0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja VAT-UE wstecz - czy jest możliwa?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, powinni dokonać rejestracji jako podatnicy VAT-UE. Obowiązek ten dotyczy nie tylko czynnych podatników VAT, ale co do zasady również podmiotów korzystających ze zwolnienia z VAT. Jak dokonać rejestracji dla celów VAT-UE oraz w jakim terminie to uczynić? Czy możliwa jest rejestracja VAT-UE wstecz? Wyjaśniamy poniżej.

Obowiązek rejestracji dla celów VAT-UE

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, czynni podatnicy VAT dokonujący m.in. wewnątrzwspólnotowych nabyć oraz wewnątrzwspólnotowych sprzedaży, powinni dokonać rejestracji dla celów VAT-UE. Od tej zasady dla czynnych podatników VAT istnieje jeden wyjątek, mianowicie świadczenie usług, dla których nie stosuje się art. 28b ustawy o VAT (czyli wyjątki określone w art. 28c-n).

W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT kwestia ta wygląda nieco inaczej. Bezwzględny obowiązek rejestracji występuje przy:

  • wewnątrzwspólnotowym nabyciu usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT;

  • wewnątrzwspólnotowym świadczeniu usług regulowanych art. 28b ustawy o VAT.

Co ważne, przy wewnątrzwspólnotowych nabyciach towarów  obowiązek rejestracji dla celów VAT-UE u podatnika VAT zwolnionego występuje dopiero, gdy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy 50.000 zł. Do momentu przekroczenia limitu przedsiębiorca, korzystający ze zwolnienia z VAT, nie musi (ale może) dokonać rejestracji.

Podmiot zwolniony z VAT dokonujący sprzedaży towarów na terenie UE nie ma obowiązku rejestracji jako podatnik VAT-UE.

 Terminy rejestracji dla celów VAT-UE

Czynni podatnicy VAT muszą dokonać rejestracji dla celów VAT-UE przed:

  • dokonaniem wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),

  • nabyciem usług, regulowanych art. 28b ustawy o VAT,

  • dokonaniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów,

  • świadczeniem usług dla podatników VAT-UE regulowanych art. 28b.

 

Czynny podatnik VAT co do zasady powinien dokonywać rejestracji na bieżąco.

W przypadku podmiotów zwolnionych z VAT kwestia ta wygląda nieco inaczej. Obowiązek dokonania rejestracji dla celów VAT-UE przed dokonaniem pierwszej czynności dotyczy:

  • importu usług regulowanego art. 28b ustawy o VAT,

  • wewnątrzwspólnotowego świadczenia usług,

Natomiast w przypadku wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów obowiązek rejestracji wystąpi dopiero, gdy wartość nabywanych towarów w danym roku przekroczy limit 50.000 zł.

Jak dokonać rejestracji dla celów VAT-UE?

Zarówno podmiot będący czynnym podatnikiem VAT, jak również zwolniony, rejestracji dla celów VAT-UE dokonuje na druku VAT-R. Formularz ten można pobrać w urzędzie skarbowym i wypełnić ręcznie. Jest to jedna z najczęściej stosowanych praktyk. Innym rozwiązaniem jest pobranie gotowego wzoru, dostępnego na różnego rodzaju stronach internetowych. Użytkownicy systemu wFirma.pl mogą wypełnić druk w systemie, a następnie wysłać go elektronicznie bezpośrednio do US za pomocą własnego podpisu kwalifikowanego.

Rejestracja dla celów VAT-UE przez czynnego podatnika VAT

W celu prawidłowego wypełnienia druku VAT-R dla potrzeb rejestracji do VAT-UE należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » ZGŁOSZENIE VAT-R.

rejestracja vat-ue wstecz

W części A w poz. 4 należy wskazać cel złożenia zgłoszenia. W przypadku, gdy formularz VAT-R jest składany po raz pierwszy, jako cel należy wskazać REJESTRACYJNY. Natomiast gdy jest to kolejny druk, należałoby zaznaczyć AKTUALIZACJA DANYCH.

Do poz. 5 zostaną zaciągnięte dane urzędu skarbowego, który został wskazany w systemie.

W przypadku, gdy VAT-R jest aktualizowany, w poz. 8 należy wskazać, czy zmiana wpłynęła na właściwość urzędu skarbowego czy też nie.

rejestracja vat-ue wstecz

W części B.1. system automatycznie zaciągnie dane dotyczące podmiotu (rodzaj podatnika, imię i nazwisko, PESEL/REGON oraz datę rozpoczęcia działalności/datę urodzenia). Należy także wprowadzić imiona rodziców (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę skróconą (w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną).

W części B.2. zostanie zaciągnięty adres siedziby (podatnik niebędący osobą fizyczną) lub adres zamieszkania (osoba fizyczna).

rejestracja vat-ue wstecz

Najważniejszą częścią dotyczącą rejestracji dla celów VAT-UE jest część C.3. druku VAT-R, w której czynny podatnik VAT powinien zaznaczyć poz. 65.

Dodatkowo w poz. 68 powinien wskazać przewidywaną datę rozpoczęcia dokonywania czynności wewnątrzwspólnotowych.

rejestracja vat-ue wstecz

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym. Możliwe jest bezpośrednie wysłanie formularza VAT-R do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu własnego podpisu kwalifikowanego.

Rejestracja dla celów VAT-UE podmiotu zwolnionego z VAT

Aby wypełnić druk VAT-R dla potrzeb rejestracji do VAT-UE w systemie wFirma.pl, należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ ZGŁOSZENIE VAT-R.

rejestracja vat-ue wstecz

W części B.1. system automatycznie zaciągnie dane dotyczące podmiotu (rodzaj podatnika, imię i nazwisko, PESEL/REGON oraz datę rozpoczęcia działalności/datę urodzenia). W części tej dodatkowo należy wprowadzić imiona rodziców (w przypadku osoby fizycznej) lub nazwę skróconą (w przypadku podatnika niebędącego osobą fizyczną).

W części B.2. zostanie zaciągnięty adres siedziby (podatnik niebędący osobą fizyczną) lub adres zamieszkania (osoba fizyczna).

rejestracja vat-ue wstecz

W najistotniejszej dla rejestracji dla celów VAT-UE u nievatowców jest również część C.3., gdzie podmiot zwolniony z VAT zaznacza poz. 66 i/lub poz. 67.

Dodatkowo w poz. 68 należy wskazać przewidywaną datę rozpoczęcia wykonywania czynności objętych rejestracją.

rejestracja vat-ue wstecz

Po wypełnieniu formularza należy go zapisać, wydrukować i złożyć w urzędzie skarbowym. Możliwe jest bezpośrednie wysłanie formularza VAT-R do Urzędu Skarbowego przy wykorzystaniu własnego podpisu kwalifikowanego.

Podmiot zwolniony z VAT dokonujący rejestracji dla celów VAT-UE nie traci prawa do zwolnienia z VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów