0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Zwrot nadwyżki VAT w skróconym terminie a korekty faktur

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorcy, którzy w danym okresie rozliczeniowym wykazali nadwyżkę podatku naliczonego (VAT od zakupu) nad należnym (VAT od sprzedaży), mają prawo ubiegać o jej zwrot. Podstawowy termin zwrotu VAT wynosi 60 dni. Jednak po spełnieniu prawnie określonych warunków przedsiębiorcy mają możliwość ubiegania się o zwrot w skróconym terminie 25 dni. Przeczytaj artykuł i dowiedz się, czy korekty faktur mają wpływ na zwrot nadwyżki VAT w skróconym terminie!

Zwrot nadwyżki VAT w skróconym terminie - kiedy jest możliwy?

Należy podkreślić, że na mocy nowelizacji ustawy o VAT  zostały zaostrzone przepisy dotyczące zwrotu podatku VAT w przyspieszonym terminie 25 dni. Tym samym muszą zostać bezwzględnie spełnione następujące warunki:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, z wyłączeniem kwoty przeniesienia nadwyżki VAT od zakupów z poprzedniego okresu, wynikają z:

  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę na terytorium kraju albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której jest członkiem, wskazanego w zgłoszeniu identyfikacyjnym, o którym mowa w odrębnych przepisach,

  • faktur, innych niż płatnych przelewem, dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,

  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji, o których mowa w art. 33 ust. 2 i 3 oraz art. 34 i zostały przez podatnika zapłacone,

  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla którego podatnikiem jest ich usługobiorca, lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji,

 • kwota podatku naliczonego lub nadwyżka podatku naliczonego nad należnym, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji nie przekracza 3000 zł,

 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej,

 • podatnik przez kolejnych 12 miesięcy poprzedzających bezpośrednio okres, w rozliczeniu za który występuje z wnioskiem o zwrot nadwyżki VAT w terminie 25 dni:

  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,

  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje.

Ważne!

Jeżeli zasadność zwrotu wymaga dodatkowego zweryfikowania, naczelnik urzędu skarbowego może przedłużyć ten termin do czasu zakończenia weryfikacji rozliczenia podatnika dokonywanego w ramach czynności sprawdzających, kontroli podatkowej lub postępowania podatkowego na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej lub postępowania kontrolnego na podstawie przepisów o kontroli skarbowej (art. 87 ust. 2 ustawy o VAT).

Zwrot nadwyżki VAT w skróconym terminie a korekty faktur

Należy podkreślić, że najważniejszym kryterium uprawniającym do skorzystania ze skróconego terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym są w całości i terminowo opłacone faktury. Dlatego też późniejsze otrzymanie korekty do faktury wykazanej jako podstawa ubiegania o zwrot nadwyżki VAT w terminie przyspieszonym nie powinno mieć wpływu na prawo do niego. Podatnik nie jest przecież w stanie przewidzieć, czy faktury korygujące wystąpią w przyszłości. Co więcej, fakturę korygującą zasadniczo powinno się rozliczać za okres, w którym się ją otrzymało.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów