0 0
dni
0 0
godz
0 0
min
0 0
sek

Sprzedaż internetowych kursów językowych na gruncie VAT

Nasz ekspert:
Artykuły autora

Wielkość tekstu:

Sprzedaż internetowych kursów językowych stanowi odpłatne świadczenie usług, które jednak w zakresie nauki języków obcych może korzystać ze zwolnienia od podatku VAT. W poniższym artykule zastanowimy się, jakie warunki muszą zostać spełnione, aby zwolnienie znalazło zastosowanie.

Nauka języków obcych jako usługa zwolniona od podatku VAT

W pierwszej kolejności wskażmy na treść art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT, który podaje, że zwolnieniu podlegają usługi nauczania języków obcych oraz dostawa towarów i świadczenie usług ściśle z tymi usługami związane, inne niż wymienione w art. 43 ust. 1 pkt 26, 27 i 29 ustawy o VAT. 

Do zastosowania zwolnienia nie ma znaczenia, kto świadczy usługę ani to, na czyją rzecz usługa jest świadczona. Usługę nauczania języków obcych może świadczyć placówka oświatowa, uczelnia, prywatny nauczyciel, a nawet osoba niemająca żadnych kwalifikacji do nauczania języków obcych. Tak samo odbiorcą może być np. podmiot gospodarczy lub osoba fizyczna.

Warto zwrócić uwagę, że przytoczony przepis nie precyzuje, jakich języków obcych dotyczy zwolnienie, przez co wskazuje na ich szeroki katalog. 

Pojęcie nauczania wyjaśnił NSA w wyroku z 17 stycznia 2018 roku (I FSK 1769/17), gdzie wskazano, że „nauczanie” w rozumieniu art. 43 ust. 1 pkt 28 polega na „celowym i systematycznym” sposobie pracy nauczyciela z uczniami, umożliwiającym uczniom opanowanie wiedzy i umiejętności posługiwania się nabytą wiedzą.

Przy czym pojęcie nauczyciela nie powinno być utożsamiane z osobą zatrudnioną w placówce oświatowej. Nauczycielem na potrzeby stosowania tego przepisu będzie każda osoba przekazująca wiedzę.

Należy zatem zaznaczyć, że w tym zakresie ustawodawca nie wprowadził żadnych dodatkowych warunków dla zastosowania zwolnienia. Jeśli tylko w ramach kursów, szkoleń czy jakichkolwiek innych form edukacyjnych będzie się nauczać języków obcych, to usługi te będzie obejmować zwolnienie.

Usługi nauczania języków obcych korzystają z przedmiotowego zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Czy sprzedaż internetowych kursów językowych stanowi świadczenie usług elektronicznych?

Kolejna kwestia wymagająca wyjaśnienia to określenie, czy w przypadku sprzedaży kursów językowych mamy do czynienia ze świadczeniem usług elektronicznych.

Aby daną usługę uznać za usługę elektroniczną, musi wystąpić sytuacja, w ramach której:

  • jej realizacja ma miejsce za pomocą internetu lub sieci elektronicznej,
  • jej świadczenie jest zautomatyzowane, a udział człowieka jest niewielki,
  • jej wykonanie bez wykorzystania technologii informacyjnej jest niemożliwe.

Przypomnijmy, że do „usług świadczonych drogą elektroniczną” nie wlicza się jedynie usług edukacyjnych, w ramach których treść kursu przekazywana jest przez nauczyciela za pomocą internetu lub sieci elektronicznej (tzn. przez zdalne połączenie), jak również usług edukacyjnych w sytuacji, gdy internet lub podobna sieć elektroniczna wykorzystywana jest jako proste narzędzie służące komunikowaniu się nauczyciela z uczniem.

Natomiast usługi edukacyjne w sytuacji automatycznego nauczania na odległość, którego funkcjonowanie wymaga użycia internetu lub podobnej sieci elektronicznej, wymagające niewielkiego bądź niewymagające żadnego udziału człowieka (łącznie z klasami wirtualnymi), oraz gdy ćwiczenia wypełniane są przez ucznia online i sprawdzane są automatycznie, bez udziału człowieka, zaliczane są do usług świadczonych drogą elektroniczną.

Kursy językowe w formie lekcji wideo nie będą stanowiły usług elektronicznych, jeżeli udział człowieka przy powstawaniu i dalszym użytkowaniu kursu przez ucznia będzie znaczny. 

Nauczyciel musi najpierw przygotować cały kurs, tj. stworzyć językowe materiały wideo, ćwiczenia językowe, nagrać poszczególne lekcje, zmontować lekcje wideo, a następnie po przygotowaniu całego kursu i przyjęciu na niego uczniów na bieżąco aktualizować treści kursu, kontrolować postępy uczniów za pośrednictwem platformy internetowej, spotykać się z nimi na konsultacje językowe, odpisywać na bieżąco na ich wiadomości, a także kontrolować grupę wsparcia, na której uczniowie na bieżąco mogą zadawać pytania językowe. 

Dodatkowo, jeśli nauczyciel musi na bieżąco sprawdzać poprawność odpowiedzi w testach, które uczeń ma obowiązek realizować po każdym zakończonym module, a także po realizacji całego materiału z kursu, to taki kurs językowy nie stanowi usługi elektronicznej.

Nie jest bowiem spełniony warunek, zgodnie z którym udział człowieka w świadczeniu usługi powinien stanowić niewielki zakres.

Podobnie wypowiedział się Dyrektor KIS w interpretacji z 16 września 2021 roku (nr 0113-KDIPT1-1.4012.416.2021.2.MGO).

Naturalnie możliwy jest też przypadek, w którym internetowe kursy językowe będą miały postać całkowicie zautomatyzowaną i w takim przypadku przy ich sprzedaży będziemy mieli do czynienia z usługą elektroniczną.

Jeżeli kurs językowy nie jest w pełni zautomatyzowany i wymaga udziału nauczyciela, to sprzedaż kursu nie stanowi usługi elektronicznej w rozumieniu ustawy o VAT.

Internetowe kursy językowe również korzystają ze zwolnienia od VAT

Organy podatkowe akceptują możliwość skorzystania ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT również do sprzedaży internetowych kursów językowych. Będzie tak niezależnie od tego, czy mamy do czynienia z usługą elektroniczną, czy też nie.

Przykładowo w interpretacji Dyrektora KIS z 17 maja 2022 roku (nr 0114-KDIP4-2.4012.154.2022.1.AA) organ podatkowy wskazał, że kursy językowe w formie lekcji wideo rozpowszechniane za pomocą strony internetowej, bez względu na to, że będą stanowiły usługi elektroniczne, stanowią usługi nauczania języków obcych, a zatem mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

Należy wskazać, że kursy językowe w formie lekcji wideo (bez bezpośredniej interakcji pomiędzy prowadzącym nauczycielem a uczestnikiem kursu) rozpowszechniane za pomocą strony internetowej nadal są traktowane jako edukacja, tj. nauczanie języków obcych i w związku z tym mogą korzystać ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy.

W konsekwencji zarówno kursy językowe w formie lekcji wideo (tzn. w czasie nierzeczywistym, bez realnego spotkania typu uczeń-nauczyciel), jak i kursy z udziałem nauczyciela rozpowszechniane za pomocą sklepu internetowego będą w obu przypadkach traktowane jako nauczanie języków obcych i w związku z tym będą mogły korzystać ze zwolnienia od podatku.

Sprzedaż internetowych kursów językowych korzysta ze zwolnienia od podatku na mocy art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT zarówno, gdy mamy do czynienia ze świadczeniem usług elektronicznych, jak i w sytuacji, gdy taka usługa nie występuje.

Przechodząc zatem do podsumowania, możemy wskazać, że możliwość skorzystania ze zwolnienia w przypadku sprzedaży kursów językowych nie budzi obecnie większych wątpliwości. Organy podatkowe od dłuższego czasu akceptują możliwość zastosowania w takim przypadku normy wynikającej z treści art. 43 ust. 1 pkt 28 ustawy o VAT.

Artykuły
Brak wyników.
Więcej artykułów
Wzory
Brak wyników.
Więcej wzorów