczenia VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Otrzymałem fakturę od kontrahenta krajowego, opodatkowaną krajową 23% stawką podatku VAT, która wystawiona jest w dwóch walutach. Wartość netto faktury wyrażona jest w euro, natomiast kwota podatku VAT przeliczona została na złotówki. Na fakturze nie ma podanego kursu przeliczeniowego. Czy w obrocie krajowym wystawiona faktura w walucie obcej powinna zostać skorygowana?

Łukasz, Katowice

 

Otrzymana faktura, na której wartości podane są w walucie obcej, ale wartość podatku VAT - w złotówkach, jest prawidłowa i nie wymaga korekty.

Przepisy podatkowe nie wykluczają możliwości wystawienia faktury w walucie obcej w przypadku transakcji krajowej. Co więcej, w art. 106e ust. 1 ustawy o VAT zostały wyszczególnione elementy, jakie powinna zawierać faktura. Jednym z nich jest wartość sprzedaży netto. Ustawodawca nie wskazał, w jakiej walucie kwota ta powinna zostać ujęta na fakturze.

Należy również zauważyć, że zgodnie z art. 106e ust. 11 ustawy o VAT kwoty podatku powinny zostać wykazane w złotówkach i jest to obowiązkowy element każdej faktury.

Art. 106e ust. 11 ustawy o VAT:
Kwoty podatku wykazuje się w złotych. Kwoty podatku wyrażone w walucie obcej wykazuje się w złotych przy zastosowaniu zasad przeliczania na złote przyjętych dla przeliczania kwot stosowanych do określenia podstawy opodatkowania. Kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki od 0,5 grosza zaokrągla się do 1 grosza.

Potwierdzeniem poprawności wystawionej faktury w walucie obcej w obrocie krajowym jest interpretacja wydana przez Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 29 grudnia 2010 r., IPPP3-443-1046/10-2/JF, w której czytamy:

(...) ustawodawca tylko w jednym przypadku wyraźnie określa jaka wartość winna być wyrażona w walucie polskiej – jest to kwota podatku. Istnieje zatem możliwość wystawiania faktur dokumentujących sprzedaż w dowolnej walucie wymienialnej, ale kwota podatku powinna być zawsze wyrażona w walucie polskiej. W związku z powyższym, podatnik ma obowiązek wyrazić podatek VAT w PLN, w każdej fakturze wystawionej w walucie obcej. (...)

Faktura w walucie obcej a kurs przeliczeniowy

W katalogu obowiązkowych elementów faktury VAT ustawodawca nie wskazał konieczności podawania kursu przeliczeniowego walut obcych na złotówki. Jednak w myśl art. 31a ust. 1 ustawy o VAT faktura w walucie obcej powinna zostać przeliczona na złotówki według średniego kursu danej waluty obcej ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury.

Pakiet uproszczeń tzw. Slim VAT wprowadził udogodnienie dla podatników od 1 stycznia 2021 roku a mianowicie zgodnie z art. 31a ust. 2a ustawy o VAT kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania określone w walucie obcej mogą być przeliczane przez podatnika na złote zgodnie z zasadami przeliczania przychodu określonego w walucie obcej wynikającymi z przepisów o podatku dochodowym, obowiązującymi tego podatnika na potrzeby rozliczania danej transakcji. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą stosować ten sam kurs przeliczeniowy dla celów podatku dochodowego i VAT.

Warto podkreślić, że w sytuacji gdy sprzedawca zastosuje błędny kurs przeliczeniowy w stosunku do wartości podatku VAT, nabywca ma prawo odliczyć wartość podatku VAT w wysokości podanej na fakturze. Stanowisko takie potwierdził, wydając interpretację indywidualną, Dyrektor Izby skarbowej w Poznaniu, 9 października 2015 r., sygn. ILPP4/4512-1-239/15-2/BA, w której zostało wskazane, że:

(...) Spółka otrzymuje od kontrahentów wystawione na jej rzecz faktury VAT, przeliczone z waluty obcej na PLN przy zastosowaniu kursu walut niewynikającego z przepisów ustawy o podatku VAT. W efekcie kwota podatku VAT w PLN wykazana na fakturze wystawionej na rzecz Spółki, jest kwotą wynikającą z przeliczenia kwoty podatku VAT w walucie obcej na PLN według niezgodnego z przepisami ustawy o podatku VAT, kursu walut. (...) Analiza powołanego art. 88 ustawy prowadzi do wniosku, że w dyspozycji tego przepisu, jako przesłanki wyłączającej prawo nabywcy (podatnika) do odliczenia podatku naliczonego, nie ujęto przypadku przeliczenia wartości kwoty podatku na fakturze wyrażonej w walucie obcej po błędnym kursie. W takiej sytuacji, podatnik zachowuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego, wykazanego na tej fakturze. (...) w sytuacji zastosowania przez wystawiającego fakturę VAT kontrahenta-dostawcę Spółki błędnego kursu walutowego – Spółka ma prawo w całości do odliczenia podatku VAT naliczonego z tej faktury w kwocie, jaka została na niej wykazana. (...)

Wartością podatku, jaką nabywca ma prawo odliczyć, jest suma kwot podatku wykazanych na fakturach otrzymanych z tytułu nabycia towarów i usług.

Korekta faktury w walucie obcej a kurs przeliczeniowy

Zasadą przyjętą przez organy podatkowe jest, fakt, że korekta błędów w pierwotnej faktury powinna być rozliczona po tym samym kursie, co faktura pierwotna. Inną sytuacją jest wystawianie faktur korygujących na podstawie zaistnienia nowych okoliczności, takich jak rabaty, zwroty itp. Co do zasady w takiej sytuacji przyjęte jest posłużenie się aktualnym kursem przeliczeniowym korekty zgodnej z datą jej wystawienia. Czyli zwykle stosuje się średni kurs NBP z ostatniego dnia roboczego przed datą wystawienia faktury korygującej.

Jak zaksięgować fakturę w walucie obcej?

W celu zaksięgowania faktury w walucie obcej w systemie wFirma.pl należy przejść do zakładki: WYDATKI » KSIĘGOWANIE » DODAJ » FAKTURA VAT a następnie w podzakładce IMPORT Z ZAGRANICY I INNE ZAAWANSOWANE należy w polu Waluta wybrać walutę obcą w jakiej została wystawiona faktura i wprowadzić kwotę z faktury w polu Wartość netto.

faktura w walucie obcej

Po zapisaniu system automatycznie dokona przeliczenia na złotówki i ujmie fakturę w ewidencjach podatkowych.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów