0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Skrócony termin zwrotu podatku VAT - co uległo zmianie?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Podatnicy prowadzący działalność gospodarczą będący czynnymi podatnikami VAT mają możliwość ubiegania się o zwrot podatku podatku VAT. W 2017 roku nastąpiły zmiany w stosunku do najkrótszego możliwego terminu zwrotu podatku VAT na konto bankowe podatnika. Jak zatem przepisy regulują skrócony termin zwrotu podatku VAT?

Terminy zwrotu podatku VAT

Podatnicy ubiegający się o zwrot podatku VAT mają możliwość wyboru 3 terminów zwrotu:

 1. 25 dni – przyspieszony termin zwrotu podatku VAT znajduje zastosowanie wówczas, gdy wszystkie faktury zostały opłacone do dnia złożenia deklaracji,

 2. 60 dni – standardowy  termin zwrotu podatku VAT dla którego nie jest wymagane aby wszystkie faktury były opłacone,

 3. 180 dni – wydłużony termin zwrotu podatku VAT z którego należy skorzystać, gdy podatnik nie wykazał sprzedaży za okres którego dotyczy zwrot podatku, natomiast wykazał podatek VAT naliczony
  z  dokonanych zakupów tym okresie.

Zwrot podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni

Do końca 2016 roku podatnik ubiegający się o zwrot podatku VAT mógł skorzystać ze skróconego terminu 25 dni pod warunkiem, że kwota podatku VAT naliczonego wykazana w deklaracji VAT dotyczyła:

 1. faktur zakupu, które zostały zapłacone w całości,

 2. opłaconych dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji organu celnego o określeniu podatku w prawidłowej wysokości (jeśli wystąpiły),

 3. wykazanych kwot podatku należnego z tytułu wystąpienia importu towarów rozliczanego zgodnie z procedurą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług lub dostawy towarów z zastosowaniem mechanizmu odwrotnego obciążenia.

Skrócony termin zwrotu podatku VAT w 2017 roku

W związku z znowelizowanym art. 87 ustawy o VAT podatnik, który chce uzyskać zwrot podatku VAT
w terminie 25 dni od daty złożenia deklaracji VAT (wniosku o zwrot różnicy pomiędzy podatkiem należnym a naliczonym) jest zobligowany do spełnienia poniższych warunków:

 1. łączna kwota podatku naliczonego wykazana w deklaracji VAT wynika z:

  1. faktur dokumentujących zakup towarów lub usług, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  2. faktur (innych niż uregulowanych za pomocą rachunku bankowego lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej) dokumentujących należności z tytułu zakupów towarów i usług, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

  3. dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji organu celnego o określeniu podatku
   w prawidłowej wysokości i zostały przez podatnika zapłacone (jeśli oczywiście tego typu transakcje wystąpiły w danym okresie rozliczeniowym, za który podatnik zgłasza wniosek o zwrot VAT),

  4. importu towarów rozliczanego zgodnie procedurą uproszczoną, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

  - z powyższych kwot wyłącza się kwotę podatku naliczonego lub kwotę różnicy podatku należnego i naliczonego nierozliczną w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanych w deklaracji.

 2. kwota podatku naliczonego lub kwota różnicy podatku należnego i naliczonego  nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3.000 zł,

 3. podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 4. podatnik przez kolejne 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot w terminie 25 dni:

  1. był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  2. składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT-7 lub VAT-7K.

Dodatkowa weryfikacja i wydłużenie terminu zwrotu podatku VAT

Należy pamiętać również, iż urząd skarbowy dokonując czynności sprawdzających (w ramach złożonego wniosku o zwrot podatku VAT)  dokumentów zakupu i sprzedaży wraz z płatnościami może zastosować dodatkową weryfikację, skutkującą przedłużeniem terminu zwrotu podatku VAT do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika.

Jeżeli w wyniku czynności przedłużającego się postępowania okaże się, że dany zwrot jest w całości zasadny, wówczas urząd skarbowy wypłaci zwrot podatku VAT z odsetkami,

Urząd skarbowy może dokonać zwrotu podatku VAT na wniosek podatnika w przedłużającym się postępowaniu ale podatnik musi taki wniosek złożyć w terminie 13 dni przed upływem podstawowego terminu zwrotu podatku VAT oraz dokonać zabezpieczenia majątkowego w kwocie odpowiadającej wnioskowanej sumy zwrotu podatku VAT.

W toku weryfikacji zasadności zwrotu podatku VAT urząd skarbowy może porównać rozliczenie podatnika
z rozliczeniami innych podmiotów biorących udział w obrocie towarami lub usługami, będącymi przedmiotem rozliczenia podatnika w wyniku czego sprawdzi zgodność tych rozliczeń z faktycznym przebiegiem transakcji.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów