Poradnik Przedsiębiorcy

Powered by

wFirma.pl

Poznaj
niezbędne narzędzia
do zarządzania
Twoją firmą!

Dostępne
na wszystkie
platformy

Apple Windows Android BlackBerry

Korekty faktur a zwrot nadwyżki VAT

Korekty faktur, a skrócony termin zwrotu VAT

Najważniejszym kryterium uprawniającym do skorzystania ze skróconego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym są w całości i terminowo opłacone faktury. Dlatego też późniejsze pozyskanie korekty faktury do faktury wykazanej jako podstawa ubiega się o zwrot w terminie przyspieszonym, nie powinno mieć wpływu na prawo do niego. Przecież podatnik nie jest w stanie przewidzieć, czy faktury korygujące wystąpią w przyszłości. Co więcej, fakturę korygującą powinno się po prostu rozliczać za okres, w którym się ją otrzymało.

Natomiast jeśli podatnik posiada nieopłacone w danym okresie faktury, to ma prawo do uwzględnienia ich przy rozliczeniu w następnym okresie. W ten sposób zachowa prawo do przyspieszonego terminu zwrotu VAT, przy czym nadwyżka podatku naliczonego nad należnym będzie mniejsza. Jednak przed podjęciem tej decyzji należy zachować szczególną ostrożność, gdyż niestety może okazać się, że w następnym okresie rozliczeniowym podatek należny będzie dużo wyższy od naliczonego.

Ponadto nie ma znaczenia, czy należności zostaną zapłacone bezpośrednio podatnikowi wystawiającemu fakturę czy też w postaci kompensaty. Dlatego też sposób regulowania należności jest dowolny. W związku z tym nie ma podstaw prawnych do tego, by kompensata pozbawiała podatnika prawa do skróconego terminu zwrotu podatku VAT. Jednak należy pamiętać o ograniczeniu gotówkowym do 15.000 euro. W tym wypadku niektóre sądy nie akceptują kompensaty jako formy spłaty, ograniczając podatnika jedynie do przelewu bankowego. I niestety jeśli podatnik nie dostosuje się do tego wymogu, zostanie pozbawiony możliwości ubiega się o krótszy termin zwrotu.

Korekty podatku należnego, a zwrot nadwyżki VAT

Podatnik ma prawo do zwrotu w terminie 60 dni na rachunek bankowy nadwyżki podatku naliczonego nad należnym będącej rezultatem korekty podatku należnego i przy uwzględnieniu powiększenia zwrotu o podatek naliczony od zakupów zrealizowanych w danym okresie rozliczeniowym.

Zatem suma podatku należnego oznaczonego znakiem (-) (wynikająca z korekty faktur dokumentujących zwrot towarów) wraz z podatkiem naliczonym od zakupów dokonanych w danym okresie rozliczeniowym stanowi nadwyżkę podatku naliczonego nad podatkiem należnym. Przy czym należy pamiętać, że suma kwot podatku należnego ze znakiem (-) powinna być wyższa od sumy kwot podatku należnego wynikającego ze sprzedaży w danym okresie rozliczeniowym.

Jednak w takiej sytuacji, zgodnie z przepisem art. 87 ust. 2 ustawy, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć termin zwrotu podatku VAT. Następuje to w wypadku, gdy zasadność deklaracji złożonej przez podatnika wymaga dodatkowego zweryfikowania. Weryfikacja dokonywana jest w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej, postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej.