0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skarga kasacyjna w postępowaniu cywilnym – jak i kiedy z niej skorzystać?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Od wyroku sądu I instancji możesz wnieść apelację. A co, jeśli nie zgadzasz się z prawomocnym wyrokiem sądu II instancji? Możesz się od niego odwołać, wnosząc skargę kasacyjną. Z tego artykułu dowiesz się, jak działa skarga kasacyjna, kto może o nią wnieść i w jakich przypadkach przysługuje. Przedsiębiorco! Przeczytaj, by wiedzieć, jakie masz prawa.

Skarga kasacyjna – definicja i kto może ją wnieść

Skarga kasacyjna ma zastosowanie w sprawach z zakresu prawa majątkowego, prawa pracy i ubezpieczeń społecznych. Jest to środek zaskarżenia w postępowaniu cywilnym, który ma charakter szczególny. Podstawą prawną skargi kasacyjnej jest dział Va Kodeksu postępowania cywilnego.

Skargę kasacyjną może sporządzić jedynie profesjonalista! Może to być radca prawny, adwokat, rzecznik patentowy (gdy sprawa dotyczy własności przemysłowej). Reprezentantem przed Sądem Najwyższym również może być jedynie profesjonalista. Ty sam nie możesz dochodzić w tej sytuacji swoich praw, musisz skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

W odróżnieniu od apelacji czy zażalenia, skarga kasacyjna przysługuje tylko do prawomocnych wyroków i postanowień (tam, gdzie nie można skorzystać ze zwykłych środków zaskarżenia). Co to oznacza? Jeśli przegrałeś w sądzie I instancji, a Twój pozew został odrzucony lub sprawę umorzono, a sąd II instancji pomimo odwołań utrzymał w mocy pierwotny wyrok, to jako strona przegrywająca masz prawo do wniesienia skargi kasacyjnej do Sądu Najwyższego. Musisz to zrobić za pośrednictwem sądu, który wydał prawomocne orzeczenie w Twojej sprawie. Masz na to tylko 60 dni, licząc od dnia doręczenia stronie skarżącej postanowienia uzupełnionego o uzasadnienie lub odpisu wyroku. Spóźnienie może oznaczać odrzucenie wniosku o skargę kasacyjną.

Kto może wnieść skargę kasacyjną?

Zgodnie z prawem o skargę kasacyjną może wnieść:

  • strona, która nie zgadza się zapadłym wyrokiem sądu II instancji,
  • Prokurator Generalny,
  • Rzecznik Praw Obywatelskich,
  • Rzecznik Praw Dziecka

Jeśli strona wniesie skargę kasacyjną, to pozostałe wymienione powyżej organy nie mogą już skarżyć tego postanowienia lub wyroku w tym zakresie.

Kiedy i na jakiej podstawie przysługuje skarga kasacyjna?

Skarga kasacyjna ma zastosowanie w sprawach, gdy:

  • wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 50 000 zł (dotyczy przedmiotu, a nie sporu np. wartość sporu to 80 000 zł, sąd zasądza przedsiębiorcy 31 000 zł, a więc wartość przedmiotu zaskarżenia wynosi 49 000 zł – skarga kasacyjna nie przysługuje),
  • wartość przedmiotu zaskarżenia jest wyższa niż 10 000 zł i sprawa dotyczy prawa pracy i ubezpieczeń społecznych,
  • sprawa dotyczy przyznania albo wstrzymania renty lub emerytury – wartość przedmiotu zaskarżenia nie ma znaczenia w tym przypadku,
  • przedmiotem sprawy jest obowiązkowe objęcie ubezpieczeniem społecznym – wartość nie gra roli,
  • sprawa dotyczy odszkodowania z powodu wyrządzenia szkody poprzez wydanie niezgodnego z prawem prawomocnego orzeczenia – wartość nie ma znaczenia.

Podstawą do złożenia skargi kasacyjnej może być naruszenie prawa materialnego np. poprzez nieprawidłową interpretację prawa materialnego, niezastosowanie odpowiednich przepisów tego prawa w sprawie, które mogły mieć znaczenie dla końcowego wyroku. Drugą podstawą jest naruszenie przepisów samego postępowania – uchybienia, pominięcie wnioskowanego dowodu itp., które mogły mieć znaczenie dla toku postępowania i końcowego orzeczenia.
Uwaga! Skarga kasacyjna nie może zarzucać sądowi błędu w ustaleniach faktycznych (np. co się wydarzyło) lub błędnej oceny materiału dowodowego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów