0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Roczne stawki amortyzacyjne - 2009

Wielkość tekstu:

Roczne stawki amortyzacyjne dla poszczególnych kategorii i rodzajów środków trwałych zostały określone w załączniku nr 1 do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Jakie stawki obowiązują w 2009 roku? Odpowiedź znajdziesz w poniżej!

 

Pozycja

Stawka

%

Symbol KŚT

(grupa lub

podgrupa,

lub rodzaj)

Nazwa środków trwałych

1

2

3

4

01

1,5

11

Budynki mieszkalne

122

Lokale mieszkalne

2,5

10

Budynki niemieszkalne

110

Z rodzaju 110 placówki opiekuńczo-wychowawcze, domy opieki społecznej bez opieki medycznej

121

Lokale niemieszkalne

4,5

102

Podziemne garaże i zadaszone parkingi oraz budynki kontroli ruchu powietrznego (wieże)

104

Zbiorniki, silosy oraz magazyny podziemne, zbiorniki i komory podziemne (z wyłączeniem budynków magazynowych i naziemnych)

10

103

Kioski towarowe o kubaturze poniżej 500 m3

- trwale związane z gruntem

109

Domki kempingowe, budynki zastępcze

- trwale związane z gruntem

010

Plantacje wikliny

02

2,5

224

Budowle wodne, z wyjątkiem melioracji, doków stałych zalądowionych, wałów i grobli

21

Budowle sklasyfikowane jako budowle do uzdatniania wód, z wyjątkiem studni wierconych

290

Budowle sportowe i rekreacyjne, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

291

Wieże przeciwpożarowe

225

Melioracje podstawowe

226

Melioracje szczegółowe

4,5

2

Obiekty inżynierii lądowej i wodnej, z wyłączeniem ogrodów i parków publicznych, skwerów, ogrodów botanicznych i zoologicznych

10

211

Przewody sieci technologicznych wewnątrzzakładowych

221

Urządzenia zabezpieczające ruch pociągów

14

202

Z rodzaju 202 wieże ekstrakcyjne

20

200

Z rodzaju 200 wieże wiertnicze, wieżomaszty

03

7

3

Kotły i maszyny energetyczne

14

323

Silniki spalinowe na paliwo lekkie

324

Silniki spalinowe na paliwo ciężkie

325

Silniki spalinowe na paliwo gazowe

326

Silniki powietrzne

343

Z rodzaju 343 zespoły elektroenergetyczne przenośne z silnikami spalinowymi na paliwo lekkie

344

Zespoły elektroenergetyczne z silnikami spalinowymi na paliwo ciężkie

349

Reaktory jądrowe

04

7

431

431-0 filtry (prasy) błotniarki

431-4 cedzidła mechaniczne

450

Piece do przerobu surowców (z wyjątkiem 450-50 piece do przerobu surowca wielokomorowe)

451

Piece do przetwarzania paliw (z wyjątkiem 451-0 piece koksownicze)

454

Piece do wypalania tunelowe

475

Aparaty bębnowe

477

Suszarki komorowe: 477-0 do 4 oraz 477-6 do 8

10

4

Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania

14

41

Obrabiarki do metali

44

Maszyny i urządzenia do przetłaczania i sprężania cieczy i gazów

46

Aparaty do wymiany ciepła (z wyjątkiem rodzaju 465 i 469-0)

47

Maszyny, urządzenia i aparaty do operacji i procesów materiałowych (z wyjątkiem rodzaju 474,475,477-0 do 4 i 6-8 oraz 479-0)

18

449

Z rodzaju 449-90 urządzenia dystrybucyjne do benzyny i olejów elektryczne i przepływomierze składowe do cieczy i paliw płynnych

465

Z rodzaju 465 wymienniki płynów obiegowych przy produkcji sody

469

469-0 chłodnice odmulin i prób kołowych rozkładni gazu

474

Kolumny nitracyjne i denitracyjne

479

479-0 odbieralnice hydrauliczne rozkładni gazu

481

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem chemicznym i elektrogalwanicznym

  

482

Aparaty i urządzenia do powierzchniowej obróbki metali sposobem cieplnym

484

484-0 urządzenia do spawania i napawania łukowego w ochronie gazów oraz do spawania i napawania plazmowego

Z rodzaju 484-1 wytwornice acetylenowe przenośne wysokiego ciśnienia,

484-3 zgrzewarki oporowe i tarcicowe

Z rodzaju 484-6 urządzenia do metalizacji natryskowej i do natryskiwania tworzywami sztucznymi

490

Maszyny i urządzenia do przygotowywania maszynowych nośników danych oraz maszyny analityczne

492

Samodzielne urządzenia do automatycznej regulacji i sterowania procesami

493

Z rodzaju 493 roboty przemysłowe

20

434

434-01 maszyny do zamykania słoi

Z rodzaju 434-02 maszyny do zamykania puszek

465

Wymienniki przeponowe rurowe sklasyfikowane jako chłodnice kwasu siarkowego

30

491

Zespoły komputerowe

05

7

506

506-1 i 506-2 aparaty do rektyfikacji powietrza

507

507-2 i 507-3 krystalizatory

507-4 komory potne

548

548-0 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji materiału zecerskiego

583

583-0 koparki i zwałowarki w kopalniach odkrywkowych węgla

583-1 koparki w piaskowniach przemysłu węglowego

10

512

Maszyny i urządzenia do eksploatacji otworów wiertniczych

513

Maszyny i urządzenia do przeróbki mechanicznej rud i węgla

514

514-0 maszyny i urządzenia aglomerowni

514-1 maszyny i urządzenia wielkopiecowe

514-2 maszyny i urządzenia hutnicze stalowni

Z rodzaju 514-3 do 6 nożyce hutnicze do cięcia na gorąco, tabor hutniczy, walcowniczy

514-9 inne maszyny, urządzenia i aparaty hutnicze

520

Z rodzaju 520 maszyny i urządzenia przemysłu kamieniarskiego:

520-0 i 520-1 traki ramowe i tarczowe

520-2 cyrkulaki

520-3 szlifierki

520-4 tokarki i wiertarki do kamienia

520-5 kombajny do robót przygotowawczych

523

Maszyny i urządzenia przemysłu cementowego

525

525-31 autoklawy

529

Z rodzaju 529 maszyny i urządzenia do produkcji materiałów budowlanych:

529-81 do produkcji elementów z lastryko

529-82 do produkcji sztucznego kamienia

56

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów rolnych

582

Z rodzaju 582-1 pojemniki do bitumu stalowe powyżej 20.000 l pojemności oraz z rodzaju 582-2 odśnieżarki o mocy silników powyżej 120 KM

 

14

50

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu chemicznego

517

Maszyny i urządzenia torfiarskie

52

Maszyny dla przemysłu surowców mineralnych

53

Maszyny do produkcji wyrobów z metali i tworzyw sztucznych

54

Maszyny, urządzenia i aparaty do obróbki i przerobu drewna, produkcji wyrobów z drewna oraz maszyny i aparaty papiernicze i poligraficzne

55

Maszyny i urządzenia do produkcji wyrobów włókienniczych i odzieżowych oraz do obróbki skóry i produkcji z niej

561

561-6 maszyny, urządzenia i aparaty do produkcji napoi

568

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłu piekarniczego (z wyjątkiem 568-40 do 48)

57

Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych

59

Maszyny, urządzenia i narzędzia rolnicze i gospodarki leśnej

18

505

505-1 piece prażalnicze fluidezyjne

51

Maszyny, urządzenia i aparaty wiertnicze, górnicze, gazownicze, odlewnicze, torfiarskie oraz geodezyjne i kartograficzne

58

Maszyny do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

20

506

506-3 odgazowywacze

510

Maszyny i urządzenia wiertnicze

511

Obudowy zmechanizowane

518

Z rodzaju 518 aparaty i urządzenia do:

518-01 pomiarów magnetycznych

518-02 pomiarów geologicznych

518-03 pomiarów sejsmicznych i radiometrycznych

518-1 elektrycznego profilowania odwiertów, karotażu gazowego, perforacji otworów wiertniczych

535

Z rodzaju 535-0 aparaty specjalne do wytwarzania kwasu wolframowego i maszyny do redukcyjnych, próżniowych i specjalnych wytopów metali

Z rodzaju 535-1 maszyny do produkcji węglanów i past emulsyjnych

Z rodzaju 535-7 urządzenia do produkcji półprzewodników

579

579-000 dystrybutory

579-003 młynki młotkowe

579-01 maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych na mąkę pastewną i tłuszcze utylizacyjne

579-09 inne maszyny i urządzenia do przerobu odpadów zwierzęcych

580

Maszyny do robót ziemnych i fundamentowych

581

Maszyny do robót budowlanych

582

582-3 szczotki mechaniczne i osprzęt do utrzymania dróg

25

501

501-0 aparaty szklane i porcelanowe do destylacji

501-1 porcelanowe młyny kulowe

511

Maszyny górnicze, z wyłączeniem obudów zmechanizowanych

524

Z rodzaju 524 piece do topienia żużla wielkopiecowego i bazaltu

571

571-8 autoklawy do hydrolizy

571-30 i 571-31 neutralizatory stalowe oraz neutralizatory i hydrolizatory betonowe lub murowane

581

581-2 wibratory

581-4 wibromłoty oraz z rodzaju 581-3 zacieraczki do tynku

06

4,5

600

Zbiorniki naziemne ceglane

601

Zbiorniki naziemne betonowe (z wyjątkiem z wykładziną chemoodporną dla kwasu ponitracyjnego)

623

623-7 urządzenia telefoniczne systemów nośnych na liniach WN

641

Z rodzaju 641-7 wyciągi kopalniane (bez wyciągów przy głębieniu szybów)

648

Towarowe kolejki linowe i dźwignie linowe

657

Akumulatory hydrauliczne

660

Wagi pojazdowe, wagonowe i inne wbudowane

10

6

Urządzenia techniczne

18

61

Z podgrupy 61 urządzenia rozdzielcze i aparatura energii elektrycznej przewoźna

641

Dźwigniki, wciągarki i wciągniki przejezdne oraz nieprzejezdne, kołowroty, wyciągniki (z wyjątkiem rodzaju 641-63 oraz z rodzaju 641-7 wyciągniki kopalniane łącznie z wyciągami przy głębieniu szybów, a także wyciągi kolei i kolejek linowych)

662

662-1 projektory przenośne 16 mm i 35 mm

681

Kontenery

20

629

Telefony komórkowe

669

Kasy fiskalne i rejestrujące (z wyjątkiem zaliczonych do poz. 04 - zespoły komputerowe)

633

Baterie akumulatorów elektrycznych stacjonarnych

634

Baterie akumulatorów elektrycznych zasadowych

662

662-5 ekrany kinowe

644

644-0 do 4 przenośniki w kopalniach i zakładach przetwórczych rud i węgla

664

Z rodzaju 664 urządzenia do przeprowadzania badań technicznych

25

644

644-0 przenośniki zgrzebłowe ciężkie i lekkie

07

7

70

Kolejowy tabor szynowy naziemny

71

Kolejowy tabor szynowy podziemny

72

Tramwajowy tabor szynowy

73

Pozostały tabor szynowy naziemny

77

Tabor pływający

14

700

700-7 drezyny i przyczepy do drezyn

710

710-01 lokomotywy akumulatorowe

710-02 i 710-03 lokomotywy ognioszczelne i typu "Karlik"

710-10 do 14 wozy kopalniane

770

770-13 kontenerowce

773

773-1010 wodoloty

780

Samoloty

781

Śmigłowce

743

Samochody specjalne

745

Z rodzaju 745 trolejbusy i samochody ciężarowe o napędzie elektrycznym

746

Ciągniki

747

Naczepy

  

748

Przyczepy

76

Pozostały tabor bezszynowy (wózki jezdniowe akumulatorowe, widłowe i inne wózki jezdniowe)

18

745

Z rodzaju 745 pozostałe samochody o napędzie elektrycznym

783

Balony

788

Inne środki transportu lotniczego

79

Środki transportu pozostałe

20

740

Motocykle, przyczepy i wózki motocyklowe

741

Samochody osobowe

742

Samochody ciężarowe

744

Autobusy i autokary

782

Szybowce

08

10

805

Z rodzaju 805 wyposażenie kin, teatrów, placówek kulturalno-oświatowych oraz instrumenty muzyczne

806

Kioski, budki, baraki, domki kempingowe - niezwiązane trwale z gruntem

14

803

803-0 do 1 maszyny biurowe

803-30 dalekopisy do maszyn matematycznych

20

8

Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie

25

801

801-0 elektroniczna aparatura kontrolno-pomiarowa do przeprowadzania badań laboratoryjnych

802

802-0 aparaty i sprzęt do hydro- i mechanoterapii

804

Z rodzaju 804 wyposażenie cyrkowe

 

Wyżej wymienione grupy środków trwałych zgodnie z Klasyfikacją Środków Trwałych dzielą się na podgrupy oznaczone symbolami dwucyfrowymi. Wprowadzono również trzeci szczebel podziału, który oznaczony jest symbolami trzycyfrowymi.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów