0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

UPL-1 - omówienie wypełnienia formularza

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Każda deklaracja podatkowa wysyłana za pośrednictwem poczty lub internetu musi być podpisana. Podpis na deklaracji może złożyć nie tylko sam podatnik, ale także upoważniona przez niego osoba. Pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej musi być sporządzone w formie papierowej na formularzu UPL-1 oraz złożone w urzędzie skarbowym właściwym w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Składający pełnomocnictwo zobowiązany jest do wypełnienia jasnych pól formularza UPL-1. Ciemne pola wypełnia natomiast urząd skarbowy. Druk należy wypełnić na maszynie, komputerowo lub ręcznie - dużymi, drukowanymi literami, używając koloru czarnego lub niebieskiego.

UPL-1 Organ podatkowy, do którego jest adresowane pełnomocnictwo (część A)

W polu 4. podaje się dane urzędu skarbowego, do którego składane jest pełnomocnictwo, a w przypadku gdy pełnomocnictwo składa podmiot zagraniczny - zaznacza się pole 5.

upl-1 - jak wypełnić

UPL-1 Dane podatnika, płatnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego, który ustanawia pełnomocnika (część B)

Pola oznaczone symbolem “*” dotyczą podmiotów niebędących osobą fizyczną, a symbolem “**” podmiotów będących osobą fizyczną.

W części B.1. podaje się dane identyfikacyjne podmiotu. W przypadku osób fizycznych jest to nazwisko i pierwsze imię, a przy podmiotach niebędących osobami fizycznymi nazwa pełna.

upl-1

W części B.2. w polach 8-17 podaje się adres siedziby (podmiot niebędący osobą fizyczną) lub aktualny adres zamieszkania (w przypadku osoby fizycznej). Podmiot zagraniczny obowiązkowo musi podać kraj i miejscowość.

upl-1 - jak wypełnić

Uzupełnianie części B.3. nie jest obowiązkowe. W tym miejscu podaje się dane kontaktowe.

upl-1

UPL-1 Dane pełnomocnika upoważnionego do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej (część C)

W części C.1. w polach 21-27 podaje się podstawowe dane identyfikacyjne pełnomocnika. Pola 24-26 wypełnia się jedynie w przypadku nierezydenta, który nie posiada identyfikatora podatkowego. W przypadku innego dokumentu potwierdzającego tożsamość należy podać jego rodzaj. Pozycję 27. wypełnia się obowiązkowo jeżeli pełnomocnikiem jest:

  • adwokat,

  • radca prawny,

  • doradca podatkowy lub

  • osoba, o której mowa w art. 138c § 2 ustawy ustawy - Ordynacja podatkowa.

upl-1 - jak wypełnić

Część C.2. przeznaczona jest na podanie adresu do doręczeń.

jak wypełnić upl-1

W części C.3. możliwe jest podanie danych kontaktowych osoby zgłaszanej na pełnomocnika. Wypełnienie tego pola nie jest obowiązkowe.

upl-1 - jak wypełnić

UPL-1 Okres obowiązywania pełnomocnictwa (część D)

W tym miejscu należy określić zakres czasowy, w którym będzie obowiązywało pełnomocnictwo. W polu 41. wpisuje się datę, od której pełnomocnictwo jest ważne, a w polu 42. do kiedy obowiązuje. Niewypełnienie pola 42. jest równoznaczne z udzieleniem bezterminowego pełnomocnictwa.

upl-1

UPL-1 Oświadczenie podatnika (płatnika, inkasenta lub podmiotu zagranicznego) - (część E)

upl-1 - jak wypełnić

W części E powinny znaleźć się dane osoby składającej pełnomocnictwo. Pozycje 45., 49. i 53. wypełnia się w przypadku, gdy pełnomocnictwo udzielane jest przez osobę prawną lub jednostkę niemającą osobowości prawnej. Jeżeli podatnika reprezentują więcej niż 3 osoby, pozostałych uprawnionych do reprezentowania i ustanowienia pełnomocnika należy wymienić w dodatkowym formularzu (UPL-1).

W przypadku gdy pełnomocnik będący adwokatem, radcą prawnym lub doradcą podatkowym składa uwierzytelniony przez siebie odpis udzielonego mu pełnomocnictwa w pozycji 46., 50. i 54. zamieszcza informację o podpisie złożonym przez udzielającego pełnomocnictwa (art. 138c § 4 ustawy ustawy - Ordynacja podatkowa).

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów