0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zasiłek dla bezrobotnych w okresie zawieszenia działalności gospodarczej

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Często zdarza się tak, że przedsiębiorca, który ma problemy finansowe, decyduje się na zawieszenie działalności gospodarczej. Zawieszenie działalności gospodarczej może być korzystne finansowo dla przedsiębiorcy. Na jaką pomoc może liczyć przedsiębiorca oraz jak dokonać zawieszenia działalności gospodarczej? Czy w okresie zawieszenia działalności przedsiębiorcy przysługuje zasiłek dla bezrobotnych? Dowiesz się tego, czytając poniższy artykuł.

Zawieszenie działalności gospodarczej

Z możliwości zawieszenia prowadzonej działalności gospodarczej skorzystać mogą przedsiębiorcy, którzy nie zatrudniają pracowników. Przedsiębiorca, który ma zawarte wyłącznie umowy cywilnoprawne, może skorzystać z zawieszenia prowadzenia działalności gospodarczej. Do zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej dochodzi na wniosek przedsiębiorcy. Przedsiębiorca może zawiesić działalność gospodarczą na okres od 30 dni do 24 miesięcy. Okres zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej rozpoczyna się od dnia wskazanego we wniosku (można wskazać datę wcześniejszą lub późniejszą niż złożenie wniosku) i trwa do dnia złożenia wniosku o wpis informacji o wznowieniu wykonywania działalności lub do dnia wskazanego we wniosku o zawieszeniu działalności.

W okresie zawieszenia wykonywania działalności gospodarczej przedsiębiorca nie może wykonywać działalności gospodarczej i osiągać przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej. W czasie przerwy w funkcjonowaniu firmy przedsiębiorca nie ma obowiązku odprowadzania do ZUS żadnych składek ubezpieczeniowych.

Zasiłek dla bezrobotnych dla osoby która zawiesiła działalność gospodarczą

Możliwość skorzystania z prawa do pobierania zasiłku dla bezrobotnych przysługuje osobie, która złożyła wniosek do CEIDG o zawieszenie działalności i okres zawieszenia jeszcze nie upłynął. Aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych, konieczne jest posiadanie statusu bezrobotnego. W tym celu należy zarejestrować się we właściwym miejscowo urzędzie pracy. Zasiłek przysługuje po okresie 90 dni od dnia rejestracji w powiatowym urzędzie pracy dla przedsiębiorcy, który zarejestruje się jako bezrobotny w trakcie zawieszenia działalności.

Wymogi, jakie musi spełnić przedsiębiorca, aby otrzymać zasiłek dla bezrobotnych

Jeżeli przedsiębiorca chce pobierać zasiłek dla bezrobotnych, to w powiatowym urzędzie pracy nie może być dla takiej osoby propozycji odpowiedniej pracy, stażu, przygotowania zawodowego dla dorosłych, szkolenia, prac interwencyjnych bądź robót publicznych. Dodatkowo w okresie 18 miesięcy poprzedzających dzień zarejestrowania, łącznie przez co najmniej 365 dni, osoba taka musiała opłacać składki na ubezpieczenia społeczne z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy musi stanowić co najmniej kwotę wynoszącą minimalne wynagrodzenie za pracę.

Zasiłek dla osoby bezrobotnych nie zostanie przyznany przedsiębiorcy, który przed zawieszeniem działalności korzystał z ulg w opłacaniu składek ZUS.

Co może uzyskać przedsiębiorca, rejestrując się jako osoba bezrobotna?

Okres, w którym przedsiębiorca ma zawieszoną działalnością i uzyskał status bezrobotnego, może wykorzystać na podniesienie swoich kwalifikacji, np. poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach finansowanych przez powiatowy urząd pracy. Dodatkowo przedsiębiorca zarejestrowany jako osoba bezrobotna, ma prawo do powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów