0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Czy można zaliczyć zwrot VAT na poczet innego podatku?

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W przypadku wystąpienia nadwyżki podatku naliczonego (od zakupów) nad należnym (od sprzedaży) podatnik może pozostawić tę wartość do przeniesienia na następny okres lub starać się o jej zwrot. Sam zwrot może zostać dokonany na rachunek bankowy podatnika lub podlegać zaliczeniu na poczet innych zobowiązań, np. podatku dochodowego. Co jednak w przypadku wystąpienia dwóch różnych właściwości miejscowych urzędów skarbowych? Czy zwrot VAT może zostać zaliczona na poczet zobowiązania w innym urzędzie? Sprawdź odpowiedź znajdziesz w naszym artykule!

Nadwyżka podatku VAT w deklaracji

Nadwyżka podatku naliczonego nad należnym wykazywana jest w polu nr 56 deklaracji VAT-7 / VAT-7K (wersja 17). Jeżeli podatnik nie postanowi inaczej, wartość ta zostanie automatycznie przeniesiona na kolejny okres rozliczeniowy. Jeżeli przedsiębiorca chce ubiegać się o zwrot, to kwotę nadwyżki (całości lub części) powinien wykazać w polu nr 57. Zanim podatnik otrzyma zwrot, urząd sprawdzi czy nie zalega on z tytułu innych zobowiązań. Kwota zwrotu zostanie w pierwszej kolejności zaliczona na poczet innych zaległości a także odsetek.

Podatnik ma również prawo sam zadecydować o zaliczeniu zwrotu VAT na poczet innego podatku, który stanowi zobowiązanie bieżące lub przyszłe. Wystarczy taką informację zawrzeć we wniosku do urzędu skarbowego, wraz z przesyłaną deklaracją VAT. W piśmie podatnik powinien się powołać na art. 76b ordynacji podatkowej. Zaliczenie nastąpi z dniem złożenia deklaracji wykazującej zwrot podatku.

Zwrot VAT przeznaczony na poczet innego podatku w interpretacjach

W powyższej kwestii organy podatkowe są zgodne. Jednakże w przeszłości, gdy właściwość US do VAT i PIT ustalane były według różnych zasad, kwestia ta nie była do końca jednoznaczna. 

W interpretacjach indywidualnych oraz wyrokach NSA i WSA panował pogląd, że urzędy skarbowe nie mogą zabronić podatnikowi zaliczania nadwyżki podatku VAT na inne istniejące lub przyszłe zobowiązania, nawet w przypadku właściwości innych organów podatkowych.

W wyroku NSA z dnia 20 stycznia 2012 r ( nr sygn. I FSK 577/11) orzeczono: (...) Naczelny Sąd Administracyjny podziela pogląd ,że w świetle przepisów Ordynacji podatkowej istnieje możliwość zaliczenia nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na poczet zobowiązań podatkowych, dla których właściwy jest inny organ podatkowy, aniżeli organ właściwy dla rozliczeń podatku od towarów i usług. W takim przypadku Spółka winna złożyć wraz z deklaracją VAT-7 wykazującą podatek VAT do zwrotu, stosowny wniosek, opisujący charakter zobowiązania podatkowego oraz organ podatkowy właściwy dla tego zobowiązania. Organ podatkowy z urzędu bada tylko stan zobowiązań podatnika tylko w tym urzędzie w którym nadpłata lub zwrot powstał.

Dyspozycja art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej dotyczy ogólnie zaległości podatkowych i bieżących zobowiązań. Żaden przepis prawa nie ogranicza możliwości dokonania zaliczenia w przypadku zaistnienia przesłanek z art. 76 Ordynacji podatkowej. Przepis ten nakłada na organy obowiązek zaliczenia znanej mu nadpłaty na znaną mu zaległość, nie nakłada natomiast obowiązku poszukiwania innych istniejących zaległości. Z art. 76 b Ordynacji podatkowej nie wynika, że do zaliczenia nadpłaty w podatku VAT, jest inny niż właściwy dla podatnika, organ podatkowy.

W przypadku zatem, gdy z prośbą o zaliczenie zwraca się podatnik i przedstawia dane dotyczące wysokości zobowiązania i dane organu podatkowego, w którym ono widnieje występują przesłanki do zaliczenia tej nadpłaty (zwrotu podatku) na poczet przedmiotowych zobowiązań. Jeżeli fakt istnienia zaległości zostanie potwierdzony, to należy uznać, że brak jest przeszkód prawnych do zaliczenia zwrotu VAT na poczet wskazanych zaległości .

Wbrew twierdzeniom Sądu I instancji, na przeszkodzie w dokonaniu zaliczenia nadpłaty lub zwrotu podatku VAT na poczet innych zaległości podatkowych w niniejszej sprawie nie stoi art. 76a § l Ordynacji podatkowej, gdy nadpłata i zaległość będą występować w różnych organach.(...)

Obecnie sprawa ta wydaje się prosta ze względu na ujednolicone od 2016 roku zasady ustalania właściwości Urzędu Skarbowego do VAT i PIT. Bowiem dla VAT i PIT jest to:

  • dla osób fizycznych - urząd właściwy ze względu na adres zamieszkania podatnika,

  • dla osób innych niż osoby fizyczne, np. spółek cywilnych - urząd właściwy ze względu na adres siedziby firmy

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów