Poradnik Przedsiębiorcy

Praca w dniu, na który przysługuje zwolnienie lekarskie

Może dojść do takiej sytuacji, że pracownik, który był w pracy, przedstawi zwolnienie lekarskie, które będzie obejmowało dzień, w którym pracował. Czy w takim wypadku powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany czas czy wynagrodzenie chorobowe bądź zasiłek chorobowy? Jak wygląda sytuacja, gdy pracownik był tylko cześć dnia w pracy, a następnie udał się do lekarza?

Przepracowanie całego dnia i zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień

Za dzień, w którym pracownik był niezdolny do pracy, ale pomimo to wykonał swoją pracę w pełnym wymiarze czasu pracy, przysługuje mu wynagrodzenia za pracę. Za taki dzień pracownik nie otrzyma ani wynagrodzenia chorobowego, ani zasiłku chorobowego pomimo tego, że wystawione po zakończeniu pracy zaświadczenie lekarskie obejmuje również ten dzień. Za pracę wykonaną przysługuje pracownikowi wynagrodzenie, którego pracownik nie może się zrzec. Dlatego pracownik, który przepracował cały dzień zgodnie z obowiązującą go normą czasu pracy, a jednocześnie po jej wykonaniu udał się do lekarza, powinien otrzymać wynagrodzenie za przepracowany czas, a nie wynagrodzenie za czas choroby lub zasiłek chorobowy. Świadczenia chorobowe nie przysługują za okresy niezdolności do pracy, w których ubezpieczony na podstawie przepisów o wynagradzaniu zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy należy ustalić dopiero za okres, kiedy faktycznie pracownik był nieobecny w pracy z powodu choroby.

Przykład 1.

Pracownik przepracował cały dzień 14 września, a z uwagi na złe samopoczucie po pracy udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie od 14 września do 25 września. Pracownik za 14 września powinien otrzymać wynagrodzenie za wykonaną pracę, natomiast wynagrodzenie chorobowe należeć się będzie dopiero od 15 września.

W takim przypadku pierwszego dnia niezdolności do pracy nie zalicza się do okresu zasiłkowego.

Do dokumentacji pracowniczej można dołączyć notatkę służbową, wyjaśniającą powód, dla którego za jeden dzień zwolnienia lekarskiego pracownik otrzymał wynagrodzenie za pracę, a nie świadczenie chorobowe.

Przepracowanie części dnia i zwolnienie lekarskie obejmujące ten dzień

Lekarz, który wydaje zwolnienie lekarskie pracownikowi z powodu choroby, orzeka o niezdolności do pracy w danym dniu. Nie można zatem stwierdzić, że pracownik był niezdolny do pracy tylko przez kilka godzin. Zgodnie z obowiązującymi przepisami świadczenia chorobowe przysługują za pełne dni choroby pracownika. Nie ma możliwości wypłaty zasiłku chorobowego za godziny - jak w przypadku wynagrodzenia za czas przepracowany.

Jeżeli pracownik przez część dnia pracował, a następnie na ten dzień otrzymał zwolnienie lekarskie, zasiłek chorobowy lub wynagrodzenie chorobowe przysługuje mu tylko wówczas, gdy otrzymał wynagrodzenie jedynie za przepracowaną część dnia. Jeżeli natomiast pracownik - pomimo przepracowania jedynie kilku godzin z obowiązującego go ośmiogodzinnej normy czasu pracy - otrzymał wynagrodzenie za cały dzień, nie przysługują mu inne świadczenia chorobowe, a dnia tego nie uznaje się za dzień niezdolności do pracy z powodu choroby. Skutkuje to tym, że nie wlicza się go do okresu zasiłkowego.

Jeżeli więc pracownik otrzyma wynagrodzenie jedynie za przepracowane godziny, to za ten dzień nabędzie również prawo do zasiłku chorobowego lub wynagrodzenia chorobowego. Jeśli jednak wynagrodzenie zostanie wypłacone za całą dniówkę roboczą, to świadczenie chorobowe należy wypłacać dopiero od następnego dnia.

Przykład 2.

Pracownik udał się do lekarza w dniu 1 września o godzinie 11:00, po przepracowaniu 4 godzin. Z tytułu niezdolności do pracy spowodowanej chorobą otrzymał zaświadczenie lekarskie ZUS e-ZLA na okres od 1 września do  7 września (7 dni).

Pracodawca wypłacił:

  • wynagrodzenie za 4 godziny przepracowane w dniu 1 września, obliczone według stawki wynagrodzenia pracownika obowiązującej w tym miesiącu,
  • zasiłek chorobowy za okres od 1 września do 7 września (wcześniej pracownik chorował 33 dni w ciągu roku, za które otrzymał wynagrodzenie chorobowe).

Podsumowując, to czy pracownikowi będzie przysługiwało wynagrodzenie lub zasiłek chorobowy za dzień pracy objęty zwolnieniem lekarskim jest uzależnione od tego, czy pracodawca za dany dzień naliczył wynagrodzenie zasadnicze.