0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Korekta VAT UE - w jakich przypadkach należy ją złożyć?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tj. importu i eksportu towarów oraz eksportu usług, mają obowiązek składać informację podsumowującą VAT-UE. Informacje składane mogą być w wersji elektronicznej, w trybie miesięcznym. Informacje w nich zawarte powinny odzwierciedlać rzeczywiste transakcje. W niektórych sytuacjach konieczne będzie dokonanie korekty złożonej informacji VAT-UE. Po stronie przedsiębiorców pojawia się pytanie, czy w takiej sytuacji niezbędne jest również złożenie wyjaśnień odnośnie przyczyny składania korekty VAT UE. W jaki sposób powinna zostać złożona korekta VAT UE? Odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Informacja podsumowująca VAT-UE a korekta VAT UE

Przedsiębiorcy dokonujący transakcji wewnątrzwspólnotowych, tzn. z podmiotami należącymi do UE, muszą pamiętać o odpowiednim udokumentowaniu takiej transakcji oraz jej wykazaniu na gruncie podatkowym. Jednym z podstawowych obowiązków podatników dokonujących:

  • wewnątrzwspólnotową dostawę towarów (WDT),
  • wewnątrzwspólnotowe świadczenie usług (WŚU),
  • wewnątrzwspólnotwe nabycie towarów (WNT)

jest rejestracja do VAT-UE. Rejestracji do VAT-UE dokonuje się za pomocą druku VAT-R w części C.

Art. 100 ust. 3 ustawy o VAT:
Informacje podsumowujące składa się za okresy miesięczne za pomocą środków komunikacji elektronicznej w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu dokonania transakcji, o których mowa w ust. 1.
Art. 101 ustawy o VAT
W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej podmiot, który złożył informację podsumowującą, jest obowiązany złożyć niezwłocznie korektę tej informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Więcej na temat obowiązku rejestracji do VAT-UE w artykule: Rejestracja i składanie informacji VAT UE.

Korekta VAT UE - kiedy jest konieczna?

Tak, więc w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek błędów w złożonej informacji podsumowującej konieczna jest korekta VAT UE. Korekty VAT UE dokonuje podmiot, który złożył błędną informację podsumowującą.

Złożenie jej odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. W przypadku osób prywatnych autoryzacja może się odbyć za pomocą kwoty przychodu ( w przypadku wysyłki deklaracji VAT-UEK w 2019 roku to wykorzystuje się kwotę przychodu z zeznania rocznego składanego w 2017 roku) bądź podpisem kwalifikowanym. Natomiast podmiot niebędący osobą fizyczną złożenia może dokonać tylko za pomocą podpisu kwalifikowanego.

Korekta VAT UE dokonywana jest na informacji VAT-UEK. Na druku korekty VAT UE należy uzupełnić tylko dane, w których nastąpiła zmiana. Czyli w pozycji "Było" informacji ujmujemy błędnie wprowadzone uprzednio dane, a następnie w pozycji "Jest" wskazujemy dane, które powinny zostać umieszczone zgodnie ze stanem faktycznym.
W przypadku składania korekty informacji podsumowującej do końca 2015 roku konieczne było złożenie wyjaśnień przyczyny składania korekty. Natomiast od początku 2016 roku zniesione zostało uzasadnienie dlaczego sporządzana jest korekta VAT UE.

Przykład 1.

Podatnik w informacji podsumowującej VAT UE za sierpień 2019 wykazał wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów z następującymi danymi:

  • kod kraju: DE
  • numer identyfikacyjny VAT kontrahenta: DE 1111111111
  • Kwota transakcji w zł - 5 000 zł

Miała miejsce pomyłka w numerze VAT UE kontrahenta. Prawidłowym numerem jest DE 1111234215. Wobec czego korekta VAT UE powinna zawierać następujące dane ukazane w tabeli:

  Kod kraju Numer Identyfikacyjny VAT kontrahenta Kwota transakcji w zł
"Było" DE DE 1111111111 5 000
"Jest" DE DE 1111234215 5 000

W przypadku gdy informacja podsumowująca została złożona a doksięgowana została transakcja np. WNT, to korekta VAT UE w pozycji "Było" nie będzie zawierać danych, a w pozycji "Jest" należy wskazać dane doksięgowanej transakcji.

Korekta VAT UE w programie wfirma.pl

W systemie wfirma.pl w pakiecie "Księgowość online" oraz "Księgowość online + magazyn" możliwa jest korekta VAT UE. W celu jej wygenerowania należy przejść do zakładki: START » PODATKI » PODATEK VAT » DODAJ DEKLARACJĘ » INFORMACJA VAT UEK. W oknie, które się pojawi wybrać należy okres korekty VAT UE oraz wybrać opcję DALEJ. 

korekta vat ue - w systemie wfirma.pl

Następnie w wygenerowanym oknie należy ręcznie uzupełnić dane dotyczące transakcji wewnątrzwspólnotowych wykazanych w pierwotnej deklaracji VAT-UE (“było”) oraz aktualne dane (“jest”). Jeśli zapis uprzednio został skorygowany w ewidencjach to system automatycznie zaczyta dane do korekty.

korekta vat ue - jak uzupełnić?

Tak sporządzona korekta VAT UE może zostać wysłana do urzędu skarbowego. Wysyłki można dokonać z systemu - wystarczy zaznaczyć sporządzoną korektę i skorzystać z opcji WYŚLIJ/EKSPORTUJ » WYŚLIJ DO URZĘDU. Po pozytywnej wysyłce przy korekcie VAT UE pojawi się zielona koperta i możliwe będzie pobranie UPO.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów