0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Przejęcie pracowników - czy wywołuje konsekwencje podatkowe?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przepisy prawa dopuszczają możliwość przejęcia przez jednego pracodawcę pracowników z innego zakładu pracy. Chociaż kwestia ta regulowana jest w przepisach prawa pracy, to warto również odnieść się do problematyki podatkowej i zastanowić się, jakie ewentualne konsekwencje powoduje przejęcie pracowników.

Przejęcie pracowników na gruncie Kodeksu pracy

Wskazana na wstępie instytucja została uregulowana w art. 23(1) kp – w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Za zobowiązania wynikające ze stosunku pracy, powstałe przed przejściem części zakładu pracy na innego pracodawcę, dotychczasowy i nowy pracodawca odpowiadają solidarnie.

Warto też dodać, że konstrukcja przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę ze skutkiem dla przejęcia pracowników zatrudnionych w tym zakładzie lub jego części przez nowego pracodawcę obejmuje z mocy prawa tylko pracowników (osoby pozostające w stosunku pracy), a nie osoby zatrudnione (świadczące pracę) na podstawie umów cywilnoprawnych. 

Jak wskazał NSA w wyroku z 24 lipca 2020 roku (II FSK 1481/19), przejście przedsiębiorstwa, zakładu pracy lub części zakładu pracy nie przejawia się jedynie w przekazaniu jego majątku, lecz konieczne jest przede wszystkim rozważenie, czy został przekazany jako funkcjonująca jednostka, czy jego działanie jest rzeczywiście kontynuowane lub podjęte ponownie przez nowego pracodawcę.

W kontekście problematyki podatkowej sięgnijmy do treści wyroku WSA w Rzeszowie z 6 czerwca 2019 roku (I SA/Rz 112/19), gdzie możemy przeczytać, że organy podatkowe uprawnione są do samodzielnego rozstrzygnięcia tego, czy doszło do skutecznego przejścia części zakładu pracy na podmioty zewnętrzne, w rozumieniu art. 23(1) kp, a co za tym idzie, do samodzielnej oceny, który z podmiotów należy uznać za płatnika zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników.

Nie może być mowy o przejęciu zakładu bądź jego części w sytuacji, gdy zawarte umowy – porozumienia dotyczą jedynie transferu pracowników, a nie kontynuacji prowadzonej przez stronę działalności, nie obejmują składników majątkowych służących realizacji zadań, zachowana jest struktura i organizacja zakładu pracy, a spółki nie sprawują faktycznego kierownictwa nad zatrudnionymi.

W świetle art. 23(1) kp nie można przekazać innemu pracodawcy samych pracowników, bez przekazania składników majątkowych (zaplecza), przy pomocy których wykonują oni swoje obowiązki, innemu pracodawcy.

Przejęcie pracowników jako zdarzenie neutralne podatkowo

W dalszej kolejności możemy wskazać, że przejęcie pracowników jest neutralne podatkowo zarówno na gruncie podatku VAT, jak i podatku PIT.

W zakresie podatku VAT trzeba zwrócić uwagę na treść art. 6 pkt 1 ustawy o VAT, który podaje, że przepisów ustawy nie stosuje się do transakcji zbycia przedsiębiorstwa lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Ustawodawca w ww. przepisie nie zdefiniował, co należy rozumieć przez pojęcie „transakcji zbycia”. Przyjmuje się, że pojęcie to obejmuje wszelkie czynności, w ramach których następuje przeniesienie prawa do rozporządzania przedmiotem jak właściciel, np. sprzedaż, zamianę, darowiznę, nieodpłatne przekazanie, przeniesienie własności w formie wkładu niepieniężnego, czyli aportu. 

Zbycie przedsiębiorstwa lub zorganizowanej jego części podlega zasadzie swobody umów, a więc może nastąpić na podstawie każdej czynności rozporządzającej, w tym także w formie umowy sprzedaży lub aportu.

Zakładem pracy są budynki, teren, wyposażenie, urządzenia i narzędzia, towary i materiały służące do realizacji działalności gospodarczej oraz zadania wykonywane w ramach tej działalności (wyrok SA w Łodzi z 29 listopada 2018 roku, sygn. akt III AUa 1523/17). 

To zatem oznacza, że zakład pracy może być uznany za przedsiębiorstwo czy też zorganizowaną część przedsiębiorstwa. W konsekwencji zastosowanie regulacji z art. 23(1) kp jest na gruncie podatku VAT neutralne.

W zakresie podatku PIT ewentualne skutki podatkowe można rozpatrywać pod kątem tzw. przychodu z nieodpłatnych świadczeń.

Pojęcie to obejmuje wszystkie zjawiska gospodarcze i zdarzenia prawne, których następstwem jest uzyskanie korzyści kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i zdarzenia gospodarcze w działalności osób prawnych, których skutkiem jest nieodpłatne, tj. niezwiązane z kosztami lub inną formą ekwiwalentu przysporzenie majątku tej osobie, mające konkretny wymiar finansowy.

Odnosząc się do powyższego, należy stwierdzić, że o nieodpłatnym świadczeniu, mającym cechy przychodu podlegającego opodatkowaniu podatkiem dochodowym można mówić w sytuacji, gdy:

  • podmiot, na którego rzecz dokonywane jest tego rodzaju świadczenie, odnosi korzyść, a więc musi zaistnieć u niego trwałe przysporzenie majątkowe,
  • korzyść ta musi zostać odniesiona kosztem innego podmiotu, a więc powinna istnieć możliwość ustalenia, kto poniósł ekonomiczny ciężar owego przesunięcia majątkowego,
  • korzyść musi mieć konkretny wymiar finansowy,
  • świadczenie musi mieć nieodpłatny charakter. Nie może ono zatem wiązać się z żadnym ekwiwalentem ze strony podatnika.

W przypadku przejścia pracowników na mocy art. 23(1) kp nie można przyjąć, że dochodzi do nieodpłatnego świadczenia po stronie pracodawcy przejmującego. Trudno bowiem w tym zakresie wskazać jakikolwiek przychód podatkowy stanowiący przysporzenie majątkowe w postaci zwiększenia jego aktywów z tytułu zatrudnienia pracowników z innego zakładu pracy. 

Na koniec dodajmy, że opisana czynność nie została wymieniona w katalogu określonym w art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy PCC, co prowadzi do wniosku, że przejęcie pracowników nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Przejęcie pracowników na podstawie treści art. 23(1) kp jest zdarzeniem neutralnym podatkowo na gruncie podatku VAT, PIT oraz PCC.

Obowiązki ewidencyjne związane z przejęciem pracowników

Zagadnienie, na które zwrócimy uwagę w ostatniej kolejności to obowiązki ewidencyjne pracodawcy.

Przypomnijmy, że obowiązkiem pracodawcy jest pobór miesięcznych zaliczek na podatek, sporządzenie i przesłanie do US deklaracji PIT-4R o pobranych zaliczkach oraz sporządzenie i przesłanie zarówno do pracownika, jak i do US informacji PIT-11.

Pojawia się w związku z tym pytanie, który z pracodawców powinien dopełnić ww. obowiązki w sytuacji, gdy przejęcie pracowników następuje w trakcie roku podatkowego.

Odwołując się do treści art. 23(1) kp, możemy wskazać, że w razie przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę staje się on z mocy prawa stroną w dotychczasowych stosunkach pracy, co oznacza, że artykuł ten przyjmuje konstrukcję automatycznego wejścia w stosunek pracy po stronie jednego zakładu pracy w miejsce drugiego, czyli wprowadza swoistą sukcesję uniwersalną na płaszczyźnie stosunków pracy. Opiera się ona przy tym na założeniu, że stosunek pracy w ogóle nie zostaje rozwiązany mimo przekształceń podmiotowych.

Z powyższego wynika, że obowiązki płatnika nałożone przepisami ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w tym obowiązek sporządzenia stosownych deklaracji i informacji, nie ustają, lecz przechodzą na nowego płatnika, który przejmując pracowników, przejmuje także obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz wszelkie inne obowiązki z tym związane. 

Jak wskazał Dyrektor IS w Bydgoszczy w interpretacji z 16 grudnia 2016 roku (nr 0461-ITPB4.4511.759.2016.1.KK), obowiązki informacyjne obejmują cały rok podatkowy, w którym ma miejsce przejęcie.

To zatem powoduje, że informacje PIT-4R oraz informacje PIT-11 sporządza nowy pracodawca za cały rok podatkowy. Poprzedni pracodawca nie ma zatem żadnych obowiązków ewidencyjnych co do roku, w którym miało miejsce przejęcie pracowników.

Informacje PIT-4R oraz informacje PIT-11 sporządza za cały rok podatkowy nowy pracodawca przejmujący pracowników. Taki obowiązek ma również, jeżeli przejęcie pracowników nastąpiło w trakcie roku.

Konkludując, możemy wskazać, że przejęcie pracowników jest samo w sobie zdarzeniem neutralnym podatkowo. Obowiązki pojawiają się jedynie w sferze powinności płatnika, czyli nowego pracodawcy, który za cały rok podatkowy sporządza odpowiednie informacje podatkowe dotyczące pracowników.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów