0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Premia dla pracodawcy oraz ryczałt przejazdowy dla stażysty

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zatrudniając pracownika, pracodawca uprawniony jest do wydawania poleceń dotyczących pracy oraz jednocześnie obowiązany wypłacać osobie zatrudnionej uprzednio umówione wynagrodzenie i inne świadczenia, jeżeli wynikają one z ustaleń między stronami stosunku pracy. Jest to swego rodzaju minimum w warunkach zatrudnienia pracowniczego. Okazuje się jednak, że w pewnych okolicznościach przyjęcie do pracy konkretnej osoby może się wiązać z korzyściami finansowymi dla pracodawcy. Co więcej – zyskać mogą także pracownicy. Kiedy przysługuje premia dla pracodawcy – piszemy na ten temat w niniejszym artykule.

Premia dla pracodawcy – podstawa prawna

Przepisy, na podstawie których istnieje możliwość przyznania pracodawcy premii za zatrudnienie określonej osoby, zostały zawarte w Ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zwanej dalej ustawą o promocji zatrudnienia.

Regulacje ustawy o promocji zatrudnienia przewidują mechanizmy prawne mające na celu zwiększenie zatrudnienia osób bez pracy w wieku do 30. roku życia. Zachętą do zatrudniania wspomnianych osób jest premia, jaką może otrzymać pracodawca z tytułu przyjęcia do pracy skierowanego bezrobotnego.

Jak otrzymać premię z tytułu zatrudnienia bezrobotnego do 30. roku życia?

Aby dowiedzieć się, jakie warunki są konieczne do spełnienia w celu uzyskania premii za zatrudnienie bezrobotnego, należy sięgnąć do przepisów ustawy o promocji zatrudnienia, konkretnie zaś do art. 66l. Zgodnie z ust. 1 tego unormowania na wniosek bezrobotnego do 30. roku życia starosta może przyznać bon stażowy stanowiący gwarancję skierowania do odbycia stażu u pracodawcy wskazanego przez bezrobotnego na okres 6 miesięcy, o ile pracodawca zobowiąże się do zatrudnienia bezrobotnego po zakończeniu stażu przez okres 6 miesięcy.  

Przyznanie wskazanego bonu następuje na podstawie indywidualnego planu działania, przy czym termin ważności bonu określa starosta.

Pracodawcy, który zatrudni bezrobotnego przez deklarowany okres 6 miesięcy, starosta wypłaca premię w określonej wysokości. Jej kwota podlega waloryzacji na zasadach określonych w ustawie o promocji zatrudnienia. Zwaloryzowane kwoty wymienionego świadczenia są publikowane w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przez ministra właściwego do spraw pracy.

Warto pamiętać, że omawiana premia stanowi pomoc udzielaną zgodnie z warunkami dopuszczalności pomocy de minimis.

Aktualnie obowiązujące kwoty premii zostały ogłoszone w obwieszczeniu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej (MRiPS) z 10 maja 2022 roku w sprawie wysokości kwot premii i kosztów przejazdu.

Od 1 czerwca 2022 roku wysokość premii należnej pracodawcy z tytułu zatrudnienia skierowanego bezrobotnego w wieku do 30. roku życia przez minimalny ustawowy okres wynosi 1743,90 zł.

Ryczałt na pokrycie kosztów przejazdu stażysty do i z miejsca odbywania stażu

Okazuje się, że w ramach bonu stażowego korzyści mogą również stać się udziałem bezrobotnych do 30. roku życia, starosta może bowiem sfinansować koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu.  

Zgodnie z art. 66l ust. 6 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia w ramach bonu stażowego starosta finansuje koszty przejazdu do i z miejsca odbywania stażu – w formie ryczałtu – do określonej ustawowo wysokości wypłacanego bezrobotnemu w miesięcznych transzach, łącznie ze stypendium.

Podobnie jak w przypadku premii przysługującej pracodawcy – ryczałt dla bezrobotnego stażysty objęty jest waloryzacją na zasadach określonych w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia. Oznacza to, że kwoty ryczałtu podlegają waloryzacji 1 czerwca o średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w poprzednim roku. Waloryzacji kwot ryczałtu nie dokonuje się jednak wówczas, gdy średnioroczny poziom cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem nie zmienił się lub uległ zmniejszeniu. 

Aktualne kwoty ryczałtów przejazdowych wypłacanych przez starostę bezrobotnym stażystom w wieku do 30. roku życia określono w cytowanym już wcześniej obwieszczeniu MRiPS z 10 maja 2022 roku.

Kwoty ryczałtu finansowanego w ramach bonu stażowego na pokrycie kosztów przejazdu bezrobotnego do i z miejsca odbywania stażu wynoszą – poczynając od 1 czerwca 2022 roku: 

  • 697,80 zł – w przypadku całego ryczałtu;
  • 116,60 zł – w odniesieniu do maksymalnej kwoty miesięcznej transzy.

Premia dla pracodawcy oraz ryczałt przejazdowy dla stażysty – podsumowanie

Mówiąc nieco kolokwialnie, na zatrudnianiu określonych grup bezrobotnych można zarobić. Jest to jednak w istocie fakt, gdyż pracodawca, który zatrudni bezrobotnego w wieku do 30 roku. życia przez deklarowany okres 6 miesięcy, może liczyć na premię wypłacaną przez starostę. Bezrobotni stażyści mogą także uzyskać dodatkowe – poza stypendium szkoleniowym – środki finansowe. W tym przypadku chodzi o ryczałt przeznaczony na przejazd do i z miejsca odbywania stażu. Warto jednocześnie podkreślić, że zarówno premia, jak i ryczałt podlegają waloryzacji na zasadach określonych w przepisach ustawy o promocji zatrudnienia.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów