0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Solidarna zapłata opłaty skarbowej przez biuro rachunkowe

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

W związku z zawarciem umowy o świadczenie usług wskazałam klientowi, że musi złożyć odpowiednie upoważnienia PPS-1 oraz UPL-1, abym mogła wykonywać za niego część czynności. Z tego tytułu klient będzie musiał ponieść opłaty skarbowe. Czy w tym przypadku występuje solidarna zapłata opłaty skarbowej przez biuro rachunkowe, jeśli klient ponosi koszty opłaty skarbowej ?

Marlena, Kraków

Upoważnienie UPL-1 jest niezbędne w sytuacji, gdy to biuro rachunkowe ma dokonywać podpisywania elektronicznych deklaracji podatkowych. Warto tutaj wskazać, by biuro rachunkowe od razu wyjaśniło klientowi, jakie deklaracje może za niego składać, bowiem istnieją deklaracje, przy złożeniu których osoba podpisująca solidarnie odpowiada za dokonywane czynności razem z klientem. Przykładowym formularzem jest druk VAT-R, który zgodnie z art. 96 ust. 4b ustawy o VAT powoduje, że pełnomocnik składający zgłoszenie rejestracyjne w imieniu podatnika ponosi solidarną odpowiedzialność za jego zaległości. Solidarna odpowiedzialność pełnomocnika dotyczy:

  • zaległości podatkowych zgłaszanego podatnika powstałych z tytułu czynności wykonanych w ciągu 6 miesięcy od dnia zarejestrowania tegoż podatnika jako podatnika VAT czynnego;

  • kwoty do 500 000 zł.

Co ważne, solidarna odpowiedzialność pełnomocnika nie zaistnieje w sytuacji, gdy powstanie zaległości podatkowych nie wiązało się z uczestnictwem podatnika w nierzetelnym rozliczaniu podatku w celu odniesienia korzyści majątkowej. Przy czym nie jest jednak zalecane, aby biuro rachunkowe składało ten druk, a po prostu sporządziło go w formie papierowej lub PDF i przekazało do klienta, by ten dokonał jego złożenia samodzielnie.

Natomiast upoważnienie PPS-1 to pełnomocnictwo szczególne, upoważniające na przykład w sprawach podatkowych do działania w konkretnej sprawie należącej do właściwości działania organu podatkowego. Posiadając PPS-1, można na przykład złożyć za klienta wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lub formularz rejestracyjny VIU-DO (w przypadku rejestracji do procedury VAT OSS).

Oprócz złożenia formularza pełnomocnictwa w urzędzie klient powinien dokonać aktualizacji CEIDG-1 i tym samym w pkt 29 druku CEIDG wskazać, komu udzielił pełnomocnictwa – czyli zwykle pracownikowi biura rachunkowego.

Solidarna zapłata opłaty skarbowej przez biuro rachunkowe – czy występuje?

W stosunku do druku UPL-1 nie występuje konieczność uiszczenia opłaty skarbowej, więc w tym przypadku nie wystąpi solidarna zapłata opłaty skarbowej przez biuro rachunkowe. Natomiast inną kwestią jest pełnomocnictwo szczególne PPS-1, przy złożeniu którego powstaje obowiązek uregulowania opłaty skarbowej.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej nie występuje jednak w przypadku udzielenia pełnomocnictwa członkowi najbliższej rodziny, tj. małżonkowi, wstępnemu (np. rodzicowi), zstępnemu (np. dziecku) lub rodzeństwu. Podstawą prawną powyższego jest wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia zawarty w ustawie o opłacie skarbowej.
Opłata skarbowa w tym przypadku wynosi 17 zł (od każdego stosunku pełnomocnictwa). Jeśli więc klient musi upoważnić dwóch pracowników, opłata wyniesie 34 zł. I tak po kolei z większą liczbą pełnomocnictw. Obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej co do zasady powstaje z chwilą złożenia pełnomocnictwa. Aby pełnomocnictwo było przyjęte, powinno być do niego dołączone potwierdzenie płatności. Jeśli w dniu składania druku PPS-1 nie dołączono go, potwierdzenie płatności można dostarczyć do urzędu skarbowego w ciągu 3 dni od dnia złożenia pełnomocnictwa. Co ważne, dowód może mieć formę wydruku potwierdzającego wykonanie operacji bankowej.
Omawianą opłatę skarbową uiścić należy na rzecz prezydenta miasta właściwego ze względu na siedzibę urzędu skarbowego, w którym pełnomocnictwo jest składane. Można ją uregulować w kasie urzędu miasta gotówką lub w części urzędów za pomocą karty płatniczej. Większość urzędów udostępnia możliwość przelania opłaty na rachunek bankowy za pomocą przelewu – wówczas ważne jest prawidłowe określenie tytułu wpłaty.
Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy o opłacie skarbowej:

1) Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych i jednostkach organizacyjnych niemających osobowości prawnej, jeżeli wskutek dokonanego przez nie zgłoszenia lub na ich wniosek dokonuje się czynności urzędowej, albo jeżeli na ich wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) [...];

2)Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej ciąży solidarnie na osobach lub jednostkach wymienionych w ust. 1, jeżeli w wyniku złożonego wspólnie zgłoszenia lub na ich wspólny wniosek dokonuje się czynności urzędowej lub na ich wspólny wniosek wydaje się zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję) [...].

W związku z powyższym obowiązek uiszczenia opłaty ciąży solidarnie na mocodawcy (kliencie) i pełnomocniku (pracowniku biura rachunkowego). Reguluje to również zasada odpowiedzialności solidarnej określonej w art. 91 Ordynacji podatkowej, który zaś wskazuje, że:

Do odpowiedzialności solidarnej za zobowiązania podatkowe stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dla zobowiązań cywilnoprawnych.

Istotą solidarnej odpowiedzialności dłużnika jest to, że wierzyciele mogą wspólnie domagać się całości lub części świadczenia od wszystkich dłużników, bądź też mogą żądać zwrotu od każdego z dłużników z osobna. Każda płatność dłużnika zwalnia innych z tego obowiązku. Jednak dopóki dług nie zostanie w pełni spłacony, wszyscy są nadal obciążeni zobowiązaniem. Opłata skarbowa od pełnomocnictwa może być zatem uiszczona w całości przez podatnika (klienta) lub pełnomocnika (pracownika biura rachunkowego), bądź w podziale na części (np. połowę).

Reasumując, solidarna zapłata opłaty skarbowej przez biuro rachunkowe występuje, natomiast zgodnie z praktyką księgową opłatę ponosi klient, który składa upoważnienia. To w jego interesie leży bowiem, aby biuro rachunkowe dokonywało za niego czynności podatkowych, np. złożenia deklaracji rozliczeniowych, dzięki czemu może on zaoszczędzić czas. Podkreślić należy, że opłata skarbowa będzie mogła stanowić u klienta koszt podatkowy, który ujmuje się za pomocą dowodu wewnętrznego.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów