0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta VAT UE - w jakich przypadkach należy ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. importu i eksportu towarów oraz eksportu usług, mają obowiązek składać informację podsumowującą VAT-UE. Informacje składane mogą być w wersji elektronicznej, w trybie miesięcznym. Informacje w nich zawarte powinny odzwierciedlać rzeczywiste transakcje. W niektórych sytuacjach konieczne będzie dokonanie korekty złożonej informacji VAT-UE. Po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji niezbędne jest również złożenie wyjaśnień odnośnie przyczyny składania korekty VAT UE. W jaki sposób powinna zostać złożona korekta VAT UE? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Informacja podsumowująca VAT-UE a korekta VAT UE

Zgodnie z przepisami ustawy o VAT, przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. z podmiotami należącymi do UE, muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji oraz jej wykazaniu na gruncie podatkowym. Jednym z podstawowych obowiązków podatników dokonujących:

  • wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowego świadczenie usług (WŚU),
  • wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów (WNT),
  • przemieszczenia towarów w procedurze magazynu typu call-off stock na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium kraju,

jest rejestracja do VAT-UE. Rejestracji do VAT-UE dokonuje się za pomocą druku VAT-R w części C.

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT:
,,Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym:

  • - powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
  • - dokonano przemieszczenia towarów lub zmiany w zakresie procedury, o których mowa w ust. 1 pkt 5.''

Art. 101 ustawy o VAT:
,,W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.''

Korekta VAT UE - kiedy jest konieczna?

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej VAT UE konieczna jest korekta VAT UE. Korekty VAT UE dokonuje podmiot, który złożył błędną informację podsumowującą.

Złożenie jej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób fizycznych autoryzacja może się odbyć za pomocą kwoty przychodu ( w przypadku wysyłki deklaracji VAT-UEK w 2023 roku to wykorzystuje się kwotę przychodu z zeznania rocznego składanego w 2021 roku) bądź podpisem kwalifikowanym. Natomiast podmiot niebędący osobą fizyczną złożenia może dokonać tylko za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Korekta VAT UE dokonywana jest na informacji podsumowującej VAT-UEK. Na druku korekty VAT UE należy uzupełnić tylko dane, w których nastąpiła zmiana. Czyli w pozycji "Było" informacji ujmujemy błędnie wprowadzone uprzednio dane, a następnie w pozycji "Jest" wskazujemy dane, które powinny zostać umieszczone zgodnie ze stanem faktycznym.

W przypadku składania korekty informacji podsumowującej do końca 2015 roku konieczne było złożenie wyjaśnień przyczyny składania korekty. Natomiast od początku 2016 roku zniesione zostało uzasadnienie dlaczego sporządzana jest korekta VAT UE.

Przykład 1.

Podatnik w informacji podsumowującej VAT UE za czerwiec 2023 wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z następującymi danymi:

  • kod kraju: DE
  • numer identyfikacyjny VAT kontrahenta: DE 1111111111
  • Kwota transakcji w zł - 5 000 zł

Miała miejsce pomyłka w numerze VAT UE kontrahenta. Prawidłowym numerem jest DE 1111234215. Wobec czego korekta VAT UE powinna zawierać następujące dane ukazane w tabeli:

 Kod krajuNumer Identyfikacyjny VAT kontrahentaKwota transakcji w zł
"Było"DEDE 11111111115 000
"Jest"DEDE 11112342155 000

W przypadku, gdy informacja podsumowująca została złożona, a doksięgowana została transakcja np. WNT, to korekta VAT UE w pozycji "Było" nie będzie zawierać danych, a w pozycji "Jest" należy wskazać dane doksięgowanej transakcji.

Korekta VAT UE w programie wFirma.pl

System wFirma.pl umożliwia sporządzenie i wysłanie informacji podsumowującej VAT-UEK. W celu jej wygenerowania należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK. W oknie, które się pojawi wybrać należy okres korekty VAT UE oraz wybrać opcję DALEJ. 

korekta vat ue

Następnie w wygenerowanym oknie należy ręcznie uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE (“było”) oraz aktualne dane (“jest”). Jeśli zapis uprzednio został skorygowany w ewidencjach to system automatycznie zaczyta dane do korekty.

korekta vat ue

Tak sporządzona korekta VAT UE może zostać wysłana do urzędu skarbowego. Wysyłki można dokonać z systemu - wystarczy zaznaczyć sporządzoną korektę i skorzystać z opcji WYŚLIJ DO URZĘDU. Po pozytywnej wysyłce przy korekcie VAT UE pojawi się zielona koperta i możliwe będzie pobranie UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów