0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Ubiegasz się o zwrot VAT? Pamiętaj, że możesz zostać skontrolowany!

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Co do zasady termin, w którym przysługuje zwrot VAT, wynosi 60 dni. Procedura ta jest zwykle wydłużana przez urzędy skarbowe, które zazwyczaj dokonują wypłaty w ostatniej chwili. Ponadto firmy, które ubiegają się o zwrot VAT, są baczniej obserwowane i kontrolowane przez urzędników. Najczęściej podawanym powodem takich kontroli jest nie najlepsza kondycja finansowa budżetu państwa i wydaje się, iż w tym należy upatrywać przyczyny wzmożonego sprawdzania podmiotów ubiegających się o zwrot podatku od towarów i usług. Dodatkowo w 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która znacząco utrudniła możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

Zwrot VAT - jakie są terminy?

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane na początku, zasadniczy termin zwrotu podatku VAT stanowi 60 dni od momentu złożenia deklaracji rozliczeniowej. W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów ani zastosowana stawka przy sprzedaży towarów lub usług. Natomiast jak wynika z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT: Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać również z przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni. W takim wypadku należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Co ważne, należy podkreślić, że w tym zakresie obowiązuje obecnie nowelizacja ustawy o VAT.

W związku z tym, aby skrócenie terminu zwrotu VAT było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali żadnej czynności opodatkowanej, ale dokonali zakupów objętych podatkiem naliczonym również mają prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W tym wypadku zwrot VAT nastąpi jednak w terminie przedłużonym, czyli 180 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej.

Kontrola u ubiegających się o zwrot VAT

Organy podatkowe w ostatnim czasie dość często dokonują kontroli podmiotów, które ubiegają się o zwrot nadpłaconego podatku VAT. Sprawdzane są wszelkie okoliczności, jak chociażby to, czy przedsiębiorcy faktycznie przysługuje prawo do zwrotu VAT, czyli czy spełnił wszystkie warunki oraz czy transakcja w rzeczywistości miała miejsce.  

Często dochodzi również do tzw. kontroli krzyżowych, które polegają na tym, że organy kontroli skarbowej wymiennie kontrolują przedsiębiorców. Można więc zaryzykować twierdzenie, że jest to celowa praktyka, której głównym celem jest opóźnienie terminu wypłaty nadwyżki podatku.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów