Poradnik Przedsiębiorcy

JPK_VAT a zwolnienie z VAT

Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą od listopada 2018 roku. Korzystam ze zwolnienia z VAT. Czy muszę składać JPK_VAT, mimo że obejmuje mnie zwolnienie z VAT?

 

Damian, Katowice

 

W sytuacji gdy dokonuje Pan wyłącznie czynności zwolnionych z VAT, wówczas nie ma Pan obowiązku przesyłania JPK_VAT do urzędu.

Podmiot zwolniony z VAT a obowiązek przesyłania JPK_VAT

Brak obowiązku elektronicznej wysyłki JPK_VAT przez podmioty zwolnione z VAT wynika pośrednio z treści Ordynacji podatkowej:

Art. 82 par. 1b Ordynacja podatkowa: "Osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, prowadzące księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, są obowiązane, bez wezwania organu podatkowego, do przekazywania, za pomocą środków komunikacji elektronicznej, Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o prowadzonej ewidencji, o której mowa w art. 109 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, w postaci elektronicznej odpowiadającej strukturze logicznej, o której mowa w art. 193a § 2, na zasadach dotyczących przesyłania ksiąg podatkowych lub ich części określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 193a § 3, za okresy miesięczne w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po każdym kolejnym miesiącu, wskazując miesiąc, którego ta informacja dotyczy."

Od 1 października 2020 roku plik JPK_VAT oraz deklaracje VAT zostaną zastąpione jedną strukturą JPK_V7. Podatnicy zwolnieni z VAT w dalszym ciągu nie będą zobowiązani do przekazywania nowej struktury JPK.

Przytoczony art. 109 ust. 3 ustawy o VAT odnosi się do prowadzenia rejestrów VAT przez czynnych podatników VAT, czyli takich, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

Art. 109 ust. 3 ustawy VAT: "Podatnicy, z wyjątkiem podatników wykonujących wyłącznie czynności zwolnione od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 lub przepisów wydanych na podstawie art. 82 ust. 3 oraz podatników, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9, są obowiązani prowadzić ewidencję zawierającą dane niezbędne do prawidłowego sporządzenia deklaracji podatkowej oraz informacji podsumowującej. Ewidencja powinna zawierać w szczególności dane niezbędne do określenia przedmiotu i podstawy opodatkowania, wysokości kwoty podatku należnego, korekt podatku należnego, kwoty podatku naliczonego obniżającej kwotę podatku należnego, korekt podatku naliczonego, kwoty podatku podlegającej wpłacie do urzędu skarbowego lub zwrotowi z tego urzędu, a także inne dane służące identyfikacji poszczególnych transakcji, w tym numer, za pomocą którego kontrahent jest zidentyfikowany na potrzeby podatku lub podatku od wartości dodanej."

JPK_VAT a zwolnienie z VAT ze względu na limit obrotów (zwolnienie podmiotowe)

Przedsiębiorcy korzystający ze zwolnienia z VAT ze względu na limit obrotów poniżej 200 000 zł są obowiązani do prowadzenia dodatkowej ewidencji dla celów VAT, jednak nie w oparciu o art. 109 ust. 3 ustawy o VAT, a o art. 109 ust. 1 ustawy o VAT.

Art. 109 ust. 1 ustawy o VAT Podatnicy, u których sprzedaż jest zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9, są obowiązani prowadzić ewidencję sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem sprzedaży w dniu następnym.

JPK_VAT a zwolnienie z VAT przedmiotowe

Obowiązek przesyłania JPK_VAT nie dotyczy również przedsiębiorców wykonujących wyłącznie czynności zwolnione z VAT w oparciu o art. 43 ust. 1 oraz art. 82 ust. 3 ustawy o VAT. Regulacje prawne w tym zakresie nie nakładają obowiązku prowadzenia ewidencji VAT, a tym samym nie wymagają sporządzania i wysyłki jednolitego pliku kontrolnego dotyczącego rejestrów VAT.