Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Ubiegasz się o zwrot VAT? Pamiętaj, że możesz zostać skontrolowany!

Co do zasady termin, w którym przysługuje zwrot VAT, wynosi 60 dni. Procedura ta jest zwykle wydłużana przez urzędy skarbowe, które zazwyczaj dokonują wypłaty w ostatniej chwili. Ponadto firmy, które ubiegają się o zwrot VAT, są baczniej obserwowane i kontrolowane przez urzędników. Najczęściej podawanym powodem takich kontroli jest nie najlepsza kondycja finansowa budżetu państwa i wydaje się, iż w tym należy upatrywać przyczyny wzmożonego sprawdzania podmiotów ubiegających się o zwrot podatku od towarów i usług. Dodatkowo w 2017 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw, która znacząco utrudniła możliwość uzyskania zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni.

Zwrot VAT - jakie są terminy?

Zgodnie z tym, co zostało wspomniane na początku, zasadniczy termin zwrotu podatku VAT stanowi 60 dni od momentu złożenia deklaracji rozliczeniowej. W tym przypadku nie ma znaczenia rodzaj dokonywanych zakupów ani zastosowana stawka przy sprzedaży towarów lub usług. Natomiast jak wynika z art. 87 ust. 2 ustawy o VAT: Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.

Przedsiębiorcy mogą jednak skorzystać również z przyspieszonego zwrotu VAT w terminie 25 dni. W takim wypadku należy pamiętać o spełnieniu kilku warunków określonych w art. 87 ust. 6 ustawy o VAT. Co ważne, należy podkreślić, że w tym zakresie obowiązuje obecnie nowelizacja ustawy o VAT.

W związku z tym, aby skrócenie terminu zwrotu VAT było możliwe, muszą zostać spełnione łącznie następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczonej w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazanej w deklaracji, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż wymienione w lit. a, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15.000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, o których mowa w ust. 2,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu, za który występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Podatnicy, którzy w danym okresie rozliczeniowym nie wykonywali żadnej czynności opodatkowanej, ale dokonali zakupów objętych podatkiem naliczonym również mają prawo do zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym. W tym wypadku zwrot VAT nastąpi jednak w terminie przedłużonym, czyli 180 dni od momentu złożenia deklaracji podatkowej.