Poradnik Przedsiębiorcy

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS

Spółka pełni funkcję płatnika składek jedynie za osoby świadczące w niej pracę na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia. Terminem płatności składek oraz przesyłania deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportów miesięcznych za konkretny miesiąc kalendarzowy zarówno dla wspólników, jak i dla spółki za zatrudnionych w niej pracowników jest 15. dzień następnego miesiąca. W przypadku, gdy spółka nie zatrudnia pracowników ani żadnych innych osób objętych obowiązkiem ubezpieczeniowym, wspólnicy powinni przekazać deklaracje rozliczeniowe wyłącznie za siebie i opłacić składki za dany miesiąc w terminie do 10. dnia następnego miesiąca. Szczegóły dotyczące tego, jak wygląda rozliczenie spółki i wspólników z ZUS wyjaśnia poniższy artykuł.

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS a wysokość składek ZUS

Wspólnicy spółek opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Jednak kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co ważne, wspólnicy spółek (z wyjątkiem spółki cywilnej) nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia.

 

Uwaga!

Wspólnicy spółki cywilnej mogą korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

 Ulga ta nie obejmuje zatem wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. Ci przedsiębiorcy opłacają składki do ZUS na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorców.

Sposób rozliczenia deklaracji ZUS

W przypadku gdy w spółce nie są zatrudnieni pracownicy, spółka nie musi zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy z nich sam sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia.

Wspólnik spółki, który prowadzi działalność i opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczać składki poprzez sporządzanie i przekazywanie do ZUS wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za siebie.

Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA).

Przy rozliczeniu składek za inne osoby, spółka rozlicza składki ZUS na osobnym komplecie rozliczeniowym ZUS za wspólników i inne osoby ubezpieczone. 

Zgłoszenie spółki jako płatnika składek ZUS

W sytuacji gdy spółka odgrywa rolę płatnika składek zarówno za pracowników, jak i inne zatrudnione osoby podlegające ubezpieczeniom, ciąży na niej obowiązek zgłoszenia w ZUS płatnika składek. Spółka dokonuje zgłoszenia do ZUS spółki jako płatnika składek na formularzu ZUS ZPA w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. Deklarację zgłoszeniową ZPA należy przekazać do ZUS w formie papierowej. W przypadku gdy w spółce pracują wyłącznie jej wspólnicy, wówczas nie składa się deklaracji ZUS ZPA.

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS - termin rozliczenia składek

Jeżeli spółka jest płatnikiem składek za inne osoby, wspólnicy we własnej deklaracji rozliczeniowej podają kod terminu przesyłania deklaracji i raportów, cyfrę "4". Jest ona właściwa dla dokumentów składanych przez wspólników do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, którzy opłacają składki ubezpieczeniowe (społeczne i zdrowotną lub ewentualnie tylko zdrowotną) wyłącznie za siebie, a spółka zatrudnia pracowników lub inne osoby objęte obowiązkiem ubezpieczeń w ZUS. W deklaracji spółki, w której są wykazane składki za inne osoby ubezpieczone, powinna być podana cyfra “3”, która oznacza, że deklaracja składana jest  do 15. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Natomiast w sytuacji, gdy spółka nie zatrudnia żadnych osób, za które zobowiązana jest rozliczać składki ubezpieczeniowe do ZUS, jej wspólnicy powinni przekazywać za siebie oddzielnie deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA, w bloku I. w polu 01. wpisując cyfrę "2". Informuje ona, że osoby te rozliczają się z ZUS-em w terminie do 10. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni.