0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni - wzór z omówieniem

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Przedsiębiorca zarejestrowany jako czynny podatnik VAT (z pewnymi wyjątkami) jest obowiązany wykazać podatek VAT od sprzedanych towarów lub świadczonych usług. Sama wysokość podatku uzależniona jest od obowiązującej dla danej transakcji stawki VAT oraz ceny netto sprzedanych towarów lub usług. Oprócz tego podatnik ma możliwość pomniejszania podatku należnego od sprzedaży o kwotę podatku naliczonego wykazanego na fakturach zakupu. Co ważne, mogą wystąpić sytuacje, gdy w danym okresie rozliczeniowym nie powstanie zobowiązanie podatkowe z tytułu VAT. Będzie to wynikać z faktu, że w danym okresie wartość podatku naliczonego będzie wyższa niż podatek należny. W ten sposób dochodzi do wystąpienia nadwyżki w VAT. Sprawdźmy, w jaki sposób otrzymać zwrot podatku oraz prawidłowo sporządzić wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni.

Sposoby rozliczenia nadwyżki VAT

Nadwyżkę podatku naliczonego nad należnym przedsiębiorca wykazuje w deklaracji VAT w pozycji 56 (VAT-7(17)). W takiej sytuacji ma dwie możliwości:

 • przenieść nadwyżkę na kolejny okres rozliczeniowy lub
 • ubiegać się o zwrot.

Należy jednak pamiętać, że może on połączyć te dwie formy rozliczenia nadwyżki, czyli dokonać częściowego zwrotu i przeniesienia na kolejny okres.

Ważne!

 • VAT należny - sprzedaż
 • VAT naliczony - zakup

Zwrot VAT - w jakim terminie?

W ustawie o VAT zostały uregulowane trzy terminy zwrotu podatku od towarów i usług:

 • termin podstawowy - 60 dni,
 • termin wydłużony - 180 dni,
 • termin skrócony - 25 dni.

Zwrot VAT w terminie 25 dni - warunki

Podstawowym warunkiem, po spełnieniu którego przedsiębiorca może ubiegać się w deklaracji o zwrot VAT w skróconym terminie, jest opłacenie wszystkich faktur kosztowych najpóźniej w dniu złożenia deklaracji.

Ponadto zwrot VAT w przyspieszonym terminie jest możliwy, gdy:

 • kwoty podatku naliczonego, wykazane w deklaracji podatkowej, wynikają z:
  • faktur dokumentujących kwoty należności, które zostały w całości zapłacone za pośrednictwem rachunku bankowego podatnika w banku mającym siedzibę w Polsce albo rachunku podatnika w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej wskazanym w zgłoszeniu identyfikacyjnym,
  • pozostałych faktur dokumentujących należności, jeżeli łączna kwota tych należności nie przekracza 15 000 zł,
  • dokumentów celnych, deklaracji importowej oraz decyzji celnych i zostały przez podatnika zapłacone,
  • importu towarów rozliczanego zgodnie z art. 33a, wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, świadczenia usług, dla których podatnikiem jest ich usługobiorca lub dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, jeżeli w deklaracji podatkowej została wykazana kwota podatku należnego od tych transakcji:
 • kwota podatku naliczonego lub różnicy podatku, nierozliczona w poprzednich okresach rozliczeniowych i wykazana w deklaracji, nie przekracza 3 000 zł,
 • podatnik złoży w urzędzie skarbowym dokumenty potwierdzające zapłatę podatku za pośrednictwem jednego z wyżej wymienionych rachunków,
 • podatnik przez 12 miesięcy poprzedzających okres, za który występuje z wnioskiem o zwrot VAT w terminie 25 dni:
  • był zarejestrowany jako podatnik VAT czynny,
  • składał za każdy okres rozliczeniowy deklaracje VAT.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni.pdf
Wniosek o zwrot VAT w terminie 25 dni.docx
Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów