0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wynagrodzenie chorobowe a dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracownik za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie chorobowe. Czy wynagrodzenie chorobowe a dwie umowy o pracę jest możliwe?

Pracownik, który ukończył 50 rok życia, za czas niezdolności do pracy wskutek choroby lub odosobnienia w związku z chorobą zakaźną trwającą łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego zachowuje prawo do 80% wynagrodzenia, chyba że obowiązujące u danego pracodawcy przepisy prawa pracy przewidują wyższe wynagrodzenie z tego tytułu.

Pracownik za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Pracownik, który ukończył 50 rok życia za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w związku z wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy albo choroby przypadającej w czasie ciąży zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Pracownik za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 33 dni w ciągu roku kalendarzowego w związku z poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Pracownik, który ukończył 50 rok życia za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie do 14 dni w ciągu roku kalendarzowego w związku z poddaniem się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz poddania się zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów zachowuje prawo do 100% wynagrodzenia.

Regulacje odnoszące się do pracownika, który ukończył 50 rok życia, dotyczą niezdolności do pracy przypadającej po roku kalendarzowym, w którym pracownik ukończył 50 rok życia.

Za czas niezdolności do pracy trwającej łącznie dłużej niż 33 dni w ciągu roku kalendarzowego, a w przypadku pracownika, który ukończył 50 rok życia, trwającej łącznie dłużej niż 14 dni w ciągu roku kalendarzowego, pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy na zasadach określonych w odrębnych przepisach, tj. Ustawie z dnia 25 czerwca 1999 roku o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Wynagrodzenie chorobowe a dwie umowy o pracę z tym samym pracodawcą

Pracownik zatrudniony na podstawie dwóch umów o pracę w tym samym podmiocie, przebywając na zwolnieniu chorobowym w związku z chorobą, ma prawo do dwóch wynagrodzeń chorobowych z dwóch umów o pracę. 

Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego dla pracownika powinna zostać w takim przypadku wyliczona odrębnie z każdej umowy o pracę. 

Prawo do wynagrodzenia chorobowego pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę w tym samym podmiocie będzie ustalone na podstawie 1 zwolnienia lekarskiego.

Przykład 1.

Pani Krystyna jest zatrudniona w firmie AAA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, gdzie wykonuje pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu prawnego oraz dodatkowo na ¼ etatu na stanowisku pracownika do spraw bhp. Kobieta zawarła z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę. 1 kwietnia 2023 roku pani Krystyna złamała nogę, przebywając w domu poza godzinami pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie na okres miesiąca. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z umowy o pracę na stanowisku kierownika działu prawnego kobiety wynosi 10 000,00 zł, a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z drugiej umowy wynosi 2 500,00 zł. Wysokość wynagrodzenia chorobowego pani Krystyny z tytułu pracy na stanowisku kierownika działu prawnego wyniesie 7 990,80 zł, a wynagrodzenie chorobowe z tytułu pracy na stanowisku pracownika do spraw bhp. wyniesie 1 999,80 zł.

Przykład 2.

Pani Krystyna jest zatrudniona w firmie AAA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, gdzie wykonuje pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu prawnego oraz dodatkowo na ¼ etatu na stanowisku pracownika do spraw bhp. Kobieta zawarła z pracodawcą dwie odrębne umowy o pracę. 1 kwietnia 2023 roku pani Krystyna doznała wypadku w pracy, gdzie złamała nogę. Podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z umowy o pracę na stanowisku kierownika działu prawnego kobiety wynosi 10 000,00 zł, a podstawa wymiaru wynagrodzenia chorobowego z drugiej umowy wynosi 2 500,00 zł. Wysokość wynagrodzenia chorobowego pani Krystyny z tytułu pracy na stanowisku kierownika działu prawnego wyniesie 9 990,90 zł, a wynagrodzenie z tytułu pracy na stanowisku pracownika do spraw bhp. wyniesie 2 499,90 zł.

Kiedy i komu należy się zasiłek chorobowy?

W przypadku wyczerpania limitu czasu, przez który na podstawie kp wypłacane jest wynagrodzenie chorobowe, Zakład Ubezpieczeń Społecznych przejmuje dalszą wypłatę świadczenia związanego z chorobą.

Zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego przysługuje:

 • pracownikowi,
 • członkowi rolniczej spółdzielni produkcyjnej, 
 • członkowi spółdzielni kółek rolniczych,
 • osobie odbywającej służbę zastępczą.

Zasiłek chorobowy otrzymają osoby, które zostały objęte dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym, w tym:

 • osoby prowadzące pozarolniczą działalność;
 • osoby współpracujące z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność;
 • osoby wykonujące pracę nakładczą;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy agencyjnej;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie umowy zlecenia;
 • osoby wykonujące pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług;
 • osoba współpracująca z osobą, która wykonuje pracę na podstawie innej umowy o świadczenie usług;
 • nianie;
 • osoby wykonujące odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania;
 • duchowni.

W przypadku pracownika zatrudnionego na podstawie dwóch umów o pracę w tym samym podmiocie zachowuje on prawo do zasiłku chorobowego z każdej umowy.

Przykład 3.

Pani Krystyna zatrudniona jest w firmie AAA Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, gdzie wykonuje pracę w pełnym wymiarze czasu pracy na stanowisku kierownika działu prawnego oraz dodatkowo na ¼ etatu na stanowisku pracownika do spraw bhp. Kobieta zawarła z pracodawcą 2 odrębne umowy o pracę. 1 kwietnia 2022 roku pani Krystyna złamała nogę, przebywając w domu poza godzinami pracy i otrzymała zwolnienie lekarskie. Kobieta wyczerpała okres, za który przysługuje jej wynagrodzenie chorobowe, dlatego też wypłacany jest jej zasiłek chorobowy z 2 umów o pracę.

Zasiłek chorobowy przysługuje ubezpieczonemu, który stał się niezdolny do pracy z powodu choroby w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, przy czym na równi z niezdolnością do pracy z powodu choroby traktuje się niemożność wykonywania pracy w następujących wypadkach: 

 • w wyniku decyzji wydanej przez właściwy organ albo uprawniony podmiot na podstawie przepisów o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 • wskutek poddania się obowiązkowi kwarantanny, izolacji w warunkach domowych albo izolacji, o której mowa w przepisach o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi; 
 • z powodu przebywania w stacjonarnym zakładzie lecznictwa odwykowego w celu leczenia uzależnienia alkoholowego;
 • z powodu przebywania w szpitalu albo innym zakładzie leczniczym podmiotu leczniczego wykonującego działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w celu leczenia uzależnienia od środków odurzających lub substancji psychotropowych; 
 • wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów.

Zasiłek chorobowy przysługuje pracownikowi przez okres trwania niezdolności do pracy, nie dłużej niż przez okres:

 1. 182 dni,
 2. 270 dni – w przypadku gdy niezdolność do pracy jest spowodowana gruźlicą lub przypada w trakcie ciąży.

Miesięczny zasiłek chorobowy wynosi 80% podstawy jego wymiaru zasiłku. 

Wyższy miesięczny zasiłek chorobowy wynoszący 100% podstawy wymiaru zasiłku zostanie wypłacony, jeżeli niezdolność do pracy lub niemożność wykonywania pracy:

 • przypada w okresie ciąży; 
 • powstała wskutek poddania się niezbędnym badaniom lekarskim przewidzianym dla kandydatów na dawców komórek, tkanek i narządów oraz zabiegowi pobrania komórek, tkanek i narządów; 
 • powstała wskutek wypadku w drodze do pracy lub z pracy.

Ubezpieczony, który podlega ubezpieczeniu chorobowemu obowiązkowo, prawo do zasiłku nabywa po upływie 30 dni nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego.

Od pierwszego dnia ubezpieczenia chorobowego prawo do zasiłku chorobowego przysługuje następującym osobom:

 • absolwentom szkół lub uczelni bądź osobom, które zakończyły kształcenie w szkole doktorskiej, którzy zostali objęci ubezpieczeniem chorobowym lub przystąpili do ubezpieczenia chorobowego w ciągu 90 dni od dnia ukończenia szkoły bądź uzyskania dyplomu ukończenia studiów, lub zakończenia kształcenia w szkole doktorskiej; 
 • jeżeli niezdolność do pracy została spowodowana wypadkiem w drodze do pracy lub z pracy; 
 • ubezpieczonym obowiązkowo, którzy mają wcześniejszy co najmniej 10-letni okres obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, jeżeli przerwa w ubezpieczeniu nie przekracza 30 dni albo jest spowodowana urlopem wychowawczym, bezpłatnym lub odbywaniem czynnej służby wojskowej jako żołnierz niezawodowy.

Do okresu ubezpieczenia zalicza się okres pobierania zasiłku macierzyńskiego, który przysługiwał w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, a także okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników, określonemu w przepisach o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Podsumowując, w przypadku przebywania na zwolnieniu lekarskim bez względu na to, czy wypłacane jest pracownikowi wynagrodzenie chorobowe, czy zasiłek chorobowy będzie on miał prawo otrzymać świadczenie z każdej z zawartych umów o pracę, nawet gdyby były zawarte z 1 podmiotem jako pracodawcą.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów