0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie - jak wyliczyć wynagrodzenie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Może dojść do sytuacji, że pracownik, który był obecny w pracy, przedstawi zwolnienie lekarskie obejmujące dzień, w którym pracował. Czy w takim wypadku powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany czas, czy też wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy? Co się dzieje, gdy miało miejsce przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie na ten okres?

Przepracowanie całego dnia i zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień

Za dzień, w którym pracownik był niezdolny do pracy, ale wykonał swoje obowiązki służbowe w pełnym wymiarze, przysługuje mu wynagrodzenie. Za taki dzień pracownik nie otrzyma świadczeń chorobowych, pomimo że wystawione po zakończeniu pracy zaświadczenie lekarskie obejmuje również datę, na jaką przypada L4. Za pracę zrealizowaną przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, którego nie może się zrzec. Dlatego zatrudniony, który przepracował cały dzień zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy, a jednocześnie po jej wykonaniu udał się do lekarza, powinien otrzymać pensję za przepracowany czas, a nie wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Świadczenia chorobowe nie przysługują za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy należy ustalić dopiero za okres, kiedy faktycznie pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby.

Przykład 1.

Pan Karol przepracował cały dzień 14 września, a z uwagi na złe samopoczucie po pracy udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie od 14. do 25 września. Pracownik za 14 września powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę, natomiast wynagrodzenie chorobowe należeć się będzie dopiero od 15 września.

W takim przypadku pierwszego dnia niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu zasiłkowego.

Do dokumentacji pracowniczej można dołączyć notatkę służbową wyjaśniającą powód, dla którego za jeden dzień zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę, a nie świadczenie chorobowe.

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień

Lekarz, który wydaje zwolnienie lekarskie pracownikowi z powodu choroby, orzeka o niezdolności do pracy w danym dniu. Nie można zatem stwierdzić, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia chorobowe przysługują za pełne dni choroby pracownika. Nie ma możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za godziny – jak w przypadku wynagrodzenia za czas przepracowany.

Jeżeli pracownik przez część dnia pracował, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu tylko wówczas, gdy otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia. Jeżeli natomiast zatrudniony – pomimo wykonywania swoich obowiązków jedynie przez kilka godzin z obowiązującej go ośmiogodzinnej normy czasu pracy – otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, nie należą mu się inne świadczenia chorobowe, a dnia tego nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Skutkuje to tym, że nie wlicza się go do okresu zasiłkowego.

Przykład 2.

Pani Anna udała się do lekarza 1 września o godzinie 11:00, po przepracowaniu 4 godzin. Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą otrzymała zaświadczenie lekarskie ZUS e-ZLA na okres od 1 września do 7 września (7 dni). Pani Anna zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 6 000,00 zł.

Pracodawca za 1 września:

 • wypłacił wynagrodzenie za cały dzień pracy (mimo że pani Anna nie przepracowała go w pełni);
 • nie naliczył wynagrodzenia chorobowego za ten dzień.

Aby wyliczyć wynagrodzenie za wrzesień, należy:

Krok 1. Obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego za czas choroby:

 • 6 000,00 zł ÷ 30 = 200,00 zł;
 • 200,00 zł x 6 dni zwolnienia = 1 200,00 zł.

Krok 2. Obliczyć wynagrodzenie zasadnicze za wrzesień:

6 000,00 zł – 1 200,00 zł = 4 800,00 zł.

Krok 3. Wyliczyć wynagrodzenie chorobowe za 6 dni choroby:

 • przyjęta podstawa wynagrodzenia chorobowego: 6 000 x 13,71% = 5 177,40 zł;
 • stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego: 5 177,40 zł ÷ 30 x 80% = 138,06 zł;
 • wynagrodzenie chorobowe za 6 dni: 138,06 zł x 6 dni = 828,36 zł.

Jeżeli więc pracownik otrzyma wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny, to za ten dzień nabędzie również prawo do zasiłku chorobowego lub do wynagrodzenia chorobowego. Jeśli jednak wynagrodzenie zostanie wypłacone za całą dniówkę roboczą, wówczas świadczenie chorobowe trzeba wypłacać dopiero od następnego dnia. Aby wyliczyć wynagrodzenie za czas przepracowany w takim miesiącu, należy:

 • zmniejszyć wynagrodzenie na zasadach określonych w § 11 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy
 • oraz obliczyć wynagrodzenie za godziny pracy w dniu, na który wystawiono pracownikowi zwolnienie lekarskie zgodnie z zasadami wyrażonymi w § 12 rozporządzenia w sprawie wynagrodzenia.

Przykład 3.

Pan Adam udał się do lekarza 1 września o godzinie 11:00, po przepracowaniu 4 godzin. Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą otrzymał zaświadczenie lekarskie ZUS e-ZLA na okres od 1 września do 7 września (7 dni). Pan Adam zatrudniony jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 6000 zł.

Pracodawca wypłacił za 1 września:

 • wynagrodzenie za 4 godziny przepracowane 1 września, obliczone według stawki wynagrodzenia pracownika obowiązującej w tym miesiącu;
 • wynagrodzenie chorobowe za 1 dzień (wcześniej pracownik chorował 33 dni w ciągu roku, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe).

Aby wyliczyć wynagrodzenie za wrzesień, należy:

Krok 1. Obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego za czas choroby:

 • 6 000,00 zł ÷ 30 = 200,00 zł;
 • 200 zł x 7 dni zwolnienia = 1 400,00 zł.

Krok 2. Obliczyć wynagrodzenie za 4 godziny pracy:

 • 6 000,00 zł ÷ 176 godz. (nominał czasu pracy obowiązujący tego pracownika we wrześniu) = 34,09 zł;
 • 34,09 zł x 4 godz.= 136,36 zł.

Krok 3. Obliczyć wynagrodzenie zasadnicze za wrzesień:

6 000,00 zł – 1 400,00 zł + 136,36 zł = 4 736,36 zł.

Krok 4. Wyliczyć wynagrodzenie chorobowego za 7 dni choroby:

 • przyjęta podstawa wynagrodzenia chorobowego: 5 177,40 zł;
 • stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego: 5 177,40 zł ÷ 30 x 80% = 138,06 zł;
 • wynagrodzenie chorobowe za 7 dni: 138,06 zł x 7 dni = 966,42 zł.

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie od dnia następnego

Zdarzają się także sytuacje, w których pracownik w danym dniu przepracuje jedynie kilka godzin, po czym zwolni się z pracy, ale lekarz nie wystawia na ten dzień zwolnienia lekarskiego. Wtedy decyzja co do ustalenia wysokości wynagrodzenia należy do pracodawcy i może on:

 • pomimo przepracowania przez pracownika jedynie kilku godzin z obowiązującej go ośmiogodzinnej normy czasu pracy wypłacić wynagrodzenie za cały dzień;
 • wypłacić wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny.

Jeżeli na dany dzień nie zostało wystawione zwolnienie lekarskie, wówczas pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek chorobowy.

Przykład 4.

Pani Klaudia 1 grudnia po przepracowaniu 3 godzin zwolniła się z pracy z powodu złego samopoczucia (za zgodą przełożonego). Po południu pracownica poszła do lekarza. Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą otrzymała zaświadczenie lekarskie ZUS e-ZLA na okres od 2 grudnia do 21 grudnia. Pani Klaudia zatrudniona jest w pełnym wymiarze czasu pracy, w miesięcznym okresie rozliczeniowym, wykonuje pracę od poniedziałku do piątku. W umowie o pracę ma określone wynagrodzenie w stałej miesięcznej wysokości 4 200,00 zł.

Pracodawca wypłacił wynagrodzenie za 3 godziny przepracowane 1 grudnia obliczone według stawki wynagrodzenia pracownika obowiązującej w tym miesiącu. Natomiast wynagrodzenie chorobowe zostanie obliczone za okres 2–21 grudnia.

Wyliczenie wynagrodzenia za grudzień:

Krok 1. Obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego za czas choroby:

 • 4 200,00 zł ÷ 30 = 140 zł;
 • 140 zł x 21 dni zwolnienia = 2 940,00 zł.

Krok 2. Obliczyć pomniejszenie wynagrodzenia zasadniczego za czas wcześniejszego wyjścia z pracy 1 grudnia:

 • 4 200,00 zł ÷ 168 godz. (nominał czasu pracy obowiązujący tego pracownika w grudniu) = 25 zł;
 • 25 zł x 5 godz. = 125 zł.

Krok 3. Obliczyć wynagrodzenie zasadnicze za grudzień:

4 200,00 zł – 2 940,00 zł – 125 zł = 1 135 zł.

Krok 4. Wyliczyć wynagrodzenie chorobowe za 21 dni choroby:

 • przyjęta podstawa wynagrodzenia chorobowego: 3 624,18 zł;
 • stawka dzienna wynagrodzenia chorobowego: 3 624,18 zł ÷ 30 x 80% = 96,64 zł;
 • wynagrodzenie chorobowe za 21 dni: 96,64 zł x 21 dni =  2029,44 zł.

W podsumowaniu trzeba stwierdzić, że to, czy pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za dzień pracy objęty zwolnieniem lekarskim, uzależnione jest od faktu, czy pracodawca za dany dzień naliczył wynagrodzenie zasadnicze.

Rozliczenie zwolnienia lekarskiego w systemie wFirma.pl

Oprogramowanie do prowadzenia kadr i płac wFirma.pl pozwala na rozliczanie nieobecności chorobowych pracownika. Wystarczy dodać pracownikowi zwolnienie lekarskie w KADRY » PRACOWNICY » Szczegóły pracownika » CZAS PRACY» NIEOBECNOŚCI » DODAJ. W oknie, które się pojawi należy wybrać rodzaj nieobecności i wpisać jej okres.

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie w wFirma.pl

Po zapisaniu nieobecności zostanie odpowiednio naliczone wynagrodzenie chorobowe lub zasiłek.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów