Poradnik Przedsiębiorcy

PIT-4R - rozliczenie pobranych zaliczek za pracowników

Czym jest PIT-4R?

PIT-4R jest deklaracją roczną o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy. Płatnik, czyli przedsiębiorca wykazuje w niej należne za poszczególne miesiące zaliczki na podatek pobierane i opłacane za podatników (pracowników, zleceniobiorców, dziełobiorców itp.).

Komu należy przekazać PIT-4R?

Przedsiębiorca deklarację PIT-4R przekazuje jedynie do urzędu skarbowego. Nie przedkłada jej, zatrudnionym w danym roku, osobom. Wskazanym jest, aby jeden egzemplarz wypełnionego druku za dany rok podatkowy, płatnik pozostawił w swojej dokumentacji.

Termin złożenia deklaracji

Deklarację PIT-4R przedsiębiorca jest zobligowany złożyć do 31 stycznia za rok poprzedni. Termin ten jest identyczny jak dla zeznań rocznych podmiotów opodatkowanych w formie ryczałtu. PIT-4R za 2017 rok należy złożyć do 31 stycznia 2018 roku.

Co ważne gdy płatnik zaprzestanie działalności przed końcem stycznia roku podatkowego następującego po danym roku, deklarację PIT-4R przekazuje do urzędu skarbowego w terminie do dnia zaprzestania tej działalności.

Obowiązek wcześniejszego złożenia PIT-4R nie powstanie w sytuacji gdy w trakcie roku zostaną zwolnieni wszyscy zatrudnieni, ani gdy działalność zostanie zawieszona.

Gdzie złożyć deklarację roczną?

Płatnik jest zobligowany do złożenia PIT-4R w urzędzie skarbowym właściwym dla:

  • miejsca zamieszkania płatnika - gdy płatnik jest osobą fizyczną,
  • siedziby płatnika albo gdy nie posiada on siedziby wg miejsca prowadzenia działalności płatnika - gdy płatnik nie jest osobą fizyczną.