0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Rejestracja w CRPA, czyli w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych - jak jej dokonać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Ustawodawca 1 lutego 2021 roku utworzył Centralny Rejestr Podmiotów Akcyzowych. Zastąpił on dotychczasowe rejestry prowadzone przez naczelników urzędów skarbowych właściwych w sprawach akcyzy. Dokonać rejestracji będą musiały zarówno nowe podmioty rejestrujące się jako podatnicy akcyzy, jak i te, które już dokonały rejestracji. Tym samym wszyscy podatnicy akcyzy będą zobligowani do rejestracji w nowym rejestrze. Sprawdźmy, jak powinna przebiegać rejestracja w CRPA!

Kto rejestruje się do CRPA?

Poniżej szczegółowo opiszemy, kto musi rejestrować się do CRPA. Wpisu do rejestru muszą dokonać podmioty prowadzące działalność gospodarczą, zamierzający:

 • wykonywać czynności podlegające opodatkowaniu akcyzą;

 • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy, opodatkowanych zerową stawką akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

 • wykonywać czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie;

 • dokonywać nabycia wewnątrzwspólnotowego alkoholu etylowego całkowicie skażonego środkiem skażającym dopuszczonym we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej lub dodatkowymi środkami skażającymi dopuszczonymi przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, w którym skażenie następuje, na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22 listopada 1993 roku w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego.

Ponadto rejestracji muszą dokonać podmioty nieprowadzące działalności gospodarczej, niebędące osobą fizyczną, zamierzające zużywać wyroby akcyzowe, o których mowa w art. 32 ust. 1 pkt 1–3 ustawy o akcyzie, np. gaz do celów opałowych. Dotyczy to także podmiotów, które zajmują się niszczeniem wyrobów akcyzowych wysyłanych poza procedurą zawieszenia akcyzy (patrz art. 32 ust. 4 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym). Podmiot w ramach prowadzonej działalności gospodarczej prowadzi miejsce niszczenia wyrobów akcyzowych spełniające warunki niszczenia wyrobów na podstawie przepisów odrębnych, do którego są wysyłane poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy wyroby akcyzowe objęte zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie, w przypadku, o którym mowa w art. 32 ust. 4 pkt 1a ustawy o podatku akcyzowym. Rejestracji dokonuje także podmiot, który zamierza prowadzić działalność gospodarczą jako pośredniczący podmiot węglowy czy pośredniczący podmiot gazowy, a także podmiot, który został wyznaczony jako podmiot reprezentujący.

Rejestracja w CRPA - gdzie składamy zgłoszenie?

Zgłoszenia rejestracyjne do CRPA (również przyszłe aktualizacje i zaprzestania działalności) składa się do właściwego dyrektora Izby Administracji Skarbowej, tj. Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poprzez elektroniczną Platformę Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych zwaną PUESC.

Portal PUESC znajdziemy pod adresem https://www-2.puesc.gov.pl/.

Zgłoszenia rejestracyjne do CRPA składa się do Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Poznaniu poprzez portal PUESC, który jest wyznaczonym organem.

Założenie konta na PUESC

Na wstępie musimy dokonać rejestracji własnej osoby fizycznej jako użytkownika, czyli uzyskać tzw. pełną rejestrację. 

Abyśmy mogli się zarejestrować na PUESC, należy po uruchomieniu tego portalu w przeglądarce internetowej nacisnąć znajdujący się w prawym górnym rogu przycisk o nazwie „+ Załóż konto”.

W wielu przypadkach podatnicy już korzystali z PUESC. W razie braku pełnej rejestracji muszą oni po rejestracji dokonać zmiany swojego statusu poprzez rejestrację osoby fizycznej. 

Zakres uprawnień

Po dokonaniu rejestracji musimy określić zakres uprawnień. W polu po rejestracji będziemy mieli dwa zakresy:

 • podstawowy zakres uprawnień,

 • rozszerzony zakres uprawnień.

W naszym przypadku należy wybrać rozszerzony zakres uprawnień. Uprawnia on bowiem do zarejestrowania podmiotu i podpisywania różnorodnych oświadczeń w imieniu swoim czy podmiotu, który reprezentujemy.

Dane kontaktowe i cel rejestracji

W następnym kroku należy wpisać dane kontaktowe. W polu „Dane kontaktowe” wpisujemy:

 • nasz adres,

 • numer telefonu kontaktowego,

 • adres e-mail do korespondencji (domyślnie podpowiadany jest e-mail z poprzedniego ekranu),

 • adres ePUAP.

W kolejnym ekranie „Cel rejestracji” mamy do wyboru poniższe opcje:

 1. „Chcę powiązać się z firmą, żeby wysyłać: * zgłoszenia celne, * intrastat, * deklaracje akcyzowe, * zgłoszenia SENT, * e-DD, * wnioski i inne dokumenty”;

 2. „Chcę podać miejsce zużywania gazu zwolnionego od akcyzy”;

 3. „Chcę uzyskać lub podać specjalny numer w celu złożenia wniosku dot. naruszenia praw własności intelektualnej”.

Jeśli dokonujemy rejestracji podmiotu w CRPA, wybieramy opcję nr 1.

RODO i oświadczenia

Po wybraniu celu musimy zatwierdzić klauzulę RODO. Następnie zatwierdzamy oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie fałszywych danych, o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych i o akceptacji regulaminu zakładania profilu. Jeśli wybraliśmy opcję nr 1, to pojawia się dodatkowe oświadczenie, że zamierzamy zarejestrować podmiot na PUESC. Po tym kroku system pokazuje nam skróconą treść naszego wniosku i daje do wyboru dwie opcje:

 • podpisania wniosku,

 • wysłania go bez podpisu.

Wniosek podpisujemy podpisem kwalifikowanym lub profilem zaufanym. Ten krok kończy rejestrację. W jej wyniku nadawany jest tzw. numer IDSISC, czyli nasz numer systemowy.

Rejestracja w CRPA

Jak to opisaliśmy, pierwszy etap jest stosunkowo trudny. Abyśmy mogli dokonać rejestracji, musimy naszą osobę powiązać z podmiotem, który rejestrujemy. Gdy już tego dokonamy, możemy przejść do rejestracji. 

Sama rejestracja jest wyjątkowo prosta. Tutaj system podpowie nam wszystko w kwestii tego, jak mamy wypełnić poszczególne pola. W przypadku, gdy już korzystaliśmy z portalu, system wyświetli nam nasze dane w celu ich potwierdzenia. 

Szczegółowy zakres danych, które musimy podać przy rejestracji, określa Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie szczegółowego zakresu danych, które powinny być zawarte w dokumentach związanych z rejestracją w zakresie podatku akcyzowego.

Podsumowując, sama rejestracja w CRPA jest intuicyjna i dość prosta. Jednak aby do niej doszło, musimy poprawnie założyć konto na PUESC. Założenie konta może być dla wielu podatników trudne.

 

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów