0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Prawo głosu w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Status wspólnika spółki z o.o. wiąże się z szeregiem uprawnień, w tym z tzw. prawem głosu. Czym jest prawo głosu? Jak wspólnik może realizować swoje uprawnienie w ramach spółki z o.o.? Na czym polega prawo głosu w spółce z o.o.? Czy prawa głosu można się zrzec? Dowiesz się tego z poniższego artykułu.

Uprawnienia wspólników w spółce z o.o.

Co do zasady wspólnicy spółki z o.o. mają równe prawa i obowiązki w spółce. Odmienne zasady może przewidywać umowa spółki lub przepisy prawa. W przypadku gdy umowa spółki przewiduje udziały o szczególnych uprawnieniach, uprawnienia te powinny być określone w umowie (udziały uprzywilejowane).

Uprzywilejowanie udziałów w spółce z o.o. może dotyczyć w szczególności prawa głosu, prawa do dywidendy lub sposobu uczestniczenia w podziale majątku w przypadku likwidacji spółki. Uprzywilejowanie w zakresie prawa głosu może dotyczyć tylko udziałów o równej wartości nominalnej.

W odniesieniu do uprzywilejowania udziałów orzecznictwo stoi na stanowisku, że: „Wprowadzenie w Kodeksie spółek handlowych (art 174 § 3 KSH) także uprzywilejowania udziałów oznacza, iż obecnie poza uprzywilejowaniem wspólnika poprzez przyznanie mu szczególnych korzyści (praw przyznanych wspólnikowi osobiście) zgodnie z art. 159 KSH w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością istnieje możliwość określenia w umowie spółki udziałów o szczególnych uprawnieniach — udziałów uprzywilejowanych. Oznacza to, że wskazane w art. 246 § 3 KSH pojęcie »praw przyznanych osobiście poszczególnym wspólnikom« odpowiada wskazanemu w art. 159 KSH pojęciu »szczególnych korzyści« przyznanych wspólnikom, a wynikające z art. 246 § 3 KSH pojęcie »praw udziałowych« dotyczy wskazanych w art. 174 § 3 KSH »udziałów uprzywilejowanych«. Oznacza to, że zgodnie z art. 159 KSH szczególne korzyści stanowiące prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom stanowią prawa podmiotowe wspólnika o charakterze niezbywalnym, które w umowie spółki muszą być dokładnie określone w sposób, który pozwala na jednoznaczną możliwość ustalenia imiennie wspólnika, któremu takie szczególne korzyści zostały przyznane (pod rygorem nieważności)” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z 15 maja 2008 roku, V ACa 163/08).

Uprzywilejowanie dotyczące prawa głosu nie może przyznawać uprawnionemu więcej niż 3 głosy na 1 udział.

Umowa spółki może uzależnić przyznanie szczególnych uprawnień od spełnienia dodatkowych świadczeń na rzecz spółki, upływu terminu lub ziszczenia się warunku.

Prawo głosu w spółce z o.o. a jego wykonanie

Zgodnie z ksh na każdy udział o równej wartości nominalnej przypada 1 głos, chyba że umowa spółki stanowi inaczej. Jeżeli umowa spółki nie stanowi inaczej, na każde 10 zł wartości nominalnej udziału o nierównej wysokości przypada 1 głos.

Prawo głosu w spółce z o.o. realizowane jest poprzez głosowanie nad uchwałami. Warto podkreślić, że: „[…] głos na zgromadzeniu wspólników polega na tym, że wspólnik powinien mieć możliwość wyrażenia woli tak, aby mógł głosować za uchwałą, przeciw niej lub wstrzymać się od głosu. […] Organizacja sposobu głosowania na zgromadzeniu wspólników nie może zaś powodować ograniczeń w wykonywaniu uprawnień wspólnika składających się na przysługujący mu udział” (wyrok Sądu Najwyższego – Izba Cywilna z 24 czerwca 2005 roku, V CK 779/04).

Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów, jeżeli przepisy lub umowa spółki nie stanowią inaczej.

Uchwała dotycząca zmiany umowy spółki, zwiększająca świadczenia wspólników lub uszczuplająca prawa udziałowe bądź prawa przyznane osobiście poszczególnym wspólnikom, wymaga zgody wszystkich wspólników, których dotyczy.

Uchwały dotyczące zmiany umowy spółki, rozwiązania spółki lub zbycia przedsiębiorstwa albo jego zorganizowanej części zapadają większością ⅔ głosów. Uchwała dotycząca istotnej zmiany przedmiotu działalności spółki wymaga większości ¾ głosów. Umowa spółki może ustanowić surowsze warunki powzięcia tych uchwał.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie członków organów spółki lub likwidatorów, o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w sprawach osobowych. Poza tym należy zarządzić tajne głosowanie na żądanie choćby 1 ze wspólników obecnych lub reprezentowanych na zgromadzeniu wspólników.

Zgromadzenie wspólników może powziąć uchwałę o uchyleniu tajności głosowania w sprawach dotyczących wyboru komisji powoływanej przez zgromadzenie wspólników.

Uchwały zgromadzenia wspólników powinny być wpisane do księgi protokołów i podpisane przez obecnych lub co najmniej przez przewodniczącego i osobę sporządzającą protokół. Jeżeli protokół sporządza notariusz, zarząd wnosi wypis protokołu do księgi protokołów.

Czy prawo głosu w spółce może zostać przekazane?

Jeżeli ustawa lub umowa spółki nie zawierają ograniczeń, wspólnicy mogą uczestniczyć w zgromadzeniu wspólników oraz wykonywać prawo głosu w spółce przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności. Kopię pełnomocnictwa dołącza się do księgi protokołów.

Warto mieć na uwadze stanowisko orzecznictwa, zgodnie z którym: „Nie jest dopuszczalne całkowite wyłączenie z mocy umowy spółki lub uchwały zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, prawa reprezentowania wspólników na zgromadzeniu przez pełnomocnika (art. 243 § 1 KSH)” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku – I Wydział Cywilny z 6 czerwca 2013 roku, I ACa 225/13).

Członek zarządu i pracownik spółki nie mogą być pełnomocnikami na zgromadzeniu wspólników.

Wspólnik nie może ani osobiście, ani przez pełnomocnika, ani jako pełnomocnik innej osoby głosować przy powzięciu uchwał dotyczących jego odpowiedzialności wobec spółki z jakiegokolwiek tytułu, w tym udzielenia absolutorium, zwolnienia ze zobowiązania wobec spółki oraz sporu między nim a spółką.

Dopuszczalne jest zatem upoważnienie innej osoby do wykonania prawa głosu w imieniu wspólnika. Czym innym jest natomiast zrzeczenie się prawa głosu przez wspólnika bądź oddanie swojego prawa głosu innej osobie.

Zgodnie z orzecznictwem: „Prawo głosu nie może być przeniesione na inny podmiot w drodze umowy, bez równoczesnego zbycia przez wspólnika udziału w spółce z o.o. Wspólnik nie może też skutecznie zrzec się wykonywania tego prawa, gdyż w spółce z o.o., w której występują liczne elementy osobowe, istotne znaczenie ma okoliczność, kto jest uprawniony do podejmowania najistotniejszych dla spółki decyzji. […] prawo głosu jako związane z udziałem nie może być przedmiotem samodzielnego obrotu. Takie postanowienia umowy, w których wspólnik zrzeka się wykonywania prawa głosu bądź zobowiązuje się do oddania głosu określonej treści (wyrażenia woli zmierzającej do wywołania określonych skutków prawnych), jak np. w sprawie niniejszej do oddania głosu za podjęciem uchwały zmieniającej umowę spółki w § 30 ust. 1 w sposób wskazany przez powoda, stanowi rozporządzenie prawem głosu, bez rozporządzenia udziałem. Choć formalnie nie przenosi prawa głosu na inny podmiot, to jednak prowadzi do ograniczenia korporacyjnego uprawnienia wspólnika wynikającego z posiadania przez niego udziału, nie może zatem wywrzeć skutków prawnych, jako prowadzące do obejścia prawa (art. 58 KC)” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z 5 stycznia 2006 roku, I ACa 630/05).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów