0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Jak ustalić wynagrodzenie za nadgodziny?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Czas pracy osób zatrudnionych na umowę o pracę nie powinien zwykle przekraczać 8 godzin w ciągu doby i 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy. Pracodawcy mają możliwość przedłużenia dobowego wymiaru, wprowadzając odpowiedni system i rozkład czasu pracy. Jednak i tak może dojść do sytuacji, w której pracownikom zostanie zlecona praca ponad wymiar. Czy w takich sytuacjach pracodawca wypłaca wynagrodzenie za nadgodziny?

Nadgodziny – definicja

Definicję nadgodziny zawiera art. 151 § 1 Kodeksu pracy. Jest to praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy oraz praca wykonywaną ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu czasu pracy. Zgodnie z przepisami nadgodziny są możliwe, gdy:

 • konieczne jest prowadzenie akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii;
 • występują szczególne potrzeby pracodawcy.

Praca w nadgodzinach a czas wolny

Gdy pracownik wykonuje pracę ponad wymiar, przysługuje mu wówczas rekompensata, która może być udzielona w formie czasu wolnego. Wymiar czasu wolnego za nadgodziny zależny jest od tego, kto wyjdzie z inicjatywą takiego rozliczenia: czy pracownik, czy pracodawca. Jeśli będzie to:

 • pracownik, wtedy czas wolny udzielany jest w takim samym wymiarze, ile wynosiły godziny nadliczbowe (czyli 1:1);
 • pracodawca – wymiar czasu wolnego jest o połowę wyższy niż wymiar nadgodzin (czyli 1:1½).

Wynagrodzenie za nadgodziny

Gdy nadgodziny nie mogą zostać rozliczone czasem wolnym, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny.

Art. 151(1) Kodeksu pracy
„1. Za pracę w godzinach nadliczbowych, oprócz normalnego wynagrodzenia, przysługuje dodatek w wysokości:
1. 100% wynagrodzenia – za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających:
a) w nocy;
b) w niedzielę i święta niebędące dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy;
c) w dniu wolnym od pracy udzielonym pracownikowi w zamian za pracę w niedzielę lub w święto, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy.
2. 50% wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych przypadających w każdym innym dniu niż określony w pkt 1”.

Wynagrodzenie za nadgodziny

Normalne wynagrodzenie za nadgodziny

Pojęcie normalnego wynagrodzenia określił Sąd Najwyższy w wyrokach z 3 czerwca 1986 roku (I PRN 40/86), z 22 czerwca 2011 roku (II PK 3/11) oraz z 15 lutego 2012 roku (I PK 156/11). Zgodnie z nimi normalne wynagrodzenie to takie, które pracownik otrzymuje stale i systematycznie. Czyli składa się ono z:

 • wynagrodzenia zasadniczego (stawka osobistego zaszeregowania);
 • innych stałych składników wynagrodzenia; wśród nich mogą znaleźć się takie jak: dodatek stażowy, funkcyjny, premia stała, inne stałe dodatki.

Obliczając normalne wynagrodzenie za nadgodziny, należy:

 1. dodać stałe składniki wynagrodzenia;
 2. otrzymaną sumę podzielić przez wymiar czasu pracy obowiązujący w danym miesiącu (otrzymamy stawkę za jedną godzinę);
 3. otrzymaną stawkę mnożyć przez liczbę przepracowanych godzin nadliczbowych.

Przykład 1.

Pani Anna pracuje na pełen etat w podstawowym systemie czasu pracy (od poniedziałku do piątku). Obowiązuje ją jednomiesięczny okres rozliczeniowy. Jej wynagrodzenie zasadnicze wynosi 4 500,00 zł, dodatek stażowy – 500,00 zł oraz dodatek funkcyjny – 1 080,00 zł. W lutym 2023 roku z powodów szczególnych przepracowała dodatkowo:

 • w piątek 10 lutego 2 godziny (h);
 • w niedzielę 19 lutego 8 godzin (h).

Powstałe nadgodziny nie zostały zrekompensowane czasem wolnym.

Wyliczanie normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe:

 • 4 500,00 zł (wynagrodzenie zasadnicze) + 500,00 zł (dodatek stażowy) + 1 080,00 zł (dodatek funkcyjny) = 6 080,00 zł.
 • 6 080,000 zł: 160 h (nominalny czas pracy w lutym 2023 roku) = 38,00 zł/h.
 • Normalne wynagrodzenie za godziny nadliczbowe wyniesie 38,00 zł x (2h + 8h) = 380 zł.

Dodatek za godziny nadliczbowe

Za godziny nadliczbowe pracownik otrzymuje także dodatek za nadgodziny. Jego podstawa to wynagrodzenie pracownika wynikające z jego osobistego zaszeregowania (określonego stawką miesięczną lub godzinową), a w sytuacji gdy taki składnik nie został wyodrębniony – 60% wynagrodzenia. Wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania pracownika niezbędne do obliczenia dodatku za nadgodziny zgodnie z wyrokiem SN z 3 kwietnia 2007 roku (II PZP 4/07, OSNP 2007/21–22/307) to wyłącznie wynagrodzenie zasadnicze. W celu obliczenia dodatku należy określić, czy składniki wynagrodzenia są:

 • w stałej stawce miesięcznej – dzieli się ją wówczas przez liczbę godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu (nominalny wymiar czasu pracy dla danego miesiąca);
 • zmienne – obowiązują wtedy zasady jak przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

Przykład 2.

Pani Anna (przykład 1.) za godziny nadliczbowe powinna otrzymać, obok normalnego wynagrodzenia, także dodatek.

 • Obliczenie dodatku za 1 h nadliczbową: 4 500,00 zł (wynagrodzenie zasadnicze – podstawa wyliczenia dodatku): 160 h (nominalny czas pracy w lutym 2023 roku) = 28,13 zł/h.
 • Dodatek za pracę ponad wymiar w piątek (50%) za 2 h 28,13 zł x 2 h x 50% = 28,13 zł.
 • Dodatek za pracę w niedziele (100%) za 8 h: 28,13 zł x 8 h = 225,04 zł.
 • Razem dodatki za godziny nadliczbowe wyniosą: 225,04 zł + 28,13 zł = 253,17 zł.

Wynagrodzenie za nadgodziny w systemie wFirma.pl

Systemy kadrowe pozwalają na rozliczanie czasu pracy, w tym godzin nadliczbowych. Jednym z nich jest system wFirma.pl, w którym z łatwością rozliczy się wolne za nadgodziny, czy obliczyć wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe. W systemie w zakładce KADRY » PRACOWNICY w szczegółach pracownika należy przejść do CZAS PRACY » GRAFIK i kliknąć na DODAJ CZAS PRACY. Wówczas pojawi się okno, w którym możliwe jest dodanie nadgodzin w polach NAD. PŁ. (dodatek 50%) oraz NAD. PŁ.N (dodatek 100%)

Wynagrodzenie za nadgodziny a godziny pracy

Po wprowadzeniu danych system podczas generowania listy płac (KADRY » LISTY PŁAC » MENU » ZBIORCZE » DODAJ LISTĘ PŁAC) automatycznie wyliczy normalne wynagrodzenie oraz dodatek za nadgodziny. Dzięki temu rozliczenie nadgodzin stanie się bardzo szybkie i przyjemne.

Podsumowując gdy pracownik wykonuje pracę ponad wymiar, przysługuje mu wówczas rekompensata, która może być udzielona w formie czasu wolnego lub wypłacając pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny. Za godziny nadliczbowe pracownik otrzymuje normalne wynagrodzenie i  także dodatek za nadgodziny.

Najczęściej zadawane pytania

 • Czy zna nadgodziny otrzyma się wynagrodzenie?

  Gdy nadgodziny nie mogą zostać rozliczone czasem wolnym, należy wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za nadgodziny.
 • Tak, jest traktowane tak samo jak wynagrodzeni zasadnicze.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów