0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Spółka pełni funkcję płatnika składek jedynie za osoby świadczące w niej pracę na podstawie umowy o pracę bądź zlecenia. Jak zatem są zasady rozliczania się spółki z ZUS? Od 2022 roku terminy składania deklaracji rozliczeniowych oraz opłacania składek ZUS uległy zmianie - dla osób fizycznych i spółek cywilnych, jawnych i partnerskich termin złożenia DRA i zapłaty składek upływa 20 dnia każdego miesiąca. Dla osób prawnych będzie to w dalszym ciągu 15 dzień miesiąca. Szczegóły dotyczące tego, jak wygląda rozliczenie spółki i wspólników z ZUS wyjaśnia poniższy artykuł.

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS a wysokość składek ZUS

Wspólnicy spółek opłacają za siebie składki na ubezpieczenia społeczne od zadeklarowanej kwoty. Jednak kwota ta nie może być niższa niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

Co ważne, wspólnicy spółek (z wyjątkiem wspólników spółki cywilnej) nie mogą opłacać składek na ubezpieczenia społeczne od obniżonej podstawy wymiaru, czyli od 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia. Ulga ta nie obejmuje zatem wspólników spółek jawnych, komandytowych lub partnerskich oraz jednoosobowego wspólnika spółki z o.o. Ci przedsiębiorcy opłacają składki do ZUS na ogólnych zasadach obowiązujących przedsiębiorców.

Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej za przedsiębiorców, w tym również za wspólników spółek. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są w artykule: Polski Ład – składka zdrowotna osób prowadzących działalność od 2022 roku.

Sposób rozliczenia deklaracji ZUS

W przypadku gdy w spółce nie są zatrudnieni pracownicy, spółka nie musi zgłaszać i rozliczać wspólników, dlatego że każdy z nich sam sporządza i przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe, opłacając przy tym składki na własne ubezpieczenia.

Wspólnik spółki, który prowadzi działalność i opłaca składki tylko na własne ubezpieczenie, ma obowiązek rozliczać składki poprzez sporządzanie i przekazywanie do ZUS wyłącznie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA za siebie.

Każdy wspólnik takiej spółki jest płatnikiem składek na własne ubezpieczenia. Powinien zatem sporządzić i przekazać do ZUS zgłoszenie siebie do ubezpieczeń jako osoba ubezpieczona - na formularzu ZUS ZUA (bądź jeśli podlegać będzie tylko ubezpieczeniu zdrowotnemu - na formularzu ZUS ZZA).

Przy rozliczeniu składek za inne osoby, spółka rozlicza składki ZUS na osobnym komplecie rozliczeniowym ZUS za wspólników i inne osoby ubezpieczone.

Zgłoszenie spółki jako płatnika składek ZUS

W sytuacji gdy spółka odgrywa rolę płatnika składek zarówno za pracowników, jak i inne zatrudnione osoby podlegające ubezpieczeniom, ciąży na niej obowiązek zgłoszenia w ZUS płatnika składek. Spółka dokonuje zgłoszenia do ZUS spółki jako płatnika składek na formularzu ZUS ZPA w terminie 7 dni od daty zatrudnienia pierwszego pracownika lub powstania stosunku prawnego uzasadniającego objęcie ubezpieczeniami emerytalnym i rentowymi pierwszej osoby. Deklarację zgłoszeniową ZPA należy przekazać do ZUS w formie papierowej. W przypadku gdy w spółce pracują wyłącznie jej wspólnicy, wówczas nie składa się deklaracji ZUS ZPA.

Rozliczenie spółki i wspólników z ZUS - termin rozliczenia składek

W związku ze zmianą terminów opłacania składek, blok I, pole 01, należy uzupełniać jak poniżej:

1 - dla deklaracji składanych do 5. dnia następnego miesiąca za miesiąc poprzedni dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
3 - dla deklaracji składanych do 15. dnia następnego miesiąca - dla płatników składek posiadających osobowość prawną,
5 - dla deklaracji składanych za sędziów, prokuratorów, żołnierzy lub funkcjonariuszy, za których jest obowiązek opłacania składek na ubezpieczenia społeczne,
6 - dla deklaracji składanych do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek”.

Nowy Ład, który ma zacząć obowiązywać od 2022 roku wprowadzi zmiany dotyczące składania deklaracji. DRA będą zobowiązani przesyłać również ci przedsiębiorcy którzy nie zatrudniają pracowników będą zobowiązani do comiesięcznego raportowania do ZUS informacji o poziomie uzyskanego dochodu. Od jego wysokości uzależniona będzie bowiem wysokość kwoty składki zdrowotnej, jaką będzie trzeba uiścić do ZUS.

Jak wcześniej wspomniano Nowy ład zmienił terminy przekazywania dokumentów rozliczeniowych. Terminy są następujące:

  • do 5. dnia następnego miesiąca – dla jednostek i zakładów budżetowych;
  • do 15. dnia następnego miesiąca – dla płatników posiadających osobowość prawną, dotyczy to m.in. spółek akcyjnych, spółek z o.o., spółdzielni, stowarzyszeń i fundacji;
  • do 20. dnia następnego miesiąca – dla pozostałych płatników składek, chodzi tu o przedsiębiorców opłacających wyłącznie składki na własne ubezpieczenia, przedsiębiorców i inne podmioty nieposiadające osobowości prawnej zatrudniające innych ubezpieczonych, w tym spółki osobowe (spółka: cywilna, jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, jednoosobowa spółka z o.o.).

Jeżeli koniec tego terminu przypada w święto (dzień ustawowo wolny od pracy), sobotę lub niedzielę, to za ostatni dzień terminu uważa się następny dzień roboczy.

Spółka tak samo jak inni przedsiębiorcy jest zobowiązana do prawidłowego i terminowego rozliczania się z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych. Warto znać obowiązki i terminy, aby nie narazić się na konsekwencje.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów