Poradnik Przedsiębiorcy

Kiedy składać informację VAT UE?

Podatnicy, przeprowadzający w swojej działalności transakcje z kontrahentami unijnymi, muszą dopełnić pewnych formalności. Pierwszą z nich jest zarejestrowanie się w urzędzie jako czynny podatnik VAT UE (nawet w przypadku przedsiębiorców korzystających ze zwolnienia z VAT). Drugą - składanie informacji VAT UE. Tutaj pojawiają się jednakże pewne wątpliwości - kiedy składać informację VAT UE?

Charakter VAT UE

Informacja VAT UE ma charakter podsumowujący. Oznacza to, że w rozumieniu przepisów nie stanowi ona deklaracji podatkowej, ale jest dokumentem sprawozdawczym, w którym podatnik wykazuje przeprowadzone w danym okresie transakcje: wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotową dostawę towarów albo też wewnątrzwspólnotową sprzedaż usług. Nie będzie z niej wynikał żaden podatek do zapłaty.

VAT UE to nie to samo co VAT 7

Przedsiębiorcy często zakładają, że do deklaracji VAT UE należy stosować takie zasady, jak podczas składania deklaracji VAT-7 bądź VAT-7K - muszą być one składane za każdy okres rozliczeniowy, nawet jeżeli są zerowe. O ile w odniesieniu do deklaracji podatkowych rzeczywiście tak jest, to już informacja podsumowująca VAT UE rządzi się nieco innymi prawami.

Kiedy składać informację VAT UE

Na deklaracji VAT-UE wykazuje się wybrane transakcje wewnątrzwspólnotowe. Zatem kiedy składać informację VAT UE? Informację VAT UE podatnik jest zobowiązany złożyć do urzędu tylko wtedy, kiedy w trakcie okresu rozliczeniowego dokonał:

  • wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT),
  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowej sprzedaży usług.

W takim przypadku obowiązują go terminy - deklaracje składane w tradycyjnej papierowej formie należy w urzędzie złożyć do 25 dnia miesiąca po miesiącu, w którym doszło do którejś z powyższych transakcji.Od stycznia 2017 roku deklaracje VAT-UE mogą być składane wyłącznie w wersji elektronicznej i wyłącznie za okresy miesięczne! Nie ma zatem możliwości wyboru kwartalnych VAT-UE.

Złożenie VAT UE nie zwalnia z innych obowiązków

Oczywiście złożenie deklaracji VAT UE nie zwalnia podatnika ze złożenia klasycznej VAT-7 czy VAT-7K, w których także wykazywany jest podatek z transakcji wewnątrzwspólnotowych. Te dokumenty należy składać nawet w przypadku, gdy są zerowe.

Podatnik musi być świadomy, że urząd ma możliwość wyrejestrowania podatnika z VAT-UE jeśli ten za 3 kolejne miesiące lub kwartał w deklaracjach VAT-7/VAT-7K nie wykazał sprzedaży lub nabycia towarów lub usług z kwotami podatku do odliczenia. Taka sytuacja może mieć również miejsce jeżeli przez okres 3 kolejnych miesięcy przedsiębiorca nie składał informacji podsumowujących VAT-UE pomimo istnienia takiego obowiązku.